• zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti,
  • zajištění patřičného sanitárního zařízení,
  • poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
  • ukládání OOPP na určeném místě, jejich kontrola, čištění a dezinfekce,
  • vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a rozpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu,
  • odstraňování kontaminovaných OOPP a jejich ukládání odděleně od civilního oděvu,
  • vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postupy při mimořádné události, při manipulaci s biologickým činitelem a při práci s biologickým činitelem skupiny 4,
  • očkování, pokud je účelné,
  • informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem.

Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického činitele skupin 2, 3, a 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je používán, rizikový, popřípadě je méně rizikový pro zdraví zaměstnance.

Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie, se zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti osob podle zákona č. 281/2002 Sb.