Zaměstnavatel je povinen:

  • Poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku při překračování ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu jako přípustný expoziční limit 80 dB nebo pokud průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa.
  • Zajistit používání osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně sluchu při překročení přípustného expozičního limitu 85 dB, resp. Nejvyšší přípustné hodnoty 200 Pa.
  • Pravidelné preventivní lékařské prohlídky.