Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba, pokud provozuje činnosi se zvýšeným požárním nebezpečím.

Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím se určuje podle § 15 odst. 1-2, Vyhlášky MV 246/2001 Sb.
Na základě se stanoví podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy

 • vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, přerušení a skončení činnosti,
 • určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do těchto preventivních požárních hlídek,
 • stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy),
 • určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
 • stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například
 • určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,
 • stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo materiálů (dále jen “množství látek”),
 • zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů,
 • stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu (dále jen “doba sníženého provozu”) a v mimopracovní době,
 • vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, popřípadě také požadavky na speciální hasební látky a postupy, přičemž se vychází z podmínek stanovených Vyhláškou MV 246/2001 Sb.
 • určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na přechodných pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti projektována, dosud schválena nebo jinak určena (staveniště, volné prostranství, lesní porosty apod.), anebo
  když se změní výchozí podmínky.

Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím se zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany uvedených v § 27. Vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem,aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace požární ochrany musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem

Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany), přičemž vychází ze stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených normativními požadavky.

V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.
Vybavení věcnými prostředky požární ochrany. podle § 15, odst. 3, písm. g)

 • Provádět preventivní požární prohlídky na pracovištích §12, odst.5 Vyhlášky MV 246/2001 Sb.
 • Provádět zápisy o provedené preventivní prohlídce prokazatelným způsobem. §12, odst. 6 – 7 Vyhlášky MV 246/2001 Sb.
 • Zabezpečit pravidelné školení o požární ochraně § 23 Vyhlášky MV 246/2001 Sb.
  • vedoucích zaměstnanců, 1x za 3 roky.
  • zaměstnanců – 1x za 2 roky.
  • odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do požárních preventivních hlídek 1x za rok
  • odbornou přípravu preventistů požární ochrany 1x za rok.