Základní povinnosti v BOZP 2015

19. 02. 2015

Novinky

Víte co vše musíte udělat pro to, abyste zajistili legislativně stanovené povinností na úseku bezpečnosti práce?

Každá organizace (zaměstnavatel) musí:

 • Provést kategorizaci prací pro všechny pracovní pozice – zpracovat dokumentaci a zaslat na Hygienickou stanici. Více informací…
 • Zpracovat dokumentaci BOZP. Více informací….
 • Identifikovat a zhodnotit rizika. Zpracovat dokumentaci a řídit rizika. Více informací….
 • Provést školení zaměstnanců – nástupní školení BOZP, opakovaná školení, profesní a odborná školení – řidiči vysokozdvižných vozíků, svářeči, práce ve výškách atd.. Více informací….
 • Zajistit bezpečné pracoviště – bezpečnostní značení, dodržení prostorových požadavků na pracoviště a cesty. Více informací….
 • Poskytnout zaměstnanců osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP. Více informací….
 • Zajistit pracovnělékařské služby tj. zdravotní prohlídky zaměstnanců, dozor na pracovištích a poradenství. Více informací….

Každý zaměstnavatel musí opakované provádět:

 • Každý kalendářní rok prověrku BOZP na všech pracovištích.
 • Revize a kontroly strojů a zařízení.
 • Školení zaměstnanců.
 • Průběžné hodnocení rizik na všech pracovištích
 • Kontroly.
 • Evidenci a šetření pracovních úrazů.

Pokuty za nedodržování BOZP jsou až 2 mil. Kč.


Další povinnosti zaměstnavatele:

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Každý z těchto zaměstnavatelů je povinen:

 • zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
 • dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.


Dále je zaměstnavatel je povinen:

 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
 • informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
 • sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby,
 • zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které se týkají jejich práce a pracoviště,
 • seznámit těhotné a kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství nebo kojení a učinit potřebná opatření,
 • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,
 • vést dokumentaci BOZP,
 • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k BOZP, které se týkají jimi vykonávané práce.

Zajistíme vše za vás – outsourcing BOZP a PO

Měsíční paušální cena od 250,- Kč. Více o outsourcingu BOZP a PO  Více informací
 
Zakoupit outsourcing v e-shopu GUARD7,v.o.s.    Objednejte si outsourcing BOZP a PO u G U A R D 7, v.o.s.


Chcete znát situaci ve vaší firmě? Objednejte si audit BOZP a PO

Objednat provedení auditu BOZP a PO v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.Podrobnější informace o jednotlivých povinnostech zaměstnavatelů naleznete v dalších kapitolách Lexikonu.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK