Přestože výraz řidič referent již v právních předpisech ČR nenajdete, je natolik zažitý, že jej používáme dál.

Kdo je řidič referent?

Řidič referent je zaměstnanec, který v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorové vozidlo, ale řízení vozidla nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě. Vozidlo může používat pravidelně například pro dopravu na místo provedení zakázky, převezení materiálu, spolupracovníků, na pracovní obchodní jednání apod.

Školení řidičů referentů

Školení není jednoznačně stanoveno, ale vychází z § 103, odst. 2, Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce:
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, jež se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Jak často je třeba školit řidiče referenty? To si určuje každý zaměstnavatel. Obvyklá doba opakování je 1 rok.Je ale možné si stanovit dobu opakování vlastní.

Školení se může provádět prezenčně nebo e-learningem. Jeho obsahem by měl být návod k užívání toho typu vozidla, které bude řídit a pokud možné také seznámení s tímto vozidlem. V případě e-learningu je u našich kurzů možné návod k použití do kurzů velmi rychle a jednoduše zařadit. Nabídku e-learningových kurzů pro řidiče naleznete na našem e-shopu, kde si můžete vybrat ze 7 školení

Průkaz řidiče referenta

Průkaz nebo potvrzení o školení zaměstnance pro řízení referentského vozidla není nikde definován a není Policií ČR při silničních kontrolách vyžadován.

Zdravotní prohlídky řidičů referentů

Zde je třeba rozlišit, zda se řízení vozidla vykonává jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby viz Příloha 2 vyhláška MZ ČR č. 79/2013 Sb.: V tom případě platí:

Pokud se jedná o obvyklou součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, musí zaměstnanec absolvovat zdravotní prohlídku u poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnanvatele tzn. že nestačí zdravotní prohlídka u jeho registrujícího (obvodníh lékaře.

Za obvyklou práci se považuje situace, kdy zaměstnanec motorové vozidlo používá pravidelně například na cestu do místa provedení zakázky s převezením matriálu, popřípadě také spolupracovníků, k distribuci materiálů zákazníkům apod. (dealer, řemeslník řídi automobil na cestě k zákazníkovi, úředník na místo jednání)- ZDROJ: Vyjádření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR, ze dne. 10.6.2013 – dotaz ve věci definice pojmu: obvyklá součást výkoná práce.

A.Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

Použije se příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

Použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění – perimetr)

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění – perimetr)

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky
Výstupní prohlídka: základní vyšetření Následné prohlídky: 0

Zaměstnanci mohou absolvovat lékařské prohlídky u svého registrujícího praktického lékaře pokud:

  • řízení vozidla není pro ně obvyklá součást výkonu práce,
  • nepřepravuje do místa výkonu práce další osoby,
  • je zařazen podle kategorizace prací do kategorie 1
  • není pro něho stanovena zdravotní způsobilost zvláštním právním předpisem.
Zdravotní prohlídky řidičů