Topiči jsou povinni:

  • udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,
  • dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení,
  • neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu, nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu,
  • trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
  • při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,
  • neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů (např. náhlou nevolnost),
  • podrobit se lékařským prohlídkám,
  • zapisovat do provozního deníku údaje v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem.