Takovou nádobou stabilní je nádoba, která neslouží k dopravě plynů a která:

 • nemění své stanoviště, je trvale nebo přechodně spojená se zdrojem tlaku,
 • je přenosná, převozná, nebo pojízdná, pokud je se zdrojem tlaku spojena trvale,
 • je přenosná, převozná, nebo pojízdná, pokud je se zdrojem tlaku spojena při plnění nebo vyprazdňování obsahu plynem nebo plyn slouží jako ochranná atmosféra,

§2/b

Povinnosti provozovatele

 • vypracovat provozní pokyny do dvou měsíců od uvedení TNS do provozu,
 • ustanovit osoby odpovědné za provoz nádob a stanovit jejich povinnosti vnitřním předpisem,
 • ustanovit kvalifikovanou obsluhu a údržbu nádob,
 • v učených termínech zajistit provádění revizí a zkoušek,
 • vést evidenci všech provozovaných nádob a dokumentaci o nich,
 • stanovit způsob vedení provozních záznamů,
 • trvale zajišťovat odstranění zjišťovaných závad a nedostatků.

Revize a zkoušky

Provozovatel je povinen zajistit dle příslušné normy tyto revize a zkoušky TNS podle ČSN 69 0012:

 • výchozí revize – před uvedením do provozu,
 • první provozní revize – do 14 dnů po uvedení do provozu,
 • provozní revize 1x za 12 měsíců – 1 rok,
 • vnitřní revize – 1x za 60 měsíců – 5 let,
 • zkoušky těsnosti – po otevření tlakové nádoby,
 • tlakové zkoušky – 1x za 108 měsíců – 9 let.

Revize jsou prováděny revizním technikem s příslušnou kvalifikací. O výsledcích revizí a zkoušek se pořizuje zápis (do revizního deníku, revizní zpráva).
O provozu a zkouškách TNS se vede provozní deník.

Provozní kontrola

 • Kontrola správné činnosti tlakoměrů umístěných na TNS je prováděna nulováním nejméně 1 x za 3 měsíce.
 • Průchodnost pojistných ventilů (umožňujících nadlehčení kuželky)zkoušena za provozu TNS nadlehčením kuželky nejméně 1 x za měsíc (u TNS s přetlakem do 4 MPa).

Základní bezpečnostní výstroj

Viz čl. 2.1 ČSN 690010-5-2 a čl. 690010-1.1:

 • uzavírací a vypouštěcí armatura,
 • tlakoměr,
 • pojistné zařízení (ventil),
 • odvzdušňovací (odvětrávací) uzávěr,

Obsluha TNS

TNS smí obsluhovat pouze pracovník, který je:

 • starší 18 let,
 • duševně a fyzicky způsobilý obsluhy,
 • seznámen s předpisy a pokyny k provozu nádob, v obsluze nádob prakticky zaučen, jeho znalosti ověřeny.

O zácviku a prověření znalostí se pořizuje záznam, který podepíšou zkoušející a obsluha nádoby. Záznam se uchovává do dalšího přezkoušení. Ověřování znalostí obsluhy se opakuje nejpozději 1x za tři roky.


Legislativa