Vyhláškou č. 232/2003 Sb., se novelizuje vyhláškač. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Změny, které se týkají škol, školských zařízení a zařízení k zajištění předškolní péče jsou účinné k 1.8 2023. Nová ustanovení pro dětské skupiny jsou účinná k 1.1. 2025.

Školy, školská zařízení a zařízení k zajištění předškolní péče

Účinnost k 1.8 2023

§ 23

Stavba nebo její část určená k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče

(1) Při navrhování stavby nebo její části určené k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění pravidelné, dlouhodobé a opakující se péče o děti před zahájením jejich povinné školní docházky  se postupuje podle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty,

(2) Každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný požární úsek.

(3) Třída mateřské školy nesmí být umístěna ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

(4) Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní nebo střední školy určené pro žáky nebo děti se zdravotním postižením a ve stavbě, ve které jsou prostory určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové dveře.

(5) Stavba školského zařízení určeného pro ubytování nebo prostor určený pro ubytování ve stavbě školského zařízení musí splňovat podmínky uvedené v § 17 Stavba ubytovacího zařízení a 17a Prostory určené pro ubytování osob.

Dětské skupiny

Účinnost k 1.1. 2025

Nový § 23a

Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině

(1) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou hygienického zařízení, a navazující nechráněná úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením.

(2) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být vybaven alespoň 1 přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 21A.

(3) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí tvořit samostatný požární úsek, nebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut. V prostoru uvedeném ve větě první smí být poskytována pouze jedna služba péče o dítě v dětské skupině.

(4) V prostoru požárního úseku bytu může být poskytována jedna nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině, pokud jejich celková kapacita nepřesahuje 12 dětí.

(5) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nesmí být ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

(6) Z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jejíž kapacita přesahuje 12 dětí, musí z požárního úseku vést alespoň 2 únikové cesty.

(7) Nechráněná úniková cesta z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí splňovat mezní délku, která činí

a) 25 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede jedna úniková cesta,

b) 40 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede více únikových cest.

(8) U prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí:

a) být na povrchovou stavební úpravu stropu a podhledu použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0,

b) být na povrchovou stavební úpravu stěny použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0 a

c) podlahové krytiny splňovat třídu reakce na oheň nejméně CFL-s1.

(9) Odstavce 3 až 8 se nepoužijí, pokud se ve stavbě poskytuje 1 nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině s celkovou kapacitou nejvýše 6 dětí.

Právní předpisy