Nejznámějšími věcnými prostředky PO jsou především hasící přístroje.

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení věcnými prostředky požární ochrany může být rozšířeno např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Seznam věcných technických prostředků požární ochrany je obsažen v Řádu technické služby požární ochrany.

Vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany

Za vyhrazené věcné prosředky požární ochrany se považují podle §4 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.:

  • hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
  • dýchací přístroje,
  • prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
  • prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,
  • ochranné oděvy pro práci ve vodě,
  • hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv,
  • požární hadice, proudnice a armatury,
  • motorové stříkačky.

Legislativa