Následující text je citací odpovědí na dotaz z webových stránek Hasičského záchranného sboru – ZDROJ

DOTAZ
Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření k plánovanému zavedení systému elektronického vzdělávání zaměstnanců o požární ochraně. Naším cílem je zavést elektronický systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců o požární ochraně. Naše vize spočívá v usnadnění přístupu zaměstnanců ke školení a možnosti individuálního vzdělávání, kdy každý vedoucí bude mít možnost se sám vzdělávat přímo na svém pracovišti. Elektronický systém by obsahoval školící část – prezentaci, dále potvrzení o absolvování prezentace a na závěr test znalostí. Výsledky testů spolu se záznamem o absolvování školící části budou automaticky generovány jako doklad zaměstnanci. Školící část programu a test bude vpracován odborně způsobilou osobou. Tímto Vás žádáme o vyjádření, zda takto nastavený systém bude v souladu s právními požadavky požární ochrany.

ODPOVĚĎ
Školení zaměstnanců o požární ochraně je upraveno § 16 zákona o požární ochraně s podrobnostmi uvedenými zejména v § 23, § 26 a § 36 vyhlášky o požární prevenci.
V § 26 vyhlášky o požární prevenci je uvedeno, že rozsah a obsah školení určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem a znalosti se ověřují v rozsahu a způsobem určeným dokumentací požární ochrany. Ve smyslu § 23 vyhlášky o požární prevenci obsahuje školení o požární ochraně mimo jiné seznámení s požárním nebezpečím v místě výkonu práce zaměstnance, s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti, s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení. Školení vedoucích zaměstnanců obsahuje skutečnosti jako u školení všech jimi řízených zaměstnanců. Z obsahu právních předpisů vyplývá, že každé školení o požární ochraně je záměrně cíleno na určitou skupinu zaměstnanců (popř. osob), kteří vykonávají práci nebo se vyskytují na určitém pracovišti. Každé z těchto pracovišť má svá specifika a určité požární nebezpečí, s nimiž musí být při školení o požární ochraně školené osoby seznámeny. Každé pracoviště je také vybaveno jinými věcnými prostředky požární ochrany, popř. požárně bezpečnostními zařízeními, jejichž rozmístění a způsob použití musí být také předmětem školení o požární ochraně. Cílová skupina osob tak dostává kromě obecných informací také informace a návody vztahující se přímo k práci vykonávané na konkrétním pracovišti. Z této základní podmínky se vychází při stanovování rozsahu a obsahu školení a rozsahu a způsobu ověření získaných znalostí. Elektronická forma školení o požární ochraně je jednou z možných. Její využití nelze zcela odmítnou, ale k její aplikaci je nutné přistupovat velice obezřetně. Je nutné zdůraznit, že v případě požární ochrany se jedná o informace na účinnou ochranu života a zdraví občanů i zaměstnanců a majetku před požáry. Použití této formy školení je navíc vázáno na splnění určitých vstupních podmínek, zejména na znalost školené osoby pracovat s počítačem a dostupnost počítačové techniky s odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením. Zda je elektronická forma školení vhodná pro konkrétní skupiny zaměstnanců (vedoucích zaměstnanců) posuzuje osoba s odbornou způsobilostí ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně, tzn. technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba. Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá právnická osoba (statutární orgán) nebo podnikající fyzická osoba (nebo její zástupce) a to ve všech prostorách, které užívají ke své činnosti. Systém požární ochrany je v současné době právními předpisy nastaven tak, aby si každý provozovatel mohl v rámci stanovených povinností, které jsou diferencovány dle míry požárního nebezpečí, zvolit vhodný způsob jejich zabezpečování. Tato idea se promítá i do zabezpečování školení o požární ochraně.
Samozřejmě musí být splněny veškeré požadavky § 26 vyhlášky o požární prevenci, tzn. např. že musí být zpracován záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona o požární ochraně.
K výše uvedenému doplňujeme, že nelze posuzovat vhodnost způsobu zabezpečování požární ochrany bez podrobné znalosti pracovního prostředí a dalších nezbytných souvisejících informací.

Zdroj: webové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky