Výsledky hledání „GDPR“

Stránky – celkem nalezeno: 61

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) – General Data Protection Regulation) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. 24. dubna 2019 vstoupil v…

více »


GDPR pro zaměstnance

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) stanovuje jednotný systém ochrany osobních údajů v rámci celé EU. Nejedná se ale v zásadě o nic nového, problematika je…

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


Pojmy a definice GDPR

Anonymizované údaje U anonymizovaných údajů nelze ani nepřímo přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů. Správce údajů například shromažďuje údaje se jménem, příjmením, věkem a nejvyšším dosaženým vzděláním a pro statistické účely zcela vymaže jméno a příjmení, aby nadále zpracovával pouze věk a vzdělání. Zbylé údaje o věku a vzdělání jsou…

více »


Platnost souhlasu uděleného před účinností GDPR

Již dříve udělené souhlasy subjektů údajů se zpracováním svých osobních údajů jsou platné, pokud jsou v souladu s GDRP. Nesmí tedy například být neoddělitelnou součástí obchodních podmínek či podmiňovat poskytnutí služby vyžadováním udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Viz Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Pokud je souhlas subjektu…

více »


Monitorování zaměstnanců a GDPR

Podle Evropského soudu pro lidská práva (dále ELSP) nemusí zákaz využívání pracovních prostředků (vozidel, mobilních telefonů, pracovních počítačů a přístupu k internetu) pro soukromé účely zaměstnavatele automaticky opravňovat ke sledování těchto prostředků. Podle rozhodnutí ESLP i názoru WP29 v takovém případě může převážit právo zaměstnance na soukromí nad oprávněným zájmem…

více »


E-shop a GDPR

GDPR se týká všech e-shopů bez rozdílu ve velikosti a sortimentu. Pokud jsou shromažďovány osobní údaje pouze za účelem prodeje zboží na, není potřebný souhlas zákazníků (subjektů osobních údajů) jedná se o právní důvod – nezbytné pro splnění smlouvy. Pro vedení daňové evidence a pro reklamační řízení je zde to…

více »


Zesnulé osoby a GDPR

Podle článku 27 nařízení GDPR se toto nařízení se nevztahuje na osobní údaje zesnulých osob. Členské státy mohou stanovit pravidla týkající se zpracování osobních údajů zesnulých osob. Stanovislo ÚOOU Úřad pro ochranu osobních údajů vydal STANOVISKO č. 4/2012 v březnu 2012 Zpracování osobních údajů zemřelých osob Podle § 1 zákon…

více »


Balanční test - GDPR

Pokud správce zpracovává osobní základě na základě právního důvodu oprávněný zájem správce, musí nejdříve (před zahájením zpracování) vyhodnotit, zda nad jeho oprávněným zájmem nepřevažují zájmy (práva, svobody) subjektu osobních údajů (soukromé fyzické osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, dále jen SOÚ). Správce musí posoudit přiměřenost jeho oprávněného zájmu vzhledem k…

více »


Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Školení PO pro zaměstnance

Školení zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

více »


Seznam e-learningových školení

CENÍK E-LEARNINGU DEMOVERZE MANUÁL REFERENCE 36 e-learningových školení v češtině, angličtině, ukrajinštině a vietnamštině E-learning pro vás vyvíjíme více než 20 let. Obsah a řešení je plně v souladu s legislativou ČR Přizpůsobení obsahu a vzhledu každého kurzu pro jednotlivé užibvatele možnost okamžitých úprav a aktualizace online cca do 30…

více »


Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vznikne-li pracovní úraz, má zaměstnavatel řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů. Povinnosti zaměstnavatele ukládá Zákoník práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

více »


Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování osobních dat je založena na existenci právních důvodů pro jejich zpracování.

více »


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. K udělení souhlasu nesmí být jakýmkoliv způsoben nucen.

více »


Podmínky vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů

Podmínky vyjádření souhlasu se zpracování osobních údajů – článek 7 nařízení GDPR. Správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který…

více »


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Je nutné si uvědomit, že souhlas byl dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce…

více »


Osobní údaje

Osobní údaje jsou osobní informace o fyzické osobě tj. subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat například na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Nejběžnější typy osobních…

více »


Zvláštní kategorie osobních údajů

Některé osobní údaje mohou subjekt údajů poškodit nebo mohou způsobit jeho diskriminaci. Tyto údaje podléhají zvláštním opatřením a lze je zpracovávat pouze ve zvláštních, jasně stanovených případech. Zvláštní kategorie údajů je kategorie osobních údajů, které vypovídají o: rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení, členství v odborech,…

více »


Použití již zveřejněných osobních údajů

Přestože osobní údaje patří subjektům údajů (fyzickým osobám) ty musí v některých případech, strpět jejich zveřejnění. To je dáno zpravidla právními předpisy ve stanovených případech. Například zveřejnění osobních údajů podnikající fyzické osoby v živnostenském rejstříku nebo jeho rodného čísla jako daňového identifikačního čísla – DIČ. To ale neznamená, že zveřejněné…

více »


Informační povinnost správce vůči subjektu údajů

Pokud se osobní údaje získávají přímo od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace: totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů; účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro…

více »


Informace poskytované správcem získané nepřímo

Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace: totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce; případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů; účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; případné…

více »


Přístup k osobním údajům

Správce má povinnost subjektu údajů poskytnout informaci (potvrzení), zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje znat á a zároveň má právo na informace: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná…

více »


Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je…

více »


Právo být zapomenut

Právo být zapomenut znamená právo na výmaz osobních údajů tj. povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna následující podmínka: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, subjekt údajů…

více »


Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů získat od správce své osobní údaje, které mu poskytl a předat je jinému správci. Dále má právo na to, aby na základě jeho žádosti tento správce předal jeho osobní údaje přímo jinému správci ( je-li to technicky proveditelné). Údaje musí být ve strukturovaném,…

více »


Zaměstnavatel a zpracování osobních údajů

Zaměstnavatel je správcem osobních údajů zaměstnanců a má právní důvod k jejich zpracovávání. Zaměstnanec mu k tomu tedy nemusí dávat prokazatelný souhlas. Ten vyplývá z pracovněprávního vztahu uzavřeného pracovní smlouvou. Zaměstnavatel ale smí shromažďovat pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné pro plnění jeho povinností. K osobním údajům zaměstnanců musí…

více »


Správce

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje. Odpovídá za dodržování povinností stanovených GDPR. Jeho základní povinností je dodržování zásad zpracování osobních údajů tj. souladu s GDPR. Tento soulad musí být zpracovatel schopen prokázat. Je možné, aby bylo více správců tj.…

více »


Hlavní povinnosti správce

Hlavní povinnosti správců Zpracovávat osobních údajů v souladu se GDPR. Dodržování zásad zpracování osobních údajů tj. souladu s GDPR. Prokazovat soulad s GDPR, Přijmout dostatečná opatření, aby nemohlo dojít ke ztrátě, zničení nebo zneužití osobních údajů. Průběžně kontrolovat a monitorovat zpracování dat. Pokud organizace zaměstnává více než 250 zaměstnanců nebo…

více »


Zpracovatel

Zpracovatel Podle článku 28 nařízení Evropského parlamentu a raduy EU 2016/679 – GDPR Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Správce by měl využít pouze takového zpracovatele, který s ohledem na povahu, kontext, kategorii osobních údajů a jejich…

více »


Zabezpečení osobních údajů

Správce musí přijmout s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s GDPR. Tato opatření mohou být u každého správce s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování, odlišné. pseudonymizace a šifrování osobních údajů…

více »


Porušení zabezpečení osobních údajů

GDPR – porušení zabezpečení osobních údajů Porušení zabezpečení osobních údajů je jednání, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Riziko Při určování míry rizika porušení zabezpečení se bude vycházet: z kategorie osobních údajů, z charakteru porušení zabezpečení,…

více »


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo DPO (Data Protection Officer) Organizace musí ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud se jedná o: orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt, hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a…

více »


Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění jeho úkolů tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním…

více »


Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává minimálně tyto úkoly: poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle nařízení GDPR a dalších předpisů, monitorování souladu s nařízením GDPR a dalšími předpisy, s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení…

více »


Záznamy o činnostech zpracování

Článek 30 GDPR záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá, pokud: organizace zaměstnává více než 250 zaměstnanců, zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, zpracování zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů , zpracování zahrnuje zpracování…

více »


Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů se týká výhradně správců, netýká se zpracovatelů. Dozorový ústav tj. ÚOOÚ a zveřejnil seznam druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – SEZNAM DRUHŮ OPERACÍ ZPRACOVÁNÍ Nařízení GDPR čl. 35, odst. 3 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů…

více »


Kodex chování a osvědčení

Dodržování kodexu chování je jedním z prvků, jimiž správce prokáže plnění předepsaných povinností při správě osobních dat. Kodexy chování zpracovávají sdružení nebo subjekty zastupující různé kategorie správců (například bankovnictví, školství, zdravotnictví apod.). Kodexy chování schvaluje Úřad pro ochranu osobních údajů, který je následně zaregistruje a zveřejní. Kodex chování obsahuje mechanismy,…

více »


Zásady ochrany osobních údajů

Dodržování těchto zásad je pro správce zásadní a je za jejich dodržování odpovědný a musí být schopen doložit důkazy o jejich dodržování – viz záznamy o činnostech, kodexy a osvědčení. Zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně.…

více »


Právo na transparentnost

Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré stanovené informace a učinil veškerá potřebná sdělení o zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve vhodných…

více »


Právo subjektu údajů na informace

Pokud se osobní údaje získávají přímo od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace: totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů; účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro…

více »


Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Správce má povinnost subjektu údajů poskytnout informaci (potvrzení), zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje znát a zároveň má právo na informace o svých osobních údajích: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo…

více »


Právo subjektu údajů na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu jeho nepřesných osobních údajů. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Povinností správce je zabývat se jeho žádostí a opravit nepřesné údaje h2. Související legislativa   Zákon č.…

více »


Právo subjektu údajů být zapomenut

Právo být zapomenut znamená právo na výmaz osobních údajů tj. povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna následující podmínka: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, subjekt údajů…

více »


Právo subjektu údajů na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů – omezení se vztahuje na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo…

více »


Právo na oznámení při opravě nebo výmazu údajů nebo při omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje. Související…

více »


Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.…

více »


Právo nebýt předmětem automatického rozhodnutí

Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je…

více »


Práva subjektů údajů

Právo subjektu údajů na transparentní informace Právo subjektu údajů na informace Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům Právo subjektu údajů na opravu Právo subjektu údajů být zapomenut Právo subjektu údajů na omezení zpracování Právo na oznámení při opravě nebo výmazu údajů nebo při omezení zpracování Právo na přenositelnost…

více »


Pracovní skupina WP29

Pracovní skupina WP29 byla ustanovena článkem 29. směrnice 95/46/EC. Jde o nezávislý evropský poradní orgán na ochranu dat a soukromí. Jeho úkoly jsou popsány ve článku 30 směrnice 95/46/EC a článku 15 směrnice 2002/58/. 25.5 2018 se současně s účinností GDPR změní na EPDB – Evropský sbor pro ochranu osobních…

více »


Pravidelné a systematické monitorování

Termín pravidelné a systematické monitorování není v GDPR definován. Jasně však zahrnuje veškeré formy sledování a profilování na internetu, a to i pro účely behaviorální reklamy. Pojem monitorování však není omezen na on-line prostředí. Pravidelné Pracovní skupina WP29 vykládá pojem „pravidelné“ v tom smyslu, že znamená jedno nebo více z…

více »


Zpracování osobních údajů prováděné ve velkém rozsahu

Termín ROZSÁHLÝ není v GDPR definován. Pokyny skupiny WP 29 doporučují, aby se při určování zda se jedná o zpracování prováděné ve velkém ROZSAHU vzalo do úvahy: počet dotčených subjektů údajů – buď jako konkrétní číslo, nebo jako podíl příslušné skupiny obyvatelstva, objem údajů nebo škálu různých údajových položek, které…

více »


Služba informační společnosti

GDPR v článku 4 odst. 25 odkazuje ohledně stanovení rozsahu pojmu „služba informační společnosti“ na směrnici 2015/1535.: „službou informační společnosti“ služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535, Pro posouzení rozsahu této definice odkazuje WP29 také na precedenty Soudního dvora Evropské unie (ESD). ESD má za…

více »


Ochrana osobních údajů - webové stránky

Správce Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o. s., IČ:48173622. Kontaktní údaje správce GUARD7, v. o. s, Divišova…

více »


Školení požární ochrany - zaměstnanci

Náš kurz Vás seznámí se zabezpečením požární ochrany na pracovišti, základními povinnostmi v oblasti požární ochrany, požárním značením, procesem hoření, třídami požárů, přenosnými hasicími přístroji, druhy hasicích přístrojů, kontrolou hasicích přístrojů, hašením požárů, dokumentací požární ochrany, tepelnými, elektrickými a plynovými spotřebiči, evakuací a únikovými cestami a také s tím, co…

více »


Ochrana osobních údajů - e-learning

Správce Správce je obchodním partnerem zpracovatele – na základě smlouvy nebo objednávky. Zpracovatel Zpracovatelem osobních údajů pro správce je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o.…

více »


Ochrana osobních údajů - GUARDIAN

Správce Správce je na základě smluvního vztahu obchodním partnerem zpracovatele. Zpracovatel Zpracovatelem osobních údajů pro správce je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o. s., IČ:…

více »


Ochrana osobních údajů - e-shop

Správce Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je GUARD7, v. o. s., IČ: 48173622. Kontaktní údaje správce GUARD7, v. o. s,…

více »


Osobní údaje o zdravotním stavu

Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním stavem subjektu údajů, které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném nebo duševním zdraví subjektu údajů. To zahrnuje informace o dané fyzické osobě shromážděné v průběhu registrace pro účely zdravotní péče a jejího poskytování dotčené…

více »


Zpracovatelská smlouva

Vztahy mezi správcem a zpracovatelem stanoví článek 28 nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů správce zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven: předmět zpracování, doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů, kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva…

více »


Home office

Nový e-learningový kruz pro potřeby “práce na dálku”. Jako doplněk standardního školení požární ochrany a bezpečnosti práce je určen zaměstnancům, kteří vykonávají práci formou home office. Zabývá se jednotlivými aspekty této formy přáce, protože pro práci na dálku nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy jako při práci na…

více »Aktuality – celkem nalezeno: 9

LEXIKON GDPR

Lexikon GDPR – všechny informace, které potřebujete.

více »


Bezpečnost práce, požární ochrana a GDPR

Představovat Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,– General Data Protection Regulation je jistě zbytečné. Co GDPR a BOZP a PO?

více »


První pokuty za porušení GDPR

Zdroj: https://www.uoou.cz Pokuta přes 800 tisíc Kč za nevyžádanou reklamu Úřad se zabýval případem společnosti EC PROFIT, která rozesílala reklamní nabídky emailem, aniž by k tomu měla souhlas příjemců. „Zároveň firma neuvedla v těchto emailech žádnou totožnost odesílatele, ale pouze odkazy na internetové stránky, kde si lze nabízené zboží zakoupit,“…

více »


Zpravodaj BOZP a PO - listopad 2017 - 1

Včera vyšlo další číslo našeho Zpravodaje BOZP a PO.

více »


Vláda schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů

21. března 2018, schválila vláda nový zákon o zpracování osobních údajů. Ten bude sloužit pro implementaci Obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR) a nahradí současný zákon č.Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. MV ČR také zveřejnilo další část informační kampaně. S návrhem zákona o o zpracování osobních…

více »


Pokuty za nedodržování GDRP - stanovisko ÚOOÚ

Vyjádření ÚOOÚ k pokutování za nedodržováníá GDPR – zveřejněno 21.6 2018 na www.uoou.cz

více »


E-learningový kurz pro home office

Připravili jsme pro vás nový e-learningový kruz pro potřeby “práce na dálku”. Jako doplněk standardního školení požární ochrany a bezpečnosti práce je určen zaměstnancům, kteří vykonávají práci formou home office. Zabývá se jednotlivými aspekty této formy přáce, protože pro práci na dálku nelze používat stejné pracovní postupy, pravidla a procesy…

více »


E-learningové kurzy v ukrajinštině a vietnamštině

Připravili jsme pro vás e-learningové kurzy v ukrajinštině a vietnamštině. Školení v ukrajinštině Školení BOZP pro manuálně pracující Školení PO pro zaměstnance Školení řidičů referentských vozidel Školení ve vietnamštině Školení BOZP pro manuálně pracující Školení PO pro zaměstnance Školení řidičů referentských vozidel Tyto kurzy je možné zakoupit na našem e-shopu.…

více »


Adaptační zákon nařízení GPDR v České republice vstoupil v platnost

24. dubna 2019 vstoupil v účinnost zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který zrušil dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Současně je účinný i změnový zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona…

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK