Vyhrazená plynová zařízení

Podmínky k zajištění bezpečnosti vyhrazených plynových zařízení stanovuje Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Rozdělení plynových VTZ

 • zařízení pro výrobu a úpravu plynů,
 • zařízení pro skladování a přepravu plynů,
 • zařízení pro plnění nádob plny, včetně tlakových stanic,
 • zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů,
 • zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů,
 • zařízení pro rozvod plynů,
 • zařízení pro spotřebu plynů spalováním.

Oprávnění a povinnosti organizace

Montovat, provádět opravy zařízení nebo dodavatelským způsobem provádět revize a revizní zkoušky a plnit tlakové nádoby na plyny můžou organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává TIČR.

Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit TIČR alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek zařízení:

 • pro plnění tlakových nádob plynem,
 • kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,
 • pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,
 • pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,
 • pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,
 • na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

Uvedené zařízení může být předáno odběrateli až po úspěšné zkoušce potvrzené TIČR.

Obsluha plynových zařízení Obsluha plynových zařízení

Montáž plynového zařízení Montáž plynového zařízení

Povinnosti provozovatele plynového zařízení Povinnosti provozovatele plynového zařízení

Dokumentace k plynovým zařízením

Provozovatel plynových zařízení je povinen vést tuto dokumentaci:

Místní provozní řád Místní provozní řád

Provozní deník Provozní deník

Kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení

Podmínky kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení stanovuje Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Kontrola a termíny kontrol plynového zařízení Kontrola a termíny kontrol plynového zařízení

Revize Revize

Zkouška zařízení Zkouška zařízení

Pracovníci pověřeni obsluhou plynového zařízení o celkovém výkonu vyšším než 50 kW musí být provozovatelem plynového zařízení seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením obsluhou musejí být provozovatelem přezkoušeni. Ten musí určit obsah seznámení a délku zaškolení. Přezkoušení může provést revizní technik plynových zařízení, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu. Každé tři roky musí být přezkoušení opakováno. Zkoušky a přezkušování se nevyžaduje u pracovníků pověřených obsluhou plynového zařízení o celkovém výkonu nižším 50 kW.

Montáž plynového zařízení, jiných než odběrných a plynárenských, mohou provádět jen osoby na práce zaškolené a seznámené s předpisy pro montážní práce. Musí složit zkoušky u TIČR. Uchazeč musí mít nejméně jeden rok odborné praxe.

Po dokončení montáže nebo rekonstrukce plynových zařízení musí dodavatel zařízení zajistit zkoušku zařízení podle příslušných předpisů a projektové dokumentace.

Provozovatel je povinen:

 • zajišťovat kontroly a provozní revize podle zvláštních předpisů, návodů a pokynů výrobce a dodavatele,
 • provádět montáže a opravy zařízení jen oprávněnými právnickými a fyzickými osobami,
 • obsluhovat plynová zařízení jen odborně způsobilými pracovníky,
 • podle dokumentace, návodů výrobců a na základě zkušeností z provozu do jednoho měsíce od zahájení provozu vypracovat místní provozní řád,
 • před zahájením provozu zajistit pro práce s jedovatými a nedýchatelnými plyny dýchací a oživovací techniku a udržovat ji v provozuschopném stavu a je-li to nutné, zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,
 • vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovávat předpisy stanovené doklady.

Jedná se o základní dokumentaci k bezpečnému a spolehlivému provozu plynových zařízení. Popřípadě může být zastoupen návodem k obsluze (zařízení na spotřebu plynů spalováním do výkonu 50 kW). Do doby jeho zpracování se provoz zajišťuje podle zásad uvedených v projektové a dodavatelské dokumentaci, popřípadě pokynů výrobce. Při dovozu plynových zařízení musí být zajištěny příslušné podklady pro vypracování místního provozního řádu v češtině.

Místní provozní řád musí obsahovat:

Základní náležitosti

 • titulní list,
 • obsah,
 • adresy a telefonní číslo pohotovostní, opravárenské, zdravotnické a protiplynové služby a ohlašovny požárů,
 • základní technické hodnoty zařízení (výkon, průtok plynu, provozní přetlak apod.),
 • popis zařízení a požadavky na jeho umístění,
 • stručnou charakteristiku plynu (složení, výhřevnost, hustota, jedovatost, apod.),
 • označení dodavatele popř. i výrobce zařízení,
 • situační náčrt s popisem umístění zařízení,


Ostatní náležitosti

 • základní schéma plynové části zařízení od hlavního uzávěru příslušného zařízení včetně jeho označení,
 • pokyny pro regulaci, měření, ovládání samočinně pracujících elementů, zabezpečovacích zařízení a dalších zařízení,
 • pokyny pro přezkoušení funkce plynového zařízení,
 • pokyny pro odvzdušnění a způsob kontroly,
 • pokyny pro odplynění a způsob kontroly,
 • pokyny pro hledání netěsností, včetně lhůt,
 • pokyny pro kontrolu ovzduší včetně lhůt,
 • pokyny pro uvádění do provozu včetně způsobu obsluhy (trvalá, občasná apod.) a počet pracovníků obsluhy,
 • pokyny pro provoz,
 • pokyny pro odstavení z provozu,
 • pokyn pro případ poruchy, havárie a požáru,
 • termíny pro provádění kontrol, revizí, plánovaných oprav a čištění,
 • zásady pro první pomoc (otravy, popáleniny, omrzliny, úraz elektrickým proudem) podle druhu používaného plynu a charakteru zařízení,
 • požadavek na vybavení pracovníků obsluhy osobními ochrannými pracovními prostředky, potřenými přístroji a nářadím.

Do provozního deníku se provádí následující záznamy:

 • uvedení zařízení do provozu,
 • vzniklé závady,
 • údaje potřebné pro posouzení provozu,
 • záznam o kontrole dle Vyhlášky č. 85/1978 Sb.,
 • kontrola ovzduší a zjišťování netěsností,
 • údržbě, opravě a seřízení,
 • o provedených provozních zkouškách měření a zabezpečení zařízení.

Kontrola plynového zařízení se provádí za účelem posouzení stavu provozovaného zařízení a zda odpovídá bezpečnostním, technickým a požárním předpisům. Kontrolu může provádět pracovník ovládající bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaných zařízení, související předpisy, požární řád, poplachové směrnice a je zaškolen v obsluze zařízení. Kontrolou musí být pověřen provozovatelem. O kontrole je proveden záznam do provozního deníku.

Kontrola zařízení musí být provedena alespoň 1x do roka. Podle technického stavu zařízení a provozních zkušenostní může vedoucí organizace stanovit častější kontroly.

Provozovatel je povinen vypracovat harmonogram revizí plynových zařízení nejméně na 3 roky. Pokud je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové nebo zdvihací, při revizi celého zařízení se prověří, jestli a s jakým výsledkem byla provedena revize u těchto zařízení a zaznamená se do zprávy.

Výchozí revize

Výchozí revize musí být provedena před uvedením nového nebo rekonstruovaného plynového zařízení do provozu. Závady, které brání bezpečnému a spolehlivému provozu, musí být odstraněny před uvedením do provozu. Součástí dodávky zařízení je zpráva o výchozí revizi.

Provozní revize

Provozní revizi je provozovatel povinen zajisti alespoň 1x za 3 roky. Dále se provádějí po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích ovlivňujících bezpečnost a spolehlivost provozu, po nucené odstávce zařízení z provozu a po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců.

Po ukončení montáže nebo rekonstrukce plynového zařízení zajistí dodavatel jeho přezkoušení revizním technikem podle předem zpracovaného technologického postupu.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK