Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. K náhradě ztráty tekutin a minerálních látek se přistupuje při jeho překročení. Náhrada se poskytuje v rozsahu přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zjištění ztráty tekutin při zátěži teplem se provede měřením jen tehdy, jde-li o práci vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, oděvu s aktivním chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je-li práce vykonávaná v prostředí, v němž je relativní vlhkost pracovního ovzduší vyšší než 80 %.