Pohyblivé zvedací pracovní plošiny

Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržbu a provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin stanovuje Vyhláška č. 19/1979 Sb. a ČSN ISO 18893 technická dokumentace výrobce.

Koš pohyblivé plošiny musí být vždy opatřen zábradlím o výšce alespoň 1,1 m se střední tyčí uprostřed a zarážkou u podlahy alespoň 0,15 m vysokou. Pokud toto není splněno, musí zaměstnanci v koši používat osobní zajištění proti pádu.

Na plošině musí být výrazně a trvanlivě vyznačena nosnost a maximální výška zdvihu (maximální dosah).

Manipulace s plošinou

Se zvednutou plošinou je možné pojíždět, pokud je plošina na to konstruovaná. Přitom se musí dodržovat požadavky výrobce, udržovat dostatečný výhled, o pojezdu informovat osoby na pracovním místě, při pojezdu udržovat bezpečnou vzdálenost od nebezpečných míst a překážek.
Do prostoru vymezeného pohybem plošiny při práci plošiny nad pozemní komunikací musí být zabráněno vstupu osob a vjezdu vozidel buď ohrazením nebo dozorem.

Zakázané činnosti

 • pracovat v nebezpečné blízkosti elektrického vedení pod napětím,
 • přetěžovat pracovní plošinu,
 • zvyšovat dosah plošiny nástavnými zařízeními,
 • pracovní plošinu používat jako zdvihadlo,
 • při zjištění nepravidelné funkce pohybových mechanizmů pokračovat v provozu,
 • vyřazovat bezpečnostní zařízení z provozu,
 • provádět jakékoliv opravy a úpravy bez příslušné kvalifikace.

Školení obsluh plošin

Obsluhovat plošinu může jen obsluhovatel. Dokladem o kvalifikaci je oprávnění k obsluze plošin. Více informací.

Dokumentace k plošině

Ke všem provozovaným plošinám musí být k dispozici:

 • Revizní kniha se záznamy o revizích a zkouškách,
 • Návod výrobce na obsluhu, údržbu, kontroly a revize,
 • Deník pracovní plošiny se záznamy o předání a převzetí plošiny, přemístění, mazání, prohlídkách,
 • Záznamy o údržbě, závadách a jejich odstranění.

Uchovávání záznamů Uchovávání záznamů

Údržba a prohlídky plošiny

Plán preventivní údržby musí být stanoven podle doporučení výrobce a musí zohlednit prostředí, ve kterém je plošina provozována a náročnost provozu. Musí zahrnovat pravidelné a roční prohlídky. Všechny zjištěné závady a bezpečnostní problémy musí být opraveny před návratem plošiny do provozu.

Uchovávání záznamů Pravidelná prohlídka

Uchovávání záznamů Roční prohlídka

Uchovávání záznamů Prohlídka před zahájením práce

Práce zvedací plošiny v blízkosti elektrického vedení pod napětím je možná jen s posádkou pro to speciálně vyškolenou a vybavenou OOPP. Plošina musí být pro práci v blízkosti elektrického zařízení vhodná. Jinak musí být dodržena minimální vzdálenost plošiny od částí pod napětím od 3 do 13 m podle velikosti napětí.

Provozovatel musí uchovávat následující záznamy:

 • Jméno a adresa prodejce, výrobní číslo a datum dodání musí být uchovány minimálně 20 let po prodeji nebo dokud není na stálo vyřazeno z provozu,
 • Písemné záznamy o opakovaných a ročních prohlídkách musí obsahovat datum prohlídky, zjištěné nedostatky, provedená nápravná opatření a identifikaci osoby (y), která prohlídku prováděla. Tyto záznamy se musí uchovávat minimálně 10 let po prodeji nebo dokud není plošina na stálo vyřazena z provozu,
 • Písemné záznamy o všech provedených opravách musí obsahovat datum těchto oprav, popis provedených prací a identifikaci osob(y), která opravu prováděla. Tyto záznamy se musí uchovávat minimálně 10 let po prodeji nebo doku není plošina na stálo vyřazena z provozu.

Pravidelná prohlídka musí být prováděna podle instrukcí v návodu k použití výrobce:

 • Při změně provozovatele, pokud není rozhodnuto, že pravidelná nebo roční prohlídka je platná,
 • U plošiny, která je mimo provoz déle než tři měsíce, před tím, než je uvedena do provozu, pokud provozní podmínky nevyžadují interval kratší.


Pravidelná prohlídka musí být provedena osobou kvalifikovanou na daný typ a provedení. Prohlídka musí obsahovat všechny položky specifikované výrobcem pro pravidelnou prohlídku a musí zahrnovat minimálně:

 • Všechny funkce a jejich ovladače pro rychlost, plynulost pohybů a jejich meze,
 • Ovladače podvozku nebo základny, včetně prostředků pro přemostění přídavných ovladačů,
 • Všechny řetězové a lanové mechanizmy z hlediska nastavení a opotřebených nebo poškozených částí,
 • Všechna nouzová a bezpečnostní zařízení,
 • Namazání všech pohybujících se částí, prohlídka filtrů, hydraulického oleje, motorového oleje a chladiva podle specifikace výrobce,
 • Vizuální prohlídka nosných částí a jiných kritických částí a součástí, jako jsou spojovací prvky, kolíky, hřídele, šrouby, připevňující točnu a blokovací zařízení,
 • Instrukce, výstrahy a označení ovládačů,
 • Hydraulické a pneumatické systémy z hlediska pozorovatelného poškození nebo úniku,
 • Elektrické systémy z hlediska známek zničení, poškození, znečištění nebo hromadění vlhkosti,
 • Další položky specifikované výrobcem.

Roční prohlídka musí být na plošině provedena nejdéle za 13 měsíců ode dne ukončení předchozí roční prohlídky. Prohlídka musí být provedena osobou kvalifikovanou na specifický typ a provedení. Prohlídka musí obsahovat položky specifikované výrobcem pro roční prohlídku.

Před použitím každý den nebo na začátku každé směny musí být u plošiny provedena vizuální prohlídka a funkční zkouška obsahující:

 • Provozní a nouzové ovladače,
 • Bezpečnostní zařízení,
 • Osobní ochranná zařízení,
 • Netěsnosti pneumatického, hydraulického a palivového systému,
 • Kabelové a drátové spoje,
 • Uvolněné, poškozené nebo chybějící části,
 • Pneumatiky, kola a šrouby kol,
 • Instrukce, výstrahy, označení ovladačů a provozní návod k použití,
 • Nosné prvky včetně opěr,
 • Pracovní plošina včetně zábradlí, podlahy, kotvení a připevnění,
 • Další položky specifikované výrobcem.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK