Přestože výraz řidič referent již v právních předpisech ČR nenajdete, je natolik zažitý, že jej používáme dál.

Kdo je řidič referent?

Řidič referent je zaměstnanec, který v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorové vozidlo, ale řízení vozidla nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě. Vozidlo může používat pravidelně například pro dopravu na místo provedení zakázky, převezení materiálu, spolupracovníků, na pracovní obchodní jednání apod.

Školení řidičů referentů

Školení není jednoznačně stanoveno, ale vychází z § 103, odst. 2, Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce:
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, jež se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Jak často je třeba školit řidiče referenty? To si určuje každý zaměstnavatel. Obvyklá doba opakování je 1 rok.Je ale možné si stanovit dobu opakování vlastní.

Školení se může provádět prezenčně nebo e-learningem. Jeho obsahem by měl být návod k užívání toho typu vozidla, které bude řídit a pokud možné také seznámení s tímto vozidlem. V případě e-learningu je u našich kurzů možné návod k použití do kurzů velmi rychle a jednoduše zařadit. Nabídku e-learningových kurzů pro řidiče naleznete na našem e-shopu, kde si můžete vybrat ze 7 školení

  1. Školení řidičů referentských vozidel
  2. Bezpečná jízda 1: Bezpečnost před jízdou
  3. Bezpečná jízda 2: Předvídavý způsob jízdy
  4. Bezpečná jízda 3: Technika jízdy
  5. Bezpečná jízda 4: Jízda v nepříznivých podmínkách
  6. Bezpečná jízda 5: Úsporná jízda
  7. Bezpečná jízda 6: Dopravní nehoda

Pro seznámení se změnami platnými od 1.1.2024 jsme zpracovali školení: Pravidla silničního provozu 2024

Průkaz řidiče referenta

Průkaz nebo potvrzení o školení zaměstnance pro řízení referentského vozidla není nikde definován a není Policií ČR při silničních kontrolách vyžadován.

Zdravotní prohlídky řidičů referentů

Od 1.1 2023 nepatří již mezi profesní rizika.

Zde je třeba rozlišit, zda se řízení vozidla vykonává jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby viz Příloha 2 vyhláška MZ ČR č. 79/2013 Sb.: V tom případě platí:

Pokud se jedná o obvyklou součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, musí zaměstnanec absolvovat zdravotní prohlídku u poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele tzn. že nestačí zdravotní prohlídka u jeho registrujícího (obvodníh lékaře.