Vyhrazená tlaková zařízení

Podmínky k zajištění bezpečnosti vyhrazených tlakových zařízení stanovuje Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Rozdělení tlakových VTZ

Kotle a kotelny Parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa a teplotou pracovní látky převyšující bod varu,

Tlakové nádoby stabilní Tlakové nádoby stabilní (TNS) s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa s obsahem plynů, par nebo žíravých, jedovatých a výbušných kapalin o jakékoliv teplotě,

Tlakové nádoby k dopravě plynů Tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

Oprávnění organizací

Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob dodavatelským způsobem a periodické zkoušky nádob na plyny smějí organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává za úplatu, na základě žádosti a prověrky plnění odborných předpokladů, organizace dozoru TIČR. Zjistí – li orgán dozoru nedodržování podmínek nebo porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při činnosti podle oprávnění, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.

Individuální vyzkoušení

S výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody, musí výrobce každý dohotovený kotel a tlakovou nádobu podrobit stavební a první tlakové zkoušce. Tyto zkoušky provádí výrobce, pokud není písemně ustanoveno jinak. Ke každému kotli nebo tlakové nádobě musí výrobce vyhotovit průvodní dokumentaci včetně pasportu (revizní knihy). Po úspěšné stavební a první tlakové zkoušce revizní technik, označí nýty továrního štítku kulatým razidlem a datem zkoušky na nádobě.

Povinnosti organizací – revize a zkoušky

Výrobce nebo oprávněná organizace je povinna minimálně 15 dnů předem písemně oznámit TIČR dobu a místo zkoušek kotlů s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa a tlakových nádob skupiny A s pracovním přetlakem větším než 2,5 MPa.

Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob smí provádět pouze revizní technik .

Tlaková zkouška musí být provedena:

  • určí – li to orgán dozoru,
  • nejpozději do 9 let od provedení předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem, pokud v průvodní dokumentaci není stanovená lhůta kratší,
  • u stabilních kotlů vždy po jejich přemístění před opětovným zahájením provozu a u všech kotlů po provozní přestávce delší než 2 roky.

O výsledku zkoušky musí být sepsán revizní záznam.

Organizace provozující kotel je povinna písemně oznámit orgánu dozoru alespoň 30 dnů předem datum jeho tlakové zkoušky.

Revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob provádí pouze revizní technik s platným osvědčením o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.

Podmínky uchazeče o osvědčení revizního technika:

  • ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní a nejméně pětiletou praxi v oboru tlakových zařízení.
  • pro revizního technika kotlů 4. Třídy postačí výuční list ve strojním oboru a nejméně sedmiletá praxe v oboru tlakových zařízení


První zkoušky a periodické zkoušky nádob na plyny smí vykonávat pouze zkušební orgán oprávněné organizace.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK