Výsledky hledání „Základní povinnosti“

Stránky – celkem nalezeno: 42

Základní povinnosti

Velmi stručný přehled povinností zaměstnavatelů v BOZP a PO

více »


Základní povinnosti v PO

Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany, které jsou legislativně předepsány.

více »


Základní povinnosti fyzických osob

Základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany vymezuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

více »


Základní povinnosti organizací v PO

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany stanovuje zákon č. 133/1985 Sb.

více »


Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Co všechno musí udělat každý zaměstnavatel pro zajištění bezpečnosti práce (BOZP) ve své organizaci.

více »


Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z ustanovení zákoníku práce.

více »


Základní školení zaměstnanců

Povinnost zaměstnavatele školit zaměstnance vychází z: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 31 Povinnosti podnikatele, odst. 19, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní…

více »


Základní bezpečnostní analýzy

Stručné informace o základních bezpečnostních analýzách, jejichž provedení je předepsáno legislativou České republiky.

více »


Bez zvýšeného požárního nebezpečí

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba.

více »


Test firmy

Chcete vědět na kolik procent plníte zákonné povinnosti v bezpečnosti práce a požární ochraně ve vaší firmě?

více »


Koupaliště, bazény a sauny

Základní požadavky na koupaliště a sauny stanoví § 6 zákona č. 258/2000 Sb. Zákon rozděluje koupaliště na koupaliště ve volné přírodě a umělé koupaliště. Další požadavky stanovuje Vyhláška č. 238/2011 Sb.

více »


Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Požární řád

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

více »


Identifikace a hodnocení rizik

Podmínky a povinnosti týkající se identifikace a hodnocení rizik stanovuje Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb. a další předpisy.

více »


Křovinořezy

Požadavky na bezpečný provoz křovinořezů stanovuje ČSN EN ISO 11806 – Zemědělské a lesnické stroje a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

více »


Kotle a kotelny

Základní podmínky k zajištění bezpečnosti práce při provozu nízkotlakých kotlů stanovuje Vyhláška č. 91/1993 Sb.

více »


Lakovny

Lakovna je prostor s technologickým zařízením pro nanášení organických povlaků z nátěrových hmot. Požadavky na lakovny upravuje Vyhláška č. 48/1982 Sb. a související technické normy.

více »


Doprava

Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a dalšími právními předpisy.

více »


Lexikon PO

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se požární ochrany.

více »


Lexikon BOZP

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se bezpečnosti práce.

více »


Provedení začlenění PO

Ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí vycházejí všechny další povinnosti v požární ochraně. Je to základní úkon, který musí provést každá organizace.

více »


Správce

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje. Odpovídá za dodržování povinností stanovených GDPR. Jeho základní povinností je dodržování zásad zpracování osobních údajů tj. souladu s GDPR. Tento soulad musí být zpracovatel schopen prokázat. Je možné, aby bylo více správců tj.…

více »


Školení řidičů referentských vozidel

Cílem tohoto e-learningového školení je seznámit zaměstnance s informacemi důležitými pro výkon řidiče (referenta). Kurz je určen jako nástupní a opakovací školení. Obsahuje tyto lekce: Změny pro daný rok Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy Základní povinnosti řidiče Zakázané činnosti řidiče Pravidla provozu na pozemních komunikacích I.…

více »


Školení řidičů referentských vozidel (verze v ukrajinštině)

Cílem tohoto e-learningového školení je seznámit zaměstnance s informacemi důležitými pro výkon řidiče (referenta). Kurz je určen jako nástupní a opakovací školení. Obsahuje tyto lekce: Změny pro daný rok Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy Základní povinnosti řidiče Zakázané činnosti řidiče Pravidla provozu na pozemních komunikacích I.…

více »


Školení řidičů referentských vozidel (verze ve vietnamštině)

Cílem tohoto e-learningového školení je seznámit zaměstnance s informacemi důležitými pro výkon řidiče (referenta). Kurz je určen jako nástupní a opakovací školení. Obsahuje tyto lekce: Změny pro daný rok Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy Základní povinnosti řidiče Zakázané činnosti řidiče Pravidla provozu na pozemních komunikacích I.…

více »


Kovoobráběcí stroje

Bezpečnostní pravidla pro obsluhu kovoobráběcích strojů – soustruhy, pily, vrtačky, brusky.

více »


Projekty EU

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Dotace byla poskytnuta KÚ – odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů ve výši 2 870 000 Kč v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro…

více »


Školení požární ochrany a e-learning

Následující text je citací odpovědí na dotaz z webových stránek Hasičského záchranného sboru – ZDROJ DOTAZ Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření k plánovanému zavedení systému elektronického vzdělávání zaměstnanců o požární ochraně. Naším cílem je zavést elektronický systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců o požární ochraně. Naše vize spočívá v…

více »


OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou určeny k tomu, aby chránily pracovníky před riziky.

více »


Tlakové nádoby stabilní

Problematiku řeší Vyhláška č. 18/1979 Sb., Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh a Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh a ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.

více »


Nízkotlaké kotelny

Bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Vyhláška č. 91/1993 Sb.

více »


Nakládání s chemickými látkami a přípravky

Základním legislativním předpisem řešící tuto problematiku je zákon č. 350/2011 Sb., kterým je komplexně upravena oblast nakládání s nebezpečnými látkami v celém jejich životním cyklu od vzniku do jejich likvidace.

více »


Odborná způsobilost v prevenci rizik

Odborná způsobilost pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen “zajišťování úkolů v prevenci rizik”)

více »


Inspektoráty práce

Zajišťují především kontrolní a poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů.

více »


Osamocený pracovník

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak (§ 5 odst. 1, písm. e) Zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek…

více »


Řidiči manipulačních motorových vozíků

Požadavky na řidiče manipulačních motorových vozíků byly obsaženy v ČSN, ale po jejím zrušení je plně na jeho zaměstnavateli, jakým způsobem bude problematiku řešit.

více »


Systém prevence proti stresu

Co je to stres Stres je stav, který je doprovázen fyzickými, psychickými či sociálními potížemi nebo dysfunkcemi, a který je výsledkem toho, že se člověk necítí schopen vyrovnat se s požadavky či očekáváními do něj vkládanými. Problematika pracovního stresu a psychosociálních rizik se stává stěžejním tématem posledních let. Evropská agentura…

více »


Pojmy a definice GDPR

Anonymizované údaje U anonymizovaných údajů nelze ani nepřímo přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů. Správce údajů například shromažďuje údaje se jménem, příjmením, věkem a nejvyšším dosaženým vzděláním a pro statistické účely zcela vymaže jméno a příjmení, aby nadále zpracovával pouze věk a vzdělání. Zbylé údaje o věku a vzdělání jsou…

více »


Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování osobních dat je založena na existenci právních důvodů pro jejich zpracování.

více »


Informace poskytované správcem získané nepřímo

Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace: totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce; případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů; účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; případné…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je prohlášení výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje všechny požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

více »Aktuality – celkem nalezeno: 12

Základní povinnosti v BOZP 2015

Víte co vše musíte udělat pro to, abyste zajistili legislativně stanovené povinností na úseku bezpečnosti práce?

více »


Pokuty za přestupky v BOZP.

Víte jaké jsou sazby za přestupky v oblasti BOZP, podle Zákona 251/2005 o inspekci práce?

více »


Křovinořezy a jejich použití

Pracujete někdy s křovinořezem? Víte jaká rizika vám hrozí a co vše musíte zajistit?

více »


Nové právní předpisy částka 168 - 173

Právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů České republiky

více »


Stanovisko GŘ HZS k e-learningu

Lze provádět školení zaměstnanců formou e-learningu? Přečtěte si Stanovisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky.

více »


Nové právní předpisy 2013

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

více »


Nové právní předpisy - Leden 2014

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

více »


Test ČOI - Některé požární dveře nezadrží požár ani 7 minut!

Česká obchodní inspekce zahájila kontrolu funkčnosti požárních dveří, které jsou nabízeny na vnitřním trhu, a to na základě podnětu přijatého od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

více »


Jaká je úroveň vaší BOZP a PO? TESTUJTE

Chcete vědět na kolik procent plníte zákonné povinnosti v bezpečnosti práce a požární ochraně ve vaší firmě?

více »


Osamocený pracovník - NOVÉ

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak ( § 5 odst. 1, písm. e) Zákon č. 309/2006 o zajištění dalších…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK