Výsledky hledání „Se zvýšeným požárním nebezpečím“

Stránky – celkem nalezeno: 29

Se zvýšeným požárním nebezpečím

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi se zvýšeným požárním nebezpečím.

více »


Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečíém stanovuje § 4, odst. 2 Zákona č. 133/1985 Sb.

více »


S vysokým požárním nebezpečím

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi s vysokým požárním nebezpečím.

více »


Evakuační plán

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu. Zpracovává se pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím kde jsou složité podmínky pro zásah. Rozsah dokumentace je stanoven v § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

více »


Školení požární ochrany

Povinnost provádět školení požární ochrany stanoví § 16, zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně pro podnikající subjekty, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

více »


Základní bezpečnostní analýzy

Stručné informace o základních bezpečnostních analýzách, jejichž provedení je předepsáno legislativou České republiky.

více »


Základní povinnosti v PO

Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany, které jsou legislativně předepsány.

více »


Začlenění PO

Povinnost provozovatele zpracovat začlenění činností podle požárního nebezpečí stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

více »


Dokumentace PO

Povinnosti související se zpracování dokumentace požární ochrany pro právnické a podnikající fyzické osoby stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb.

více »


Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Preventivní požární hlídky

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

více »


Školení PO a legislativa

Z jakých právních předpisů vyplývá povinnost firem školit zaměstnance a další osoby o požární ochraně?

více »


Školení PO pro zaměstnance

Školení zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Zásady dokumentace po

Při tvorbě a umísťování dokumentace požární ochrany dodržujeme tyto zásady: 1. Věcnou správnost – postupovat podle osnovy dané předpisem – uvést konkrétní údaje do logických celků dle požadavků předpisů (např. věcný obsah dokumentace požární ochrany je rozveden v § 28 až § 40 vyhlášky o požární prevenci. 2. Srozumitelnost –…

více »


Zásady dokumentace po

Při zpracování dokumetnace požární ochrany je třeba dodržovat některá pravidla a zásady. V následujícím textu si o nich řekneme něco více.

více »


Preventivní požární prohlídky

Povinnost provádět preventivní požární prohlídky stanovuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Způsob provádění a lhůty opakování jsou stanoveny ve Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

více »


Požární řád

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

více »


DZP

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (operativní plán) a operativní karta zdolávání požáru (operativní karta), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

více »


Pokuty na úseku požární ochrany

Státní požární dozor provádí Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje – kontrolou dodržování povinností, posuzováním územně plánovací dokumentace, posuzováním výrobků z hlediska požární bezpečnosti, zjišťováním příčin vzniku požárů, kontrolou akceschopnosti jednotek HZS. Za porušování povinností na úseku PO může ukládat pokuty.

více »


Lexikon PO

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se požární ochrany.

více »


Provedení začlenění PO

Ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí vycházejí všechny další povinnosti v požární ochraně. Je to základní úkon, který musí provést každá organizace.

více »


Vyvěšení dokumentace požární ochrany

Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, § 15 se zpracovává dokumentace požární ochrany pro činnosti zařazené do zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí.

více »


Základní povinnosti organizací v PO

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany stanovuje zákon č. 133/1985 Sb.

více »


Školení PO pro vedoucí zaměstnace

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Dokumentace o školení požární ochrany

Dokumentace o školení a odborné přípravě požární ochrany

více »


PPS

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, a dalších osob přítomných na pracovišti při vzniku požáru.

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Skladování nádob s plyny

Základním předpisem stanovující podmínky skladování nádob s plyny je norma ČSN 07 8304.

více »Aktuality – celkem nalezeno: 8

Vozíčkář na pracovišti

Začlenění řeší zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

více »


!!! E-LEARNING PO (pro zaměstnance) ZDARMA - ZDE !!!

KURZ ZAČNETE KLIKNUTÍM SEM! VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA KOMPLETNÍ NABÍDKA KURZŮ Několik informací o školení PO: • Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. • HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního…

více »


Lhůty školení BOZP a PO

Většina otázek, které k nám směřují, se týkají lhůt školení BOZP a PO. Proto Vám na ně přinášíme odpověď v tomto článku.

více »


Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich povinnosti v požární ochraně

Nejprve je nutné si uvědomit, že SVJ jsou právnické osoby, které mají své povinnosti v oblasti PO, které vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Za požární ochranu u právnických osob odpovídá statutární orgán. Rozsah povinností je určen dle míry požárního nebezpečí. Dle § 4, odst. 1, písm.…

více »


Vyvěšení dokumentace požární ochrany

Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, § 15 se zpracovává dokumentace požární ochrany pro činnosti zařazené do zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí.

více »


Co víte o školení požární ochrany?

Školení požární ochrany jsou povinné provádět právnícké a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Právnícké a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany podle zákona č. 262/2006 Sb,. zákoník práce. Školení požární ochrany je nutné zajisti i…

více »


Lesní mateřské školy a jejich povinnosti v oblastech BOZP, BOZ dětí a PO

Jste provozovatele lesní mateřské školy nebo lesního kluby či jiného spolku, který se stará o předškolní výchovu dětí? Je důležité si uvědomit, že nezáleží na tom, zda jste zapsaní v rejstříku školních právnických osob nebo, zda Vaše Lesní mateřská škola funguje jako spolek či klub. Záleží na tom, že jste…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK