Školení BOZP zaměstnanců

16. 06. 2015

Novinky

Povinnost provádět školení bezpečnosti práce stanoví Zákoník práce

Nástupní školení

Provádí se vždy při nástupu zaměstnance před vlastním zahájením práce.Je určeno pro nové zaměstnance (včetně agenturních zaměstnanců, zaměstnanců na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činností – pokud není zajištěno jiným způsobem). Bez jeho absolvován nesmí zaměstnanec zahájit vlastní práci. U externích zaměstnanců (zaměstnanci jiných zaměstnavatelů) by měl rozsah a obsah školení odpovídat jejich pracovní činnosti.

Obsah nástupního školení:

 • seznámení s právními předpisy k zajištění BOZP,
 • seznámení s vnitřními předpisy organizace tj. dokumentací BOZP,
 • politika a cíle BOZP organizace (pokud je stanoveno – je součástí systémů řízení BOZP),
 • pravidla BOZP na pracovišti – správná praxe, režimová a systémová opatření,
 • * postupy při mimořádných událostech,
 • seznámení s riziky a zařazením prací do kategorie pro konkrétní pracovní pozici a s ochrannými opatřeními, specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, zdravotní účinky omezení expozice a rizika,
 • používání OOPP atd.,
 • seznámení s pracovním řádem – pokud je zpracován. Jeho zpracování je povinné pro státní organizace, obec, kraj, státní fondy, příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby.
 • seznámení s pracovištěm.

Teoretické školení provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, nebo pověřený zaměstnanec (pracovníci HR, nadřízený vedoucí zaměstnanec apod.). Školení je možné provést i e-learningem, pokud obsahuje konkrétní informace pro školenou pracovní pozici. Nedoporučujeme používat „univerzální kurzy“.
Školení na pracovišti provádí prezenčně nejbližší nadřízený.

Doklad o provedení nástupního školení obsahuje:

 • tématický plán a časový rozsah školení,
 • podpis školitele,
 • podpis školeného,
 • datum a místo provedení školení,
 • prohlášení školeného, že všemu porozuměl,
 • způsob ověření znalostí – může být i ústně.

Opakované (periodické školení) BOZP zaměstnanců

Obsah periodického školení pro zaměstnance:

 • vnitřní předpisy organizace tj. dokumentací BOZP,
 • politika a cíle BOZP organizace (pokud je stanoveno – je součástí systémů řízení BOZP),
 • pravidla BOZP na pracovištích – správná praxe, režimová a systémová opatření,
 • postupy při mimořádných událostech,
 • seznámení s riziky a zařazením prací do kategorie pro konkrétní pracovní pozici a s ochrannými opatřeními, specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, zdravotní účinky omezení expozice a rizika,

Školení provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec. Školení je možné provést i e-learningem, pokud obsahuje konkrétní informace pro školenou pracovní pozici a jedná se o menší míru ohrožení při pracovních činnostech.

Četnost opakování školení není stanovena – určuje zaměstnavatel. Na pracovištích se zvýšeným rizikem doporučujeme opakování 1x za 12 měsíců a na pracovištích bez významných rizik 1x za 24 měsíců.
U menších firem a mikrofirem s nevýrobním charakterem doporučujeme použití e-learning..

Doklad o provedení školení (může být i podepsaná prezenční listina) obsahuje:

 • tématický plán a časový rozsah školení,
 • podpis školitele,
 • podpis školeného,
 • datum a místo provedení školení,
 • prohlášení školeného, že všemu porozuměl,
 • způsob ověření znalostí – může být i ústně.

Opakované (periodické školení) BOZP vedoucích zaměstnanců

Obsah periodického školení pro vedoucí zaměstnance:

 • vnitřní předpisy organizace tj. dokumentací BOZP,
 • politika a cíle BOZP organizace (pokud je stanoveno – je součástí systémů řízení BOZP),
 • pravidla BOZP na jemu podřízených pracovištích – správná praxe, režimová a systémová opatření,
 • postupy při mimořádných událostech, vyšetřování a provedení záznamu o pracovním úrazu,
 • seznámení s riziky a zařazením prací do kategorie pro svoji a podřízené pracovní pozice včetně ochranných opatření specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, zdravotní účinky omezení expozice a rizika,

Školení provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Školení je možné provést i e-learningem, pokud obsahuje konkrétní informace pro školenou pracovní pozici a jedná se o menší míru ohrožení při pracovních činnostech.

Četnost opakování školení není stanovena – určuje zaměstnavatel. Na pracovištích se zvýšeným rizikem doporučujeme opakování 1x za 12 měsíců a na pracovištích bez významných rizik 1x za 36 měsíců.
U menších firem a mikrofirem s nevýrobním charakterem doporučujeme použití e-learningu.

Doklad o provedení školení (může být i podepsaná prezenční listina) obsahuje:

 • tématický plán a časový rozsah školení,
 • podpis školitele,
 • podpis školeného,
 • datum a místo provedení školení,
 • prohlášení školeného, že všemu porozuměl,
 • způsob ověření znalostí – doporučeno testem.

Mimořádné školení BOZP

 • při změně pracovního zařazení, druhu práce,
 • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • u zaměstnanců po delší pracovní neschopnosti nebo nepřítomnosti v práci.

Obsahová náplň školení není legislativně stanovena. Stejně tak není stanovena ani četnost opakování školení a způsob ověřování znalostí zaměstnanců. To vše stanoví zaměstnavatel.

Odborná školení

Zaměstnavatel zajišťuje školení stanovená zvláštními předpisy pro některé pracovní pozice např.

 • Svářeči
 • Vazači břemen.
 • Obsluha ZZ.
 • Jeřábníci.
 • Práce ve výškách.
 • Lešenáři.
 • Dřevoobrábění.
 • Obsluha tlakových nádob.
 • Neelektrikáři (dle vyhl.č.50/1978 Sb., § 3 – 4).
 • Elektrikáři (dle vyhl.č.50/1978 Sb., § 5 – 10).
 • Řidiči referentských vozidel.
 • * Řidiči z povolání.
 • Řidiči motorových vozíků.
 • Obsluha kovových nádob na plyny (mimo svářečů).
 • Obsluha motorových řetězových pil.
 • Obsluha křovinořezů.
 • Obsluha plynových zařízení.
 • Obsluha stavebních a zemních strojů.
 • Pracovníci pracující s chemickými látkami.
 • Topiči nízkotlakých kotelen nad 50 kW.
 • Topiči parních a horkovodních kotlů.

Ověření znalostí školení

Ověření se provádí ihned po provedení školení. Jeho formy jsou:

 • Ústní ověření dotazem – školitel pokládá otázky, kterými si ověřuj, zda školení zaměstnanci obsah pochopili
 • Písemný test – standardem je výběr z několika možností, kdy je jen jedna správně. Možné modifikovat
 • Diktovaný test – školitel čte otázky, školení zaškrtávají v protokolu správné odpovědi, nebo je doplňují

Dokumentace o školení

 • Certifikát nebo prezenční listina – zde školený zaměstnance potvrzuje, že školení absolvoval, v plném rozsahu mu porozuměl a školitel potvrzuje ověření znalostí a svoji způsobilost školení provádět.
 • Tématický a časový plán školení – obsah školení a časový snímek školení.

Odborný výcvik

Součástí některých školení (BOZP i PO) je i odborný výcvik, ovládání zařízení, nácvik nouzových situací, simulace nehod a havárii, evakuaci. Pro vedoucí zaměstnance to mohou být i případové studie.

Srozumitelnost školeni

Forma a obsah školení musí být pochopitelné a srozumitelné pro cílovou skupinu. Musí také proběhnout v řeči, které školený rozumí.
Pro formu e-learningu je vyžadována počítačová gramotnost a dostupnost počítačů.


E-learningová školení bezpečnosti práce

Objednat e-learningové školení BOZP v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce.
§ 103


Odst.2
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále


a)při změně
1.pracovního zařazení,
2.druhu práce,
b)při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c)v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Ddst. 3
Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu..


Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK