Výsledky hledání „Bezpečnostní značení“

Stránky – celkem nalezeno: 27

Bezpečnostní značení

Bezpečnostní označení pracovišť zahrnuje bezpečnostní tabulky, značení komunikací, nebezpečných prostorů apod.

více »


Bezpečnostní značky

Podrobné požadavky na bezpečnostní značky, značení a signály stanovuje Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a dále Zákon č. 309/2006 Sb.

více »


Požární značení

Požární bezpečnostní tabulky informují o umístění prvků požární ochrany nebo vyznačují únikovou cestu či nouzový východ.

více »


Bezpečnostní signály

Rozlišujeme signály zvukové a světelné, signály hlasové a signály dávané rukou.

více »


Zákony

Registr aktuálních právních předpisů České republiky.

více »


Audit

Nezávislé komplexní posouzení stavu bezpečnosti práce a požární ochrany ve vaší společnosti.

více »


Základní povinnosti

Velmi stručný přehled povinností zaměstnavatelů v BOZP a PO

více »


Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Co všechno musí udělat každý zaměstnavatel pro zajištění bezpečnosti práce (BOZP) ve své organizaci.

více »


Požární dveře

Požární dveře patří mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Brání šíření ohně a kouře. Kontrolujeme je alespoň 1x za rok.

více »


Ukládání hořlavých kapalin

Příloha č. 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Stavby provedené podle ČSN 65 0201 (po 1.9 2003) U staveb nebo jejich částí, které jsou užívány jako pracoviště (zejména dílny, laboratoře, opravny), u kterých je: a) nahodilé požární zatížení v požárním úseku rovno nejvýše 30 kg.m-2, a to i v případech, že…

více »


Prověrka BOZP

Každý zaměstnavatel musí alespoň jednou za kalendářní rok roce provést na všech svých pracovištích prověrku BOZP.

více »


Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS

Kontrolní činností v rámci HZS se zabývá odbor prevence, který zodpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti PO. Kromě zabezpečování kontrolní činnost na úseku požární ochrany, stavební prevenci a zjišťování příčin vzniku požárů se rovněž podílí na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné činnosti a také v rámci své…

více »


Nebezpečné prostory

Nebezpečný prostor je obecně prostor se zvýšeným rizikem pro přítomné osoby. Zpravidla se jedná o prostor s potenciálem zasažení, vtažení, úderu, stlačení apod. pracovníka. Základem prevence je nejprve odstranit nebezpečí (ochranné kryty) zamezit přístupu osob (zábradlí, infrazávory) nebo organizačně – režimová opatření pro pohyb na pracovištích. Důležité je i bezpečnostní…

více »


Označování potrubí

Označování potrubí je stanoveno ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny a Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti.

více »


Sklady hořlavých kapalin

Požadavky na sklady hořlavých kapalin obsahuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Tato ČSN je závazná vzhledem k tomu, že je uvedena v příloze č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb.…

více »


Se zvýšeným požárním nebezpečím

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi se zvýšeným požárním nebezpečím.

více »


S vysokým požárním nebezpečím

Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi s vysokým požárním nebezpečím.

více »


Základní povinnosti organizací v PO

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany stanovuje zákon č. 133/1985 Sb.

více »


Lexikon

Náš lexikon obsahuje ucelené informace, vzory a předlohy z oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Průběžně jej aktualizujeme a doplňujeme o další témata.

více »


Skladování a manipulace s materiálem

Minimální požadavky na bezpečnost práce při skladování materiálů a manipulaci s břemeny stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a ČSN 269030.

více »


Svařování

Problematika svařování je řešena ve Vyhlášce č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souvisejících technických normách.

více »


Lexikon PO

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se požární ochrany.

více »


Lexikon BOZP

V této části našeho lexikonu naleznete všechny podstatné informace týkající se bezpečnosti práce.

více »


Chemické látky

Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb.

více »


Školení obsluh stabilních tlakových nádob

TNS může obsluhovat pracovník, který je starší 18 let, duševně a fyzicky způsobilý obsluhy a je seznámen s předpisy a pokyny k provozu nádob, v obsluze nádob je prakticky zaučen a jeho znalosti jsou ověřeny. O zácviku a prověření znalostí se pořizuje záznam, který podepíšou zkoušející a obsluha nádoby. Záznam…

více »


Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Online proškolení zaměstnanců v problematice, která se týká nakládání s nebzpečnými chemickými látkami a směsmi Obsah kurzu: Základní pojmy Legislativa Značení chemických látek Požadavky na obaly Bezpečnostní list Písemná pravidla Osobní ochranné pracovní prostředky Skladování nebezpečných chemických látek Únik látek – havarijní prostředky Zásady první pomoci Závěrečný test DEMO VERZI…

více »


Školení jeřábníků a vazačů

V žádném právním předpise není specifikovaná osoba oprávněná provádět výcvik (školení) pro jeřábníky a vazače. Rozsah výcviku jeřábníků je uveden v ČSN ISO 9926-1:1993. Výcvik vazačů není řešen ani v právních předpisech ani technických normách. Provozovatel by měl vycházet z ČSN EN 12480-1 jeřáby – Bezpečné používání, zpracovat systém bezpečné…

více »Aktuality – celkem nalezeno: 9

Novinka v našem e-shopu - bezpečnostní tabulky

Rozšířili jsme pro vás sortiment z oblasti bezpečnostního značení.

více »


Značení chemických látek a směsí od 1.6.2015

Klasifikace a značení chemických látek a směsí   Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází…

více »


Základní povinnosti v BOZP 2015

Víte co vše musíte udělat pro to, abyste zajistili legislativně stanovené povinností na úseku bezpečnosti práce?

více »


Prověrka BOZP

Povinnost pro každého zaměstnavatele provádět prověrky BOZP stanoví Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 108, odst.5 Cíl roční prověrky komplexní prověření zajištění BOZP na všech pracovištích tj. dodržování právních norem i vnitřních předpisů BOZP organizace. odstranění zjištěných závad. Kdy? Prověrku lze provést kdykoli v kalendářním roce, není nutné ji…

více »


Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich povinnosti v požární ochraně

Nejprve je nutné si uvědomit, že SVJ jsou právnické osoby, které mají své povinnosti v oblasti PO, které vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Za požární ochranu u právnických osob odpovídá statutární orgán. Rozsah povinností je určen dle míry požárního nebezpečí. Dle § 4, odst. 1, písm.…

více »


Lesní mateřské školy a jejich povinnosti v oblastech BOZP, BOZ dětí a PO

Jste provozovatele lesní mateřské školy nebo lesního kluby či jiného spolku, který se stará o předškolní výchovu dětí? Je důležité si uvědomit, že nezáleží na tom, zda jste zapsaní v rejstříku školních právnických osob nebo, zda Vaše Lesní mateřská škola funguje jako spolek či klub. Záleží na tom, že jste…

více »


Test ČOI - Některé požární dveře nezadrží požár ani 7 minut!

Česká obchodní inspekce zahájila kontrolu funkčnosti požárních dveří, které jsou nabízeny na vnitřním trhu, a to na základě podnětu přijatého od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

více »


Novela NV č. 375/2017 Sb.

Od 28.11 2017 je platné Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, které ruší a nahrazuje NV č. 11/2002 Sb.

více »


Školení jeřábníků a vazačů

V žádném právním předpise není specifikovaná osoba oprávněná provádět výcvik (školení) pro jeřábníky a vazače. Rozsah výcviku jeřábníků je uveden v ČSN ISO 9926-1:1993. Výcvik vazačů není řešen ani v právních předpisech ani technických normách. Provozovatel by měl vycházet z ČSN EN 12480-1 jeřáby – Bezpečné používání, zpracovat systém bezpečné…

více »Dotazy v poradně – celkem nalezeno: 0Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK