Pokuty za přestupky v BOZP.

31. 10. 2012

Novinky

Víte jaké jsou sazby za přestupky v oblasti BOZP, podle Zákona 251/2005 o inspekci práce?

Přestupky na úseku bezpečnosti práce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

Nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích.
Pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Neplní informační povinnost vůči svým zaměstnancům tj.:

 1. zaměstnanci se nemohou zúčastňovat řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast BOZP.
 2. neumožní odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP anebo přímo zaměstnancům:
  pokuty za přestupky na úseku BOZP
  a) účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo jim neposkytne informace o takovém jednání,
  b) vyslechnout si jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit,
  c) projednat:
  1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií podle zvláštního právního předpisu38),
  3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  Pokuta až do výše 300 000 Kč

  Nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby.
  Pokuta až do výše 300 000 Kč

  Přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle Zákoníku přáce.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nedodrží povinnosti zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v Zákoníku práce.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nneposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje.
  Pokuta až do výše 1 000 000 Kč

  Nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.
  Pokuta až do výše 1 000 000 Kč

  Nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci o něm ve stanoveném rozsahu.
  Pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

  Nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.
  Pokuta až do výše 400 000 Kč

  Nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (dle § 133c ZP, Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu).
  Pokuta až do výše 400 000 Kč

  Neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím
  Pokuta až do výše 400 000 Kč

  Nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání.
  Pokuta až do výše 400 000 Kč

  Neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí podle:
 3. Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 4. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 5. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu).
  Pokuta až do výše 1 000 000 Kč

  Neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků podle:
 6. Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 7. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
  Pokuta až do výše 1 000 000 Kč

  Poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů podle
 8. Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 9. Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat),
 10. Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru),
 11. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky),
 12. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 13. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v doprav.
  Pokuta až do výše 1 000 000 Kč

  Nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.
  Pokuta až do výše 1 000 000 Kč

  Zaměstná mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 322 ZP.
  Pokuta až do výše 300 000 Kč

  Nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci,
  Pokuta až do výše 300 000 Kč

  Nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky.
  Pokuta až do výše 300 000 Kč

  Nedoručí inspektorátu oznámení o zahájení prací, ačkoli k tomu má povinnost podle dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.
  Pokuta až do výše 400 000 Kč

  Neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost.
  Pokuta až do výše 300 000 Kč

  Neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  Pokuta až do výše 300 000 Kč

  Nedodržuje opatření k zamezení rizik na pracovištích, při používání chemických látek nebo látek obsažených ve směsích.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem (Zákoník práce a
  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek vyhrazených technických zařízení ve stanoveném rozsahu,
  Pokuta až do výše2 000 000 Kč

  Provádí neoprávněně prohlídky, revize nebo zkoušky vyhrazených technických zařízení.,
  Nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.
  Pokuta až do výše 2 000 000 Kč

  Nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.
  Pokuta až do výše 1 000 000 Kč

Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK