Výtahy

Technické požadavky na výtahy stanovuje Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a dále ČSN EN 81-1,2,3 pro nové výtahy a ČSN 27 4009, ČSN 27 43 00, ČSN 33 2540 pro staré výtahy. Provoz a servis výtahů stanovuje ČSN 27 4002. Podmínky prohlídek a zkoušek výtahů v provozu stanovuje ČSN 27 4007.

Výtahem se rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě:

 • osob,
 • osob a nákladů,
 • pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Za výtahy se považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

Výtahy v objektech rozlišujeme:

 • s převažujícím volným přístupem veřejnosti (divadla, kina, stadiony aj.),
 • s omezeným přístupem veřejnosti (bytové domy, hotely, úřady aj.).

Povinnost provozovatele výtahů

 • zajistit provádění pravidelného servisu, provozních a odborných prohlídek a zkoušek, inspekčních prohlídek a zohlednění jejich výsledků,
 • zajistit vyproštění osob uvězněných v kleci dostatečným počtem vyprošťovatelů,
 • zajistit vyřazení výtahu z provozu v případě vzniku nebezpečné situace,
 • zajistit mazání a čištění výtahu podle provozní dokumentace,
 • zajistit informování servisní firmy při zjištění nesprávné funkce výtahu, po vyprošťování, před vyřazením a opětovném uvedení výtahu do provozu.

Nebezpečí pro osoby nacházející se mimo klec Nebezpečí pro osoby nacházející se mimo klec

Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci

Oprávnění k činnostem na výtazích

Montáž, opravy, servis, prohlídky a revize výtahů může provádět pouze fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním – revizní technik

Technická dokumentace výtahu

Dokumentace výtahu musí obsahovat knihu dozorce výtahu , revizní knihu výtahu – pasport, pokyny pro provoz, přejímací dokumenty (prohlášení výrobce o shodě, osvědčení o zkoušce, atesty, certifikáty). Do technické dokumentace výtahu musí být průběžně doplňovány všechny změny prováděné na konstrukci výtahu.

Prohlídky a zkoušení výtahů

Rozlišujeme dva typy prohlídek výtahů:

Technická a organizační opatření Provozní prohlídky

Technická a organizační opatření Odborné prohlídky

Odborné prohlídky výtahů provádí odborný servisní pracovník servisní firmy, která smluvně zajišťuje servis výtahu.

Zkoušení výtahů Zkoušení výtahů

Výtah musí být konstruován a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný, s výjimkou údržby a nouzových případů. Než oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit normální použití výtahu.

Výtah musí být konstruován a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh. Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v oblasti koncových poloh.

Vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména v existujících budovách, není uvedené řešení možné, mohou se použít, po předchozím souhlasu členských států Evropské unie, jiná odpovídající opatření k zabránění tomuto riziku. Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi, které musí mít pro předpokládané podmínky provozu odpovídající mechanickou odolnost.
Zajišťovací zařízení musí během normálního provozu zabraňovat

 • rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamýšlenému, dokud nejsou šachetní dveře zavřené a zajištěné,
 • otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací pásmo.


Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, že dojížděcí rychlost je kontrolována.

Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně podlahy u stropu, s výjimkou větracích otvorů a s plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a namontovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud jsou dveře zavřené, s výjimkou dojíždění uvedeného výše, a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené.

Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty.

Pro případ výpadku proudu nebo závady na konstrukčních částech výtahu musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu klece vzhůru.

Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím nosnosti a při maximální rychlosti stanovené dodavatelem výtahu. Při jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit nebezpečné zpomalení pro dopravované osoby.

Mezi dnem šachty a podlahou klece výtahu musí být umístěny nárazníky.

Výtahy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby je nebylo možné uvést do pohybu, jestliže zařízení není v pohotovostní poloze.

Veškeré revize, revizní zkoušky, zkoušky vyrobených, smontovaných, generální opravou renovovaných a rekonstruovaných zařízení smějí provádět pouze revizní technici s platným osvědčením o odborné způsobilosti vydaném organizací dozoru na základě úspěšně vykonané zkoušky.

Podmínky uchazeče o osvědčení revizního technika:

 • ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické a nejméně pětiletou praxi v oboru zdvihacích zařízení,
 • při vyšším odborném strojním nebo elektrotechnickém vzdělání postačí dvouletá praxe.

Dozorce výtahu je osoba pověřená prováděním provozních prohlídek. Odborné vyškolení provede revizní technik. Dozorce je zaměstnavatelem nebo smluvním pracovníkem servisní firmy.

Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu, který je písemně jmenovaný vlastníkem/provozovatelem (nebo na základě smluvního vztahu pracovník servisní firmy) v termínech:

 • 1x za 2 týdny u zařízení uvedených do provozu před rokem 1997, pokud návod k obsluze výtahu nestanoví jiný termín,
 • 1x za 4 týdny u malých nákladních výtahů.


Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena. Výsledek se zaznamenává do knihy provozních prohlídek s jednoznačným závěrem o další použitelnosti výtahu.

U výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů se odborné prohlídky provádějí ve lhůtách stanovených v tabulce.U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a malých nákladních výtahů se odborné prohlídky provádějí jednou za 6 měsíců.

Lhůty pro odborné prohlídky výtahů mohou být překročeny maximálně o dva týdny. Celkový počet odborný prohlídek v kalendářním roce musí být dodržen.

Součástí odborné prohlídky evakuačních nebo požárních výtahů, jako požárně bezpečnostních zařízením, je kontrola jejich provozuschopnosti, která se provádí 1x za rok.

Pracovní servisní firmy je:

 • Odborně způsobilý k výkonu servisních úkonů zajišťujících provozuschopnost výtahu a je plně seznámený s konstrukcí výtahů, na nichž provádí servisní úkony v rozsahu určeném servisní formou,
 • Seznámen s pravidly a postupy zajišťujícími bezpečnost práce při provádění úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu a ochranu životního prostředí.

Provádí se odborné zkoušky a inspekční prohlídky.

Odborné zkoušky výtahů v provozu se provádějí ve lhůtách stanovených v níže uvedené tabulce.Lhůta pro první odbornou zkoušku, se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky.

Lhůty pro odborné zkoušky mohou být překročeny maximálně o šest měsíců. Rozsah odborné zkoušky je stanoven protokolem o odborné zkoušce. Odborné zkoušky nesmějí svým opakováním způsobit nadměrné opotřebení a nesmějí způsobovat namáhání, která by ovlivňovala další spolehlivost výtahu. Odborné zkoušky provádí zkušební technik servisní firmy. Ten na základě vyhodnocení výsledku odborné zkoušky výtahu stanoví závěr o provozní způsobilosti výtahu k dalšímu provozu bez bližší vazby na bezpečnostní úroveň výtahu.

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů se podrobují inspekčním prohlídkám. První inspekční prohlídka se provede u výtahů uvedených do provozu devět let od data uvedení do provozu. Opakované inspekční prohlídky se provádějí každých 6 let. Termíny mohou být překročeny maximálně o 3 měsíce. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

Inspekční prohlídka může být provedena současně s odbornou zkouškou. Provádí je inspekční orgán typu A, např. TIČR Praha.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK