Nové právní předpisy - Duben 2014

05. 05. 2014

Novinky

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

ČÁSTKA 31

30.4.2014

 • 79/2014 Sb., Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč,
 • 78/2014 Sb., Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným.

ČÁSTKA 30

25.4.2014

 • 77/2014 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.

ČÁSTKA 29

25.4.2014

 • 76/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

ČÁSTKA 28

24.4.2014

 • 75/2014 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory,
 • 74/2014 Sb., Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

ČÁSTKA 27

14.4.2014

 • 73/2014 Sb., Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,
 • 72/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků,
 • 71/2014 Sb., Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1.

ČÁSTKA 26

9.4.2014

 • 70/2014 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • 69/2014 Sb., Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
 • 68/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.

ČÁSTKA 25

9.4.2014

 • 67/2014 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů,
 • 66/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

ČÁSTKA 24

7.4.2014

 • 65/2014 Sb., Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce,
 • 64/2014 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu.

ČÁSTKA 23

7.4.2014

 • 63/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • 62/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů,
 • 61/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony,
 • 60/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • 59/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • 58/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
 • 57/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě,
 • 56/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 22

7.4.2014

 • 55/2014 Sb., Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady,
 • 54/2014 Sb., Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog,
 • 53/2014 Sb., Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách.

Připravované právní předpisy


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK