Nové právní předpisy 2013

03. 01. 2014

Novinky

Ve sbírce zákonů byly zveřejněny nové předpisy.

ČÁSTKA 184

31.12.2013

 • 476/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • 475/2013 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

ČÁSTKA 183

31.12.2013

 • 474/2013 Sb., Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů.

ČÁSTKA 182

31.12.2013

 • 473/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 181

20.12.2013

 • 472/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek.

ČÁSTKA 180

31.12.2013

 • 471/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • 470/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů,
 • 469/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů,
 • 468/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů,
 • 467/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 179

31.12.2013

 • 466/2013 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 17. září 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů,
 • 465/2013 Sb., Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik.

ČÁSTKA 178

31.12.2013

 • 464/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 • 463/2013 Sb., Nařízení vlády o seznamech návykových látek.

ČÁSTKA 177

31.12.2013

 • 462/2013 Sb., Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby,
 • 461/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.,
 • 460/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • 459/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
 • 458/2013 Sb., Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech,
 • 457/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.,
 • 456/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 • 455/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014,
 • 454/2013 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých,
 • 453/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

ČÁSTKA 176

31.12.2013

 • 452/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony.

ČÁSTKA 175

31.12.2013

 • 451/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů,
 • 450/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
 • 449/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
 • 448/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
 • 447/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
 • 446/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
 • 445/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
 • 444/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek,
 • 443/2013 Sb., Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.

ČÁSTKA 174

31.12.2013

 • 442/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 173

31.12.2013

 • 441/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).

ČÁSTKA 172

23.12.2013

 • 440/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení,
 • 439/2013 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).

ČÁSTKA 171

23.12.2013

 • 438/2013 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí,
 • 437/2013 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 proúčely zákona o zaměstnanosti,
 • 436/2013 Sb., Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů,
 • 435/2013 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,
 • 434/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 170

23.12.2013

 • 433/2013 Sb., Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky,
 • 432/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 169

23.12.2013

 • 431/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

ČÁSTKA 168

23.12.2013

 • 430/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů,
 • 429/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

ČÁSTKA 167

23.12.2013

 • 428/2013 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014.

ČÁSTKA 166

23.12.2013

 • 427/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance,
 • 426/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance.

ČÁSTKA 165

20.12.2013

 • 425/2013 Sb., Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky,
 • 424/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.

ČÁSTKA 164

20.12.2013

 • 423/2013 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru,
 • 422/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů,
 • 421/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Připravované právní předpisy


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK