Výsledky hledání „Podlahy“

Stránky – celkem nalezeno: 20

Podlahy

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,3.3 Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a v…

více »


Pracoviště

Podrobné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a provádí jej Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

více »


Tlakové nádoby k dopravě plynů

K přepravě plynů se používá řada nádob – lahve, tlakové sudy, svazky lahví, cisterny, cisternové kontejnery a další. Nejrozšířenější jsou tlakové lahve.

více »


Pohyblivé zvedací pracovní plošiny

Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržbu a provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin stanovuje Vyhláška č. 19/1979 Sb. a ČSN ISO 18893 technická dokumentace výrobce.

více »


Práce ve výškách

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky stanovuje Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a dále příslušné technické normy.

více »


Dočasné stavební konstrukce

Jako dočasné stavební konstrukce označujeme především lešení. Tyto konstrukce nejsou trvalou součástí stavby, a proto nepatří mezi stavební výrobky

více »


Stavebnictví

Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi stanovuje Zákon č. 309/2006 Sb., a dále jej rozvádí Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

více »


Organizace práce na staveništi

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy na staveništi stanovuje Příloha č. 3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

více »


Skladování a manipulace s materiálem

Minimální požadavky na bezpečnost práce při skladování materiálů a manipulaci s břemeny stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a ČSN 269030.

více »


Ukládání hořlavých kapalin

Příloha č. 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Stavby provedené podle ČSN 65 0201 (po 1.9 2003) U staveb nebo jejich částí, které jsou užívány jako pracoviště (zejména dílny, laboratoře, opravny), u kterých je: a) nahodilé požární zatížení v požárním úseku rovno nejvýše 30 kg.m-2, a to i v případech, že…

více »


Lakovny

Lakovna je prostor s technologickým zařízením pro nanášení organických povlaků z nátěrových hmot. Požadavky na lakovny upravuje Vyhláška č. 48/1982 Sb. a související technické normy.

více »


Nízkotlaké kotelny

Bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Vyhláška č. 91/1993 Sb.

více »


Otvory

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,3.2.3 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob,…

více »


Zvýšené pracoviště, komunikace a zábradlí

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,3.3.4 Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístněnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. Pro tento účel je nutno zajistit bezpečný přístup. Zábradlí musí být zřízena…

více »


Komunikace a cesty

Cesty a komunikace podle použití rozdělujeme na: Únikové cesty – služí k evakuaci osob přítomných na pracovišti. Komunikace hlavní – slouží pro pohyb osob a vozidel na vnitřních I venkovních pracovištích. Cesty a uličky pro manipulaci s materiálem – převážně ve výrobních a skladových prostorách. Průchodové uličky – slouží pro…

více »


Schodiště

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,5. 5.10 V jednom schodišťovém rameni nesmějí být méně než tři stupně. Ve stavbách pro výrobu a skladování5) musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v každém rameni rozeznatelný od okolní podlahy. Volné strany schodů a odpočívadel…

více »


Žebříky

Práce na žebříku je vždy práce ve výšce. Pokud je výška chodidel od podlahy (terénu) větší než 1,5 m, musí zaměstnavatel provést technická a organizační opatření.

více »


Zábradlí

Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob,…

více »


Shromažďovací prostory

Problematika shromažďovacích prostor je řešena v ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

více »


Chráněná úniková cesta

Za chráněnou únikovou cestu se ve smyslu ČSN 73 0802 ČL. 9.3 považuje trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostaný požární úsek.

více »Aktuality – celkem nalezeno: 1

Provádění kontrol regálů

Přečtěte si článek týkající se provádění kontrol regálů

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK