Národní politika BOZP a Národní akční program BOZP 2015 - 2016

16. 08. 2015

Novinky

Usnesením vlády České republiky č. 920 ze dne 23. července 2008 byla schválena Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tímto dokumentem Česká republika naplnila usnesení Rady EU z 25. června 2007 o strategii Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2007 – 2012, kterým byly členské státy vyzvány, aby ve spolupráci se sociálními partnery vypracovaly a vykonávaly jednotné vnitrostátní strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu dalšího snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména v těch odvětvích, která vykazují jejich nadprůměrnou míru.

Národní politika BOZP je průřezovým strategickým dokumentem, a to jak ve vztahu k resortním působnostem Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Českého báňského úřadu, tak i k ostatním resortům, jichž se nepřímo dotýká, jako například v oblasti bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví nebo bezpečnosti a ochrany zdraví příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.
V Národní politice BOZP jsou stanoveny strategické cíle a nástroje pro její realizaci. Z nich následně vychází deset základních priorit stanovujících základní směry a cíle pro rozvoj jednotlivých oblastí národního systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jejich součástí jsou jak cíle ve zkvalitňování prevence rizik a ochrany specifických skupin na pracovním trhu a při přípravě na povolání, tak také priority ve využívání osvěty a výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP. Je zde zdůrazněna nejen úloha legislativních a kontrolních nástrojů pro zajištění požadované úrovně BOZP, ale zejména potřeba ekonomicky motivujícího nástroje, jakým je kupříkladu systém úrazového pojištění zaměstnanců. Ten je vnímán jako jeden ze základních pilířů pro realizaci úspěšné Národní politiky BOZP, neboť poskytuje zdroj pro financování preventivních činností.

Strategické cíle a priority Národní politiky BOZP jsou vždy rozpracovány cestou aktuálního Národního akčního programu BOZP do konkrétních adresných a termínovaných úkolů. Jednotlivé národní akční programy jsou zpravidla dvouleté a jsou připravovány ve spolupráci se zainteresovanými ministerstvy a ústředními správními úřady, jakož i sociálními partnery zastoupenými v Radě vlády pro BOZP. Rada vlády kromě toho, že Národní akční program BOZP schvaluje, tak rovněž sleduje a vyhodnocuje jeho plnění.

Dne 6. června 2014 přijala Evropská komise sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014 – 2020. Členské státy se v dokumentu vyzývají, aby zvážily přezkum svých národních strategií s ohledem na nový strategický rámec EU ve směrech, které strategický rámec určuje. S ohledem na tuto skutečnost pověřila Rada vlády pro BOZP tripartitně složenou pracovní skupinu zahájením prací na revizi stávající Národní politiky BOZP, kterou je nezbytné vyhodnotit a stanovit, které cíle bude třeba nadále zachovat a které budou nově nastoleny. Důležitou bude především spolupráce se sociálními partnery a dalšími dotčenými subjekty. V úvodní části Strategického rámce EU je zhodnocen vývoj a současný stav BOZP v rámci EU a následně jsou členské státy osloveny třemi hlavními výzvami:

První výzva:

Zdokonalit provádění BOZP v členských státech, a to zejména posílením schopnosti mikropodniků a malých a středních podniků zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům.

Druhá výzva:

Zdokonalit prevenci onemocnění souvisejících s prací řešením stávajících, nových a vznikajících rizik.

Třetí výzva:

Vyrovnat se s demografickou změnou.

Ke zvýšení úrovně v oblasti BOZP jsou stanoveny následující klíčové strategické cíle:

 • Hlouběji konsolidovat vnitrostátní strategie.
 • Usnadnit zejména mikropodnikům a malým podnikům dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Lépe vynucovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zjednodušit stávající právní předpisy.
 • Zabývat se problematikou stárnoucí pracovní síly, vznikajícími novými riziky, prevencí onemocnění souvisejících s prací a nemocí z povolání.
 • Zlepšit shromažďování statistických údajů a vytvořit informační základnu.
 • Lépe koordinovat úsilí EU a mezinárodní úsilí o řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a spolupracovat s mezinárodními organizacemi.

Národní akční program BOZP pro období 2015 – 2016 je realizačním dokumentem Národní politiky BOZP. Ta stanoví základní priority a cíle v oblasti BOZP a ukládá Radě vlády pro BOZP jejich rozpracování do konkrétních krátkodobých a střednědobých úkolů, včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich splnění. Současně Rada vlády průběžně plnění stanovených úkolů sleduje, vyhodnocuje a aktualizuje podle vývoje a potřeb v oblasti BOZP. Národní akční program BOZP pro období 2015 – 2016 úzce navazuje na program předchozího období let 2013 – 2014. Ten stanovil prioritní opatření, mezi něž především patří dlouhodobě očekávané řešení problematiky úrazového pojištění a s ním spojená řada nástrojů k celkovému zkvalitnění úrovně BOZP, související motivace, podpora prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, vzdělávání, výzkumu a osvěty, samozřejmě za předpokladu zajištění financování této oblasti především z prostředků úrazového pojištění. Do aktuálního Národního akčního programu BOZP se již promítá i část opatření ze Strategického rámce pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 – 2020.

Národní akční program pro období 2015 – 2016 je rozvržen do sedmi základních priorit:

I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění;
II. Zajištění financování oblasti BOZP;
III. Prevence pracovních rizik;
IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů;
V. Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání;
VI. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP;
VII. Výzkum a vývoj.

Tímto dokumentem jsou vytvořeny základní předpoklady pro navázání užší spolupráce a prohloubení koordinace všech subjektů zúčastněných při řešení významných okruhů otázek v oblastech bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí. Národní akční program spolu s Radou vlády pro BOZP tvoří významný nástroj pro realizaci Národní politiky.
Jedním z důležitých kroků na cestě k prosazování Národní politiky BOZP bylo ustanovení Rady vlády pro BOZP. Její zřízení jako stálého poradního orgánu vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci bylo schváleno usnesením vlády č. 858 ze dne 3. 9. 2003. Členy této Rady ve smyslu jejího Statutu jsou jmenovaní zástupci ministerstev, zaměstnanců a zaměstnavatelů a nezávislí odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do její působnosti stanovené Statutem náleží příprava a schvalování návrhů a doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky. Jejím cílem je usilovat o postupné prohlubování spolupráce a nalézání řešení v oblastech, kde tomu dosud brání kompetenční nevyjasněnost, popř. úzce resortní postup.

Rada vlády pro BOZP zejména:

 • Projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a dalších institucí v oblasti BOZP.
 • Projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů materiálů připravených k projednání v příslušných orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních institucích týkající se oblasti BOZP.
 • Projednává a doporučuje změny resortních koncepcí v oblasti BOZP.
 • Projednává a doporučuje priority ve výzkumu pro projekty resortů na podporu důslednějšího dodržování právních předpisů v oblasti BOZP za účelem zajištění vyšší úrovně v této oblasti, zejména se zaměřením na malé a střední podniky.
 • Identifikuje aktuální problémy v oblasti BOZP, projednává a doporučuje vhodná opatření v zaměření plánů prevence rizik a sleduje jejich plnění.
 • Hodnotí účinnost přijímaných preventivních opatření v oblasti prevence rizik při práci a doporučuje jejich změny a doplňky.
  Již na svém druhém zasedání schválila Rada vlády v souladu s článkem 6 svého Statutu zřízení čtyř stálých výborů jako svých pracovních orgánů, včetně jejich názvů, které zahrnují hlavní zaměření jejich činnosti. Současně schválila předsedy jednotlivých stálých výborů.
  V souladu se schváleným Statutem stálý výbor při své činnosti zejména:
  Projednává a doporučuje Radě základní koncepční směry postupu, stanovuje okruh priorit pro řešení problémů, identifikuje aktuální problémy a navrhuje Radě zřízení pracovních skupin pro jejich řešení, projednává a vyjadřuje se, popřípadě se podílí na tvorbě návrhů materiálů a předkládá je k projednání v Radě, hodnotí efektivitu opatření přijímaných Radou a projednává podklady připravené pracovními skupinami k řešení.
  Stálými výbory Rady jsou:
 • Stálý výbor pro technickou bezpečnost;
 • Stálý výbor pro legislativu;
 • Stálý výbor pro vzdělávání a výzkum;
 • Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku.
  K naplnění cílů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitá dobrá mezirezortní spolupráce, a to na všech úrovních. Týká se to i vzájemné spolupráce jednotlivých kontrolních orgánů a jejich spolupráce s odborovými organizacemi včetně účinné tripartitní spolupráce, což je nezbytnou podmínkou úspěchu v realizaci Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Použitá literatura
1 Národní politika BOZP.
2 Národní akční program BOZP pro období 2015 – 2016.
3 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014 – 2020.
4 Dostupné z: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ systems/rada_bozp.php.

Tento článek pochází z oborového portálu BOZPinfo.cz a je umístěn na této adrese: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/NPbozp_NAP150724.html
Nadpis: Národní politika BOZP a Národní akční program BOZP 2015 – 2016 Autor: Mráz Petr
Zdroj: Konference BOZP 2015
Datum vydání: 10.8.2015
© 2015 VÚBP – všechna práva vyhrazena. Kontakt na redakci: bozpinfo@vubp-praha.czh2.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK