Základní povinnosti v PO

Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany, které jsou legislativně předepsány.

Všechny organizace bez ohledu na zařazení podle požárního nebezpečí jsou povinny podle Zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, § 5,

  1. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, (Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky). lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
  2. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
  3. dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
  4. označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
  5. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
  6. umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
  7. poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
  8. vést předepsanou dokumentaci PO.

Další povinnosti vyplývají ze základní bezpečnostní analýzy PO tj. začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí:

Rozsáhlejší a podrobnější informace naleznete v Lexikonu BOZP a PO nebo použijte fultextové vyhledávání.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK