Provedení kategorizace prací

Za neprovedení kategorizace prací vám hrozí pokuta až do výše 2 000 000,- Kč (vyjímečně 3 000 000,- Kč).

Každý zaměstnavatel (bez ohledu na to, kolik pracovníků zaměstnává) je podle § 37- 41 Zákona č. 258/2000 Sb.,, o veřejném zdraví provést kategorizaci prací nejdéle do 30 ti dnů od zahájení výkonu činností.
Za neprovedení kategorizace prací hrozí vysoká pokuta

Hodnotí se rizikové faktory:

Prach Prach
Chemické látky Chemické látky
Hluk Hluk
Vibrace Vibrace
Neionizující záření Neionizující záření
Fyzická zátěž Fyzická zátěž
Pracovní poloha Pracovní poloha
Zátěž teplem Zátěž teplem
Zátěž chladem Zátěž chladem
Psychická zátěž Psychická zátěž
Zraková zátěž Zraková zátěž
Práce s biologickými činiteli Práce s biologickými činiteli
Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Zpracované hlášení je nutné odevzdat nejdéle do 30 ti dnů územně příslušnému hygienickému orgánu. V některých případech je hlášení nutné doložit měřením nebo snímkem pracovního dne.

Co dostanete?

  • vyhodnocení všech pracovních pozic a činností a provedení vlastní analýzy tj. kategorizace prací .
  • zpracovaný návrh nebo oznámení kategoriaci prací pro odevzdání na Krajskou hygienickou stanici.
  • dodání do 5 ti pracovních dní od dodání podkladů.

Více o identifikacei, zhodnocení a řízení rizik  Více informací o kategorizaci prací
 
Objednejte si identifikaci a zhodnocení rizik u G U A R D 7, v.o.s.


Související legislativa

 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Ukládání pokut


Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví


§ 92


(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy nebo na jejich základě vydanými rozhodnutími či opatřeními orgánu ochrany veřejného zdraví, přímo použitelnými předpisy Evropské unie, právním předpisem podle § 85 a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu pracovnělékařské služby v rozsahu § 82 odst. 2 písm. o) uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.


(2) Došlo-li však nesplněním nebo porušením povinností podle odstavce 1 k poškození zdraví fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví uvedený v odstavci 1 uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu až do výše 3 000 000 Kč.


(3) Pokutu až do výše 100 000 Kč může uložit orgán ochrany veřejného zdraví uvedený v odstavci 1 fyzické osobě při její podnikatelské činnosti a právnické osobě za uvedení nepravdivých údajů a informací a dále za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru. Pokutu až do výše 1 000 000 Kč může tento orgán ochrany veřejného zdraví uložit osobě, která neoprávněně vystupovala jako autorizující osoba nebo držitel autorizace.


(4) Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o náhradě škodTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK