Značení chemických látek a směsí od 1.6.2015

15. 09. 2015

Novinky

Klasifikace a značení chemických látek a směsí
 

Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů GHS.
R a S věty byly nahrazeny standardními větami o nebezpečnosti H věty a pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.
Chemická látka nebo směs musí být před uvedením na trh klasifikována a na základě toho označena podle nařízení CLP.

Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou látku nebo směs, zajistí, aby její označení na obalu splňovalo požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a aby na obalu nebezpečné směsi byly jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny tyto údaje:

 • obchodní název látky nebo směsi,
 • obchodní firma nebo název, sídlo a telefonní číslo, je-li dodavatelem právnická osoba, nebo obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, bydliště, popřípadě místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, a telefonní číslo dodavatele, je-li dodavatelem podnikající fyzická osoba,
 • chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných ve směsi ve tvaru jednoho z názvů uvedených v seznamu a v souladu s prováděcím právním předpisem; pokud látka není v seznamu uvedena, musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,
 • výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem,
 • standardní věty o nebezpečnosti H věty
 • pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.,
 • hmotnost nebo objem, jde-li o směs určenou k prodeji spotřebiteli
 • náležitosti označování stanovené pro nebezpečnou látku nebo směs a látku nebo směs, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, stanovené prováděcím právním předpisem.

Nové symboly pro značení chemických látek a směsí

Symboly pro značení chemických látek a směsí podle CLP

Značení chemických látek a směsí podle CLP
Značení chemických látek a směsí podle CLP
Značení chemických látek a směsí podle CLP

H- věty H – věty
P-věty P – věty
P-věty Úvodní pokyny k nařízení CLP

E-learningový kurz – NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI
e-learning GUARD7 - nebezpečné chemické látky a směsi.

Obsah kurzu:

 1. Základní pojmy
 2. Legislativa
 3. Značení chemických látek
 4. Požadavky na obaly
 5. Bezpečnostní list
 6. Písemná pravidla
 7. Osobní ochranné pracovní prostředky
 8. Skladování nebezpečných chemických látek
 9. Únik látek – havarijní prostředky
 10. Zásady první pomoci
  Vyzkoušejte si DEMOVERZI E-LEARNING

Související legislativa
 

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon (přílohy).
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí (přílohy).
Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek (přílohy
).


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK