Výsledky hledání „Pracoviště“

Stránky – celkem nalezeno: 95

Osvětlení pracoviště

Podmínky osvětlení pracoviště stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů.

více »


Pracoviště

Podrobné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a provádí jej Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

více »


Požadavky na svářečská pracoviště

Požadavky na svářečská pracoviště stanovuje § 5 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

více »


Větrání pracoviště

Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování požadavků podmínek upravených v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

více »


Prostorové uspořádání pracoviště

Požadavky na prostorové uspořádání pracoviště jsou vymezeny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

více »


Zvýšené pracoviště, komunikace a zábradlí

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,3.3.4 Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístněnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. Pro tento účel je nutno zajistit bezpečný přístup. Zábradlí musí být zřízena…

více »


Venkovní pracoviště

Venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a uspořádána tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zaměstnanců a osob a byl zaručen bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. Venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační plochy a komunikace k nim musí být rovné, zpevněné a odvodněné a upravené proti…

více »


Osvětlení

Podmínky osvětlení pracoviště stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů.

více »


Home office a BOZP a PO

S rozvojem informačních a komunikačních technologií se otevřely možnosti pro další formy práce a také alternativní pracoviště.

více »


Sklady hořlavých kapalin

Požadavky na sklady hořlavých kapalin obsahuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Tato ČSN je závazná vzhledem k tomu, že je uvedena v příloze č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb.…

více »


Zákony

Registr aktuálních právních předpisů České republiky.

více »


Základní povinnosti v PO

Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany, které jsou legislativně předepsány.

více »


Bezpečnostní značení

Bezpečnostní označení pracovišť zahrnuje bezpečnostní tabulky, značení komunikací, nebezpečných prostorů apod.

více »


Požární řády

Na této stránce naleznete seznam zpracovaných požárních řádů pro jednotlivá pracoviště.

více »


Elektromechanické nářadí

Elektromechanické nářadí je nářadí s elektrickým motorem nebo magneticky poháněný stroj, určený k vykonávání mechanické práce konstruovaný tak, že motor s ostatními částmi stroje tvoří sestavu, která může být snadno přenesena do místa činnosti a která je při práci držena v ruce nebo zavěšena.

více »


Kovoobráběcí stroje

Bezpečnostní pravidla pro obsluhu kovoobráběcích strojů – soustruhy, pily, vrtačky, brusky.

více »


Základní povinnosti organizací v PO

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany stanovuje zákon č. 133/1985 Sb.

více »


Školení požární ochrany

Povinnost provádět školení požární ochrany stanoví § 16, zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně pro podnikající subjekty, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

více »


Projekty EU

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Dotace byla poskytnuta KÚ – odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů ve výši 2 870 000 Kč v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro…

více »


Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Školení PO a legislativa

Z jakých právních předpisů vyplývá povinnost firem školit zaměstnance a další osoby o požární ochraně?

více »


Školení PO pro zaměstnance

Školení zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Školení PO pro vedoucí zaměstnace

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Školení požární ochrany a e-learning

Následující text je citací odpovědí na dotaz z webových stránek Hasičského záchranného sboru – ZDROJ DOTAZ Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření k plánovanému zavedení systému elektronického vzdělávání zaměstnanců o požární ochraně. Naším cílem je zavést elektronický systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců o požární ochraně. Naše vize spočívá v…

více »


Pracovnělékařská péče

Každý zaměstnavatel je povinen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb, který je: poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým…

více »


Základní právní předpisy k BOZP

Základní výčet legislativních předpisů týkající se oblasti bezpečnosti práce.

více »


Přestupky na úseku pracovní doby

§ 15 Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovní doby tím, že a) nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo nedodrží délku směny, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., Lze…

více »


Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Co všechno musí udělat každý zaměstnavatel pro zajištění bezpečnosti práce (BOZP) ve své organizaci.

více »


Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z ustanovení zákoníku práce.

více »


Práce zakázané těhotným ženám a mladistvým

Práce a pracoviště, které jsou zakázané pro těhotné a kojící ženy, matky do konce devátého měsíce po porodu a mladistvé jsou stanoveny Vyhláškou č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích

více »


Prach

Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií ve vztahu k přípustnému expozičnímu limitu (PEL). Podmínky ochrany zdraví při práci s prachem řeší Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

více »


Zátěž chladem

Mezi faktory pracovního prostředí patří i zátěž chladem. Ta je aktuální nejen v chladnějších obodbích ale také na praocovištích se sníženou teplotou.

více »


Práce s biologickými činiteli

Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

více »


Školení BOZP

Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím zaměstnavatel podle specifických podmínek a na záladě identifikace a zhodnocení rizik v organizaci.

více »


OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou určeny k tomu, aby chránily pracovníky před riziky.

více »


Značení a další požadavky kladené na OOPP

Požadavky na OOPP vyplývající z Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

více »


Pracovní prostředí - pracovní podmínky

Problematikou faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek se zabývá obor hygiena práce.

více »


Zobrazovací jednotky

Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo další volitelné příslušenství.

více »


Sanitární a pomocná zařízení

Požadavky na sanitární a pomocná zařízení jsou řešena v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN 73 4108

více »


Pracovní poloha

Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 3 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

více »


Bezpečnostní značky

Podrobné požadavky na bezpečnostní značky, značení a signály stanovuje Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a dále Zákon č. 309/2006 Sb.

více »


Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vznikne-li pracovní úraz, má zaměstnavatel řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. Povinnosti zaměstnavatele ukládá Zákoník práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

více »


Zásady první pomoci

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účelně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení.

více »


Úraz elektrickým proudem

Zasažení elektrickým proudem může vést k bezvědomí a zástavě dechu. V místě vniknutí elektrického proudu do těla vznikají hluboké spáleniny. Vždy vyhledejte lékařské ošetření, i když se zdá, že postižený utrpěl jen malé popálení.

více »


Základní kroky analýzy a hodnocení rizik

Základní postup pro správné provedení analýzy a hodnocení rizik

více »


Křovinořezy

Požadavky na bezpečný provoz křovinořezů stanovuje ČSN EN ISO 11806 – Zemědělské a lesnické stroje a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

více »


Ruční motorové řetězové pily

Požadavky na bezpečný provoz ručních motorových řetězových pil stanovuje ČSN EN ISO 11806, ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 28/2002 Sb.

více »


Manipulační vozíky

Požadavky na bezpečný provoz manipulačních vozíků stanovuje ČSN 26 8805, ČSN EN ISO 3691-1 a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

více »


Tlakové nádoby k dopravě plynů

K přepravě plynů se používá řada nádob – lahve, tlakové sudy, svazky lahví, cisterny, cisternové kontejnery a další. Nejrozšířenější jsou tlakové lahve.

více »


Nabídka PLS

Zajistíme v rozsahu podle Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který je prováděn Vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

více »


Práce ve výškách

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky stanovuje Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a dále příslušné technické normy.

více »


Kancelářské práce

Bezpečnost práce a bližší podmínky při provozování kancelářské činnosti stanovuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Zákon č. 309/2006 Sb.

více »


Větrání a teplota na pracovišti, vlhkost vzduchu

Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování požadavků podmínek upravených v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

více »


Prostorové uspořádání

Požadavky na prostorové uspořádání pracoviště jsou vymezeny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

více »


Lesnictví

Způsob organizace práce a pracovních postupů souvisejících s prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru stanovuje Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. a další technické normy vztahující se na lesnické stroje.

více »


Stavebnictví

Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a dále jej rozvádí Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

více »


Požadavky na zajištění staveniště

Základní požadavky na zajištění staveništi stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

více »


Skladování a manipulace s materiálem

Minimální požadavky na bezpečnost práce při skladování materiálů a manipulaci s břemeny stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a ČSN 269030.

více »


Ukládání hořlavých kapalin

Příloha č. 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Stavby provedené podle ČSN 65 0201 (po 1.9 2003) U staveb nebo jejich částí, které jsou užívány jako pracoviště (zejména dílny, laboratoře, opravny), u kterých je: a) nahodilé požární zatížení v požárním úseku rovno nejvýše 30 kg.m-2, a to i v případech, že…

více »


Lakovny

Lakovna je prostor s technologickým zařízením pro nanášení organických povlaků z nátěrových hmot. Požadavky na lakovny upravuje Vyhláška č. 48/1982 Sb. a související technické normy.

více »


GUARDIAN

Unikátní ERP aplikace pro komplexní řízení BOZP a PO pro organizace všech typů a velikostí. Je použitelný pro pobočkové sítě a řetězce.

více »


Doprava

Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a dalšími právními předpisy.

více »


Svařování

Problematika svařování je řešena ve Vyhlášce č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souvisejících technických normách.

více »


Podmínky pro zahájení svařování

Podmínky pro zahájení svařování stanovuje § 3 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

více »


Podmínky po skončení svařování

Podmínky po skončení svařování stanovuje § 4 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

více »


Svařování plamenem

Přídavným materiálem u svařování plamenem je poměděný drát. Teplo potřebné k natavení svařovaného materiálu se získává hořením směsi plynů, nejčastěji kyslíku a acetylenu.

více »


Rizikové faktory při svařování

Rizikových faktorů při svařování je celá řada. Vyplývají ze samotného prostředí, ve kterém se svařuje, z použité metody a z technologie svařování.

více »


Vzory dokumentace PO

V této sekci naleznete vzory základní dokumentace požární ochrany. Upozorňujeme, že se jedná o vzory dokumentace, které nelze plně aplikovat na vaše konkrétní pracoviště.

více »


Začlenění provozovaných činností

Na této stránce naleznete seznam zpracovaných začlenění provozovaných činností pro jednotlivá pracoviště.

více »


Lexikon BOZP

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se bezpečnosti práce.

více »


Kotelny

Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Vyhláška č. 91/1993 Sb.

více »


Pokuty na úseku bezpečnosti práce

Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky a správní delikty a stanovuje možnou výši pokut za jejich nedodržování.

více »


Inspektoráty práce

Zajišťují především kontrolní a poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů.

více »


Provedení začlenění PO

Ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí vycházejí všechny další povinnosti v požární ochraně. Je to základní úkon, který musí provést každá organizace.

více »


Práce více zaměstnavatelů na jednom pracovišti

Víte co je třeba zajistit při práci externích firem na vašich pracovištích?

více »


MPBP

Podle Nařízení vlády. č. 378/2001 Sb. § 2, písm. g) je místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele

více »


P - věty

P – věty – pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

více »


Traumatologický plán

Traumatologický plán je součástí vnitřního havarijního plánu, ale lze jej použít i pro naplnění povinností stanovených zákoníkem práce.

více »


Systém prevence proti stresu

Co je to stres Stres je stav, který je doprovázen fyzickými, psychickými či sociálními potížemi nebo dysfunkcemi, a který je výsledkem toho, že se člověk necítí schopen vyrovnat se s požadavky či očekáváními do něj vkládanými. Problematika pracovního stresu a psychosociálních rizik se stává stěžejním tématem posledních let. Evropská agentura…

více »


Alkohol na pracovišti

Problematice zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek se věnuje hned několik právních předpisů. Jedná se o následující předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se…

více »


Nebezpečné prostory

Nebezpečný prostor je obecně prostor se zvýšeným rizikem pro přítomné osoby. Zpravidla se jedná o prostor s potenciálem zasažení, vtažení, úderu, stlačení apod. pracovníka. Základem prevence je nejprve odstranit nebezpečí (ochranné kryty) zamezit přístupu osob (zábradlí, infrazávory) nebo organizačně – režimová opatření pro pohyb na pracovištích. Důležité je i bezpečnostní…

více »


Podlahy

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,3.3 Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a v…

více »


Otvory

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,3.2.3 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob,…

více »


Komunikace a cesty

Cesty a komunikace podle použití rozdělujeme na: Únikové cesty – služí k evakuaci osob přítomných na pracovišti. Komunikace hlavní – slouží pro pohyb osob a vozidel na vnitřních I venkovních pracovištích. Cesty a uličky pro manipulaci s materiálem – převážně ve výrobních a skladových prostorách. Průchodové uličky – slouží pro…

více »


Schodiště

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,5. 5.10 V jednom schodišťovém rameni nesmějí být méně než tři stupně. Ve stavbách pro výrobu a skladování5) musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v každém rameni rozeznatelný od okolní podlahy. Volné strany schodů a odpočívadel…

více »


Nakládací a vykládací rampy

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,6. Manipulační prostory rampy musí vyhovovat rozměrům manipulačních jednotek, kterými má být při nakládání a vykládání manipulováno, a rozměrům po nich pojíždějících dopravních prostředků. Volné okraje rampy musí být trvale označeny značkami označujícími nebezpečnou hranu a upozorňující na…

více »


Dveře, vrata a průlezné otvory

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha, 3.4 Dveře, vrata a průlezné otvory. 3.4.1 Umístění, počet a rozměry dveří a vrat, jakož i používané materiály, jsou určeny povahou práce a způsobem používání daných pracovišť nebo prostorů. Prostor dveří nebo vrat nutný pro evakuaci osob…

více »


Únikové cesty a východy

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,2.3 Únikové cesty a východy. Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům stanovených Zákonem č. 133/1985 Sb. Musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k východu…

více »


Náležitosti pracovní smlouvy

Předepsané náležitosti pracovní smlovuy vycházející ze zákoníku práce: sjednaný druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán, místo nebo místa výkonu práce, den nástup do práce. Druh práce a místo nebo* místa výkonu práce* vymezují rámec, ve kterém je zaměstnavatel oprávněn zadávat pracovní úkoly. Proto je velmi důležité tyto ujednání formulovat…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Work safety – executive officers

Školení BOZP rozšířené o specifika právě pro vedoucí zaměstnance. Náš kurz Vás seznámí s odpovědností zaměstnavatele, s tím, když je více zaměstnavatelů na jednom pracovišti, povinnostmi zaměstnavatele, právy a povinnostmi zaměstnanců, účastí zaměstnanců na řešení otázek BOZP, organizací práce a pracovními postupy, výrobními a pracovními prostředky a zařízeními, organizací pracoviště,…

více »


Lekárnička na pracovišti

Pracoviště musí být vybavena: 1. prostředky pro poskytnutí první pomoci, 2. prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby, Lékárničky musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny. Obsah lékárničky není žádným předpisem stanoven. Musí odpovídat rizikům, kterými jsou osoby na pracovišti ohroženy a určuje je poskytovatel pracovnělékařských služeb –…

více »


Pravidla NCHLS

Povinnost zpracovat pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, § 44a, odst. 7.

více »


Noční práce

Za práce v noci se považuje práce konaná v noční době (22:00 – 6:00), nejméně 3 hodiny z pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně. Perioda pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců pracujících v noci je pro zaměstnance pracujícího v noci do 50 let věku 4…

více »


Home office

Nový e-learningový kruz pro potřeby “práce na dálku”. Jako doplněk standardního školení požární ochrany a bezpečnosti práce je určen zaměstnancům, kteří vykonávají práci formou home office. Zabývá se jednotlivými aspekty této formy přáce, protože pro práci na dálku nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy jako při práci na…

více »Aktuality – celkem nalezeno: 25

Bezpečnost práce je v Česku stále Popelkou

V roce 2010 strávili zaměstnanci v ČR více než dva a půl miliónu kalendářních dnů v pracovní neschopnosti v důsledku pracovních úrazů.

více »


Kampaň "Partnerství při prevenci rizik"

Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 „Partnerství při prevenci rizik“ povzbuzuje manažery, zaměstnance i ostatní zúčastněné subjekty, aby spojili své síly s cílem zlepšit BOZP.

více »


Pokuty za přestupky v BOZP.

Víte jaké jsou sazby za přestupky v oblasti BOZP, podle Zákona 251/2005 o inspekci práce?

více »


Nejlepší dokumentární film roku s pracovní tématikou

Vítězem filmové ceny kampaně Zdravé pracoviště 2012 se stal film Chica Pereiry ze Španělska nazvaný Pablo’s Winter.

více »


Tisková zpráva SÚIP - činnost za říjen 2012

Mezinárodní kontakty a výsledky činnosti OIP za měsíc říjen 2012

více »


Výtvarná soutěž pro děti - Bezpečnost v práci

Soutěž, kterou vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, začíná 7. ledna 2013 a potrvá do 29. března 2013. Děti budou soutěžit ve dvou věkových kategoriích: 6-10 let a 11-16 let.

více »


Stanovisko GŘ HZS k e-learningu

Lze provádět školení zaměstnanců formou e-learningu? Přečtěte si Stanovisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky.

více »


Snížení spodní hranice pokuty-435/2004 Sb.

Od 1.1.2015 se podstatně změní zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ve věci uložení dokladů prokazujících existenci pracovněprávního stavu a podstatně se sníží dolní hranice pokuty za nelegální zaměstnávání. Ale je již možné pokutovat chybějící doklady na pracovišti, které prokazují existenci pracovněprávního vztahu.

více »


Základní povinnosti v BOZP 2015

Víte co vše musíte udělat pro to, abyste zajistili legislativně stanovené povinností na úseku bezpečnosti práce?

více »


Křovinořezy a jejich použití

Pracujete někdy s křovinořezem? Víte jaká rizika vám hrozí a co vše musíte zajistit?

více »


Práce více zaměstnavatelů na jednom pracovišti

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni: vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. koordinovat provádění…

více »


Evropský týden BOZP 24-28.10. 2016

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU OSHA vyhlásila další ročník kampaně Evropský týden BOZP ve dnech 24-28.10. 2016.

více »


!!! E-LEARNING PO (pro zaměstnance) ZDARMA - ZDE !!!

KURZ ZAČNETE KLIKNUTÍM SEM! VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA KOMPLETNÍ NABÍDKA KURZŮ Několik informací o školení PO: • Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. • HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního…

více »


!!! E-LEARNING PRVNÍ POMOC ZDARMA - ZDE !!!

Pracovní týden nám pomalu končí a sním i e-learningové kurzy zdarma a proto NEVÁHEJTE a VYUŽIJTE předposlední kurz ZDARMA – tentokrát se jedná o kurz PRVNÍ POMOCI !!!

více »


Lhůty školení BOZP a PO

Většina otázek, které k nám směřují, se týkají lhůt školení BOZP a PO. Proto Vám na ně přinášíme odpověď v tomto článku.

více »


Lesní mateřské školy a jejich povinnosti v oblastech BOZP, BOZ dětí a PO

Jste provozovatele lesní mateřské školy nebo lesního kluby či jiného spolku, který se stará o předškolní výchovu dětí? Je důležité si uvědomit, že nezáleží na tom, zda jste zapsaní v rejstříku školních právnických osob nebo, zda Vaše Lesní mateřská škola funguje jako spolek či klub. Záleží na tom, že jste…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Práce na "cizích" pracovištích

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí-…

více »


Používáte při práci SAVO nebo DOMESTOS? Potom musíte zpracovat pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky!

Povinnost zpracovat pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, § 44a, odst. 7.

více »


Co víte o školení požární ochrany?

Školení požární ochrany jsou povinné provádět právnícké a fyzické podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Právnícké a fyzické podnikající osoby, které provozují činnosti bez požárního nebezpečí by měli provádět školení požární ochrany podle zákona č. 262/2006 Sb,. zákoník práce. Školení požární ochrany je nutné zajisti i…

více »


E-learningový kurz pro home office

Připravili jsme pro vás nový e-learningový kruz pro potřeby “práce na dálku”. Jako doplněk standardního školení požární ochrany a bezpečnosti práce je určen zaměstnancům, kteří vykonávají práci formou home office. Zabývá se jednotlivými aspekty této formy přáce, protože pro práci na dálku nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy…

více »


2 x E-learningové školení zadarmo - Co potřebujete vědět o koronaviru + Home Office

Pro firmy i soukromé osoby. Pro přímé spuštění použíjte odkaz. CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KORONAVIRU Spustit e-learning Kurz je průběžně aktualizován (každý den) Obsahuje lekce: Aktuálně o koronaviru. Nouzový stav. Co je koronavirus. Přenos koronaviru. Ohrožené skupiny a příznaky koronaviru. Jak se chránit před infekcí koronaviru. Po pobytu v rizikových…

více »


Opatření proti koronavirusu na pracovištích

Prevence na pracovišti Zajistěte snadno dostupné, dostatečné a korektní informace pro zaměstnance. Vyvěste hlavní preventivní zásady na pracovištích. Omezte porady a jednání, při kterých je pohromadě více lidí (využijte aplikace pro videokonferenční služby). Nevpouštějte na pracoviště cizí lidi, pokud to není nezbytné. Pokud ano zajistěte alespoň základní dezinfekci. Provádějte pravidelnou…

více »


Zrušení povinnosti zpracovávat pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

‼️Zrušení pravidel pro ⚠️ nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky‼️

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 1

zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravu zdarma.Tuto si musí objednat dopředu. V případě, že objednanou stravu neodebere, je mu cena stravy odečtena ze mzdy. Stravu si však nesmí
odnést z pracoviště !!! Je tento postup zákonný?
Zaměstnanec může onemocnět, může mít náhlou nevolnost atd.
Děkuji za odpověď.

více »
Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK