Zdroje vody, určené k hašení požárů se považují za požárně bezpečnostní zařízení podle § 2 odst. 4 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Požární nádrž

Čl. 8. ČSN 75 2411

 1. Požární nádrž je vnější odběrné místo. Její velikost je dáno potřebnou zásobou požární vody podle ČSN 73 0873.
 2. Dno požárních nádrží má vždy sklon ke kalové jímce.
 3. Nádrže musí umožňovat napouštění a doplňován vody, odběr vody, vypouštění nebo vyčerpání vody, čištění nádrží a musí být vybaveny bezpečnostním přelivem a přístupem na dno nádrží
 4. Pokud hrozí pád do vody, musí být ohraničena zábradlím (čl. 11.5, ČSN 75 2410)
 1. Trvalá hladina vody v nádrži.
 2. Dno požární nádrže.
 3. Objem požární nádrže.
 4. Kombinovaná jímka – sací a kalová.
 5. Úroveň čerpacího stanoviště.
 6. Maximální výškový rozdíl 6,5 m.
 7. Doporučeno nejvýše 6,5 m.

Odpovědná osoba za požární nádrž

Pro každou požární nádrž musí provozovatel jmenovat odpovědnou osobu provádějící kontroly provozního stavu a doplňování a výměnu, požární vody. Čl. 12.1, ČSN 75 2411.

Kontroly požárních nádrží

 • Provozní kontroly požárních nádrží se provádějí nejméně 1x za rok. Z kontroly se zpracuje písemný záznam, ve kterém se uvedou všechny kontrolované údaje  (C.2.1, ČSN 73 0873)
 • Závady zjištěné při provozních kontrolách se musí odstraňovat tak, aby byla zajištěna trvalá provozuschopnost  odběrního místa (C.2.3, ČSN 73 0873).
 • Nefunkční zařízení musí být označeno „MIMO PROVOZ“ (C.2.3, ČSN 73 0873).
 • Pokud požární nádrž již dále nemá požadované provozní parametry (především kapacitu), provozovatel to musí neprodleně oznámit místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru. (C.2.3, ČSN 73 0873).

Rozsah kontroly je uveden v Čl. 12 ČSN 75 2411. Kontrola provozního stavu se provádí:

 • na přívodu vody do nádrží,
 • na odběru vody z nádrží,
 • na vypouštění nádrží,
 • na bezpečnostních přelivech,
 • na jímkách,
 • na zařízení pro větrání krytých nádrží.

Kontrola zásoby požární vody a její kvality

Provádí se nejméně 1x za měsíc a o provedení se zpracuje záznam. Rozsah:

 • Množství požární vody – kontrola výšky úrovně hladiny. V případě nutnosti se provede doplnění vody v nádrži.
 • Kvalita vody v požárních nádržích se kontroluje sledováním biologického oživení (vodního květu), chemickou analýzou nebo měřením pH

Značení požárních nádrží

Požární nádrže musí být označeny tabulkou s nápisem POŽÁRNÍ NÁDRŽ a údajem o kapacitě nádrže.

Technické normy

 • ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou
 • ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
 • ČSN 75 2411 Zdroje požární vody