Projekty EU

Logo operačního programu

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Dotace byla poskytnuta KÚ – odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů ve výši 2 870 000 Kč v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh.

Převážně e-learningový program zahrnuje základy bezpečnost práce a požární ochrany se zaměřením na prakticky použitelné aspekty a dovednosti. Cílovými skupinami tohoto projektu jsou všechny osoby, u nichž je BOZP a PO součástí plnění jejich pracovních povinností tj.

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních

BOZP je podle zákoníku práce § 101, odst. 2 nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Organizace také musí plnit řadu povinností v oblasti požární ochrany, např. zabezpečovat požární techniku, prostředky požární ochrany, označovat pracoviště bezpečnostními značkami atd. Tzv. školení ze zákona jim v oblasti BOZP a PO poskytuje pouze základní rozsah znalostí, který je pro plnění těchto úkolů nedostatečný.

Zaměstnavatelé s maximálně 25 zaměstnanci

Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik. V zákoně 309/2006 Sb. je v § 9, odst. 3, písmeno a) stanoveno, že „zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti.“ Legislativa zde nepožaduje odbornou způsobilost, ale ani nespecifikuje, co jsou to „potřebné znalosti“. Kurz by měl tedy poskytnout absolventovi znalosti z oblasti BOZP tak, aby byl schopen vykonávat úkoly v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb. § 9, odst. 1 tj. aktivně řídit bezpečnost na pracovištích, kde se vyskytují jeho zaměstnanci. K tomuto je třeba znalost základních nástrojů BOZP – identifikace a vyhodnocení rizik, znalost kategorizace prací, řešení pracovních úrazů a schopnost školit BOZP ve své organizaci na všech stupních.

Vnitřní auditoři systémů řízení BOZP, QMS, EMS nebo integrovaných systémů

Organizace, které implementovaly některý ze systémů řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, systém řízení jakosti, systém environmentálního managementu nebo integrované systémy, mohou využít náš vzdělávací program k prohloubení kvalifikace svého zaměstnance. To se týká jak organizací, které mají zavedenu funkci vnitřního auditora tohoto systému, tak organizací, které již nechtějí pro tuto oblast využívat externího dodavatele služeb a plánují funkci vnitřního auditora zavést. V této funkci je znalost BOZP a PO nezbytná.

Personalisté

Součástí povinností personalistů je zpravidla i provádění či zajišťování školení, výcviku a dalšího vzdělávání zaměstnanců, včetně školení v oblasti BOZP a PO. Absolvování vytvářeného vzdělávacího programu poskytne personalistům lepší přehled v problematice BOZP a PO, takže školení zaměstnanců nebudou mít jen formální charakter a budou kvalitnější.

Zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP

Zákoník práce v § 108 stanoví, že zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP. Zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP je pak povinen spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými osobami k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů. Zaměstnavatel je povinen zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující řádný výkon jeho funkce. Rovněž Směrnice Rady 89/391/EHS – o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví v článku 12, že zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP mají nárok na vhodné školení.

Členové rady zaměstnanců pro BOZP

Zákoník práce v § 281 uvádí, že v organizaci je možné zvolit radu zaměstnanců. Rada zaměstnanců má nejméně 3 a nejvýše 15 členů. Počet členů je vždy lichý. Členové rady zaměstnanců by měli být proškoleni v oblasti BOZP nad rámec tzv. zákonného školení zaměstnanců, neboť řeší problematiku BOZP, která není spjata jen s jejich konkrétním pracovním zařazením.

Členové odborových organizací

Dle § 287 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen informovat odborovou organizaci mimo jiné také o otázkách BOZP stanovených v § 101 – 106 téhož zákona. Zákoník práce také v § 108 stanoví, že zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s BOZP například prostřednictvím odborové organizace. Pak je odborová organizace povinna spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými osobami k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci zajistit školení umožňující řádný výkon této funkce. Členové odborových organizací jsou proto jednou z cílových skupin našeho projektu.

Statutární zástupci organizací a top managementu

Statutární zástupci organizací a top managementu jsou cílovou skupinou projektu především v případě, že má daná organizace zaveden některý ze systémů řízení jakosti ISO či OHSAS, jejichž nedílnou součástí je oblast BOZP a PO. Například norma OHSAS stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti. Management BOZP zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje při vývoji, uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, proto jsou statutární zástupci organizací a top managementu jednou z cílových skupin projektu.

Vzhledem k charakteru vytvářeného vzdělávacího programu předpokládáme, že převážnou část účastníků budou tvořit osoby, jimž toto vzdělávání doporučí či zajistí zaměstnavatel. Do našeho vzdělávacího programu se však mohou zapojit i ti účastníci dalšího vzdělávání, kteří si jej sami zvolí v rámci sebevzdělávání a zvyšování či prohlubování své kvalifikace.

PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ SKUPINY

Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá potřebné vědomosti a dovednosti k tomu, aby mohl plnit všechny úkoly v BOZP s výjimkou úkolů v prevenci rizik, které může plnit pouze osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Absolvent vzdělávacího programu bude schopen aktivně přistupovat k těmto úkolům v oblasti BOZP:

  1. aktivně řídit systém BOZP
  2. školit zaměstnance
  3. školit zaměstnance cizích organizací na jeho pracovištích a návštěv
  4. zpracovávat dokumentaci BOZP
  5. vyšetřovat a likvidovat pracovní úrazy
  6. spolupracovat s interní nebo externí osobou s odbornou způsobilostí

Tento vzdělávací program by měl vyplnit mezeru mezi osobami, které jsou proškoleny tzv. zákonným školením zaměstnanců v BOZP a odborně způsobilými osobami k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP.

STANDARD MODULY

Tyto moduly absolvují všichni účastníci, jedná se o základní vědomosti a dovednosti z oblasti BOZP a PO. Předpokládaný obsah jednotlivých lekcí:

SPECIFICKÉ MODULY

Účastník si vybere jeden nebo více modulů dle odvětví, ve kterém působí. Předpokládáme, že účastníci budou studovat v průměru 3-4 moduly.

Více o kurzu na www.trainingonline.cz

Logo ESFTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK