AUDIT BOZP a PO

Nezávislé a komplexní posouzení stavu bezpečnosti práce a požární ochrany ve Vaší organizaci.

Komplexní, částečné nebo oborové audity. Součástí je i návrh opatření u zjištěných neshod.

Realizace

 • Zpracování plánu auditu.
 • Kompletace podkladů :
  • seznam pracovišť (lze vyplnit na online formuláři),
  • seznam pracovních pozic (lze vyplnit na online formuláři),
  • v případě nájmu nájemní smlouvy,
  • kolaudační rozhodnutí,
  • požárně bezpečnostní řešení,
  • situační plán pracovišť,
  • zpracovaná dokumentace BOZP a PO,
  • jmenování zaměstnanců do funkcí souvisejících s BOZP a PO,
  • zprávy o revizích a kontrolách technických zařízení,
  • záznamy o školeních a pracovních úrazech,
  • protokoly o kontrolách státního odborného dozoru,
  • další dokumentace a záznamy související s BOZP a PO.
 • Provedení Systémového auditu, tj. vyhodnocení podkladů k provedení auditu.
 • Fyzická kontrola na pracovištích:
  • shoda s legislativními požadavky,
  • shoda s vnitřní dokumentací BOZP a PO
  • bezpečnostní značení,
  • účast a znalosti zaměstnanců v BOZP a PO.
 • Zpracování zprávy z auditu a registru zjištěných neshod.
 • Návrh opatření k odstranění neshod a zlepšení systému BOZP a PO.
 • Projednání zprávy z auditu a stanovení harmonogramu nápravných opatření.