Vyhrazená elektrická zařízení

Podmínky k zajištění bezpečnosti vyhrazených elektrických zařízení stanovuje Vyhláška č. 73/2010 Sb., Vyhláška č. 50/1978 Sb. a Vyhláška č. 48/1982 Sb. ČSN EN 50110-1 obsahuje obecné požadavky na obsluhu a práce na elektrických zařízeních.

Rozdělení elektrických VTZ

 • zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
 • zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vyhrazená elektrická zařízení se zařazují do tříd (I., II.) a skupin

Oprávnění a povinnosti organizace

Provádět dodavatelsky revize, montáž, opravy a údržbu vyhrazených elektrických zařízení může pouze právnická a fyzická osoba, která vlastní platné oprávnění, které vydává TIČR. Oprávnění je podmínkou pro získání živnostenského listu.

Žádost k vydání oprávnění Žádost k vydání oprávnění

Povinnosti organizace

 • trvalé zvyšování kvalifikace pracovníků,
 • pověřování činnostmi na elektrických zařízeních jen pracovníky s odpovídající kvalifikací,
 • samostatnou činností na elektrických zařízeních pověřovat pracovníka s kvalifikací alespoň podle §6,
 • řízením činnosti skupiny dvou pracovníků s kvalifikací podle §5 a §6 pověřit pracovníka s kvalifikací podle §7,
 • tři pracovníky v organizaci s kvalifikací podle §5, §6 a §7, musí mít ustanoveného vedoucího (např. jednoho z nich), s kvalifikací podle §8.

Osvědčení bezpečnosti elektrického zařízení Osvědčení bezpečnosti elektrického zařízení

Ochranná opatření Ochranná opatření

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-1 obsahuje obecné požadavky na obsluhu a práce na elektrických zařízeních. Tato ČSN je závazná – na její předchůdkyni tj. ČSN 343100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeníc odkazuje Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení

Podle ČSN EN 50110-1, čl. 3.2.1 je osoba odpovědná za elektrické zařízení pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel a organizace nebo uspořádání. Touto osobou může být vlastník, zaměstnavatele nebo jiná pověřená osoba. Některé z těchto povinností mohou být delegovány podle potřeby na třetí osoby. U velkých nebo složitých elektrických zařízení a sítí mohou být tyto povinnosti delegovány na části zařízení nebo sítí.

Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností

Podle ČSN EN 50110-1, čl. 3.2.2 je to osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností na něm nebo v jeho blízkostí. Tato osoba má posoudit možné následky pracovních činností na elektrickém zařízení nebo jeho částech, které jsou v její odpovědnosti a účinků elektrického zařízení na pracující osoby během pracovních činností. Některé z těchto povinností mohou být delegovány podle potřeby na další osoby.

Dokumentace a záznamy

Ke každému elektrickému zařízení musím být k dispozici aktuální dokumentace a záznamy o jeho stavu tj. především průvodní dokumentace, záznamy o údržbě a revizích a zkouškách. Nedílnou součástí je protokol o určení vnějších vlivů prostředí.

Kvalifikace v elektrotechnice

Kvalifikaci (odborná způsobilost) osob v elektrotechnice stanovuje Vyhláška č. 50/1978 Sb.

1. Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání:

2. Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním:

 • pracovníci znalí (§5 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.),
 • pracovníci pro samostatnou činnost (§6 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.),
 • pracovníci pro řízení činnosti (§7 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.),
 • pracovníci pro řízení činnosti dodavatelským způsobem a pro řízení provozu (§8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.),
 • pracovníci pro provádění revizí (§9 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.).

3. Zvláštní kvalifikace

Skupina zvláštních kvalifikací se týká projektantů, učitelů v laboratořích a pracovníků vědeckých výzkumných a vývojových ústavů

Pracovníci podle §6 až §9 jsou pracovníky znalými s vyšší kvalifikací.

Dokladem o kvalifikaci je osvědčení, které se získá úspěšným složením zkoušky podle ustanovení vyhlášky. Přezkušování pracovníků se provádí 1x za 3 roky s výjimkou revizních techniků (§9), u kterých se přezkušování provádí 5 let od data vydání.

Revize a kontroly

Elektrická zařízení včetně hromosvodů a elektrických spotřebičů musí být pravidelně revidována.

Revize a kontroly elektrických zařízení a hromosvodů Revize a kontroly elektrických zařízení a hromosvodů

Revize a kontroly elektrických spotřebičů Revize elektrických spotřebičů

Zpráva o revizi Zpráva o revizi

Kontroly spotřebičů #dialog 189?#

Žádost k vydání oprávnění obsahuje:

a) druh a rozsah požadovaného oprávnění


X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B.

b) podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje, nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob.

Každé nové nebo rekonstruované vyhrazené elektrické zařízení musí být podrobeno výchozí revizi a musí mít od revizního technika osvědčení jeho bezpečného stavu a soulad s technickou dokumentací.

Zhotovitel elektrického zařízení třídy I. je povinen:

 • bezodkladně oznámit zahájení montáže TIČRu,
 • uvést taková zařízení do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska TIČR.

Elektrická zařízení musí být konstruována, vyroben, montován a provozována tak, aby nebyla za běžných pracovník podmínek zdroje požáru, výbuchu nebo úrazu. Z tohoto důvodu musí být provedena opatření:

 • proti přiblížení nebo dotyku s částmi pod napětím (tzv. živými částmi),
 • proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných neživých částech (pod napětím v případě poruchy),
 • proti škodlivým účinkům atmosférické elektřiny,
 • proti nebezpečí hrozícímu od nábojů statické elektřiny,
 • proti nebezpečí hrozícímu od el. oblouků,
 • proti škodlivým účinkům prostředí na el. zařízení.

Jedná se o všechny pracovníky neelektrikáře. Musejí být zaměstnavatelem seznámeni s tím, jak si mají počínat při zacházení s elektrickým zařízením a s návody pro obsluhu elektrického zařízení, které při své práci používají. Musejí být informování, kde se dá elektrické zařízení vypnout. O seznámení musí být sepsán zápis podepsaný školitelem i osobou seznámenou. V zápise musí být uvedeno, co bylo předmětem seznámení.

Lhůtu opakovaného školení stanovuje zaměstnavatel. Nové seznámení se provádí vždy, pokud dojde ke změně činnosti pracovníka, změně pracoviště nebo se změní elektrická zařízení, se kterými pracovník pracuje.

Pracovníci poučeni jsou vyšším stupněm kvalifikace. Povinností zaměstnavatele je seznámit pracovníky s předpisy vztahujícími se k jejich konkrétní činnosti na elektrickém zařízení. Dále musí být upozorněni na možné ohrožení elektrickým zařízením a seznámeni s postupem první pomoci při úrazu elektřinou. Jednoznačně musí být uvedeno, jakou konkrétní činnost na elektrickém zařízení bude pracovník provádět.

Obsah, dobu seznámení, školení a způsob ověřování znalostí ve lhůtách stanovuje zaměstnavatel podle druhu vykonávané činnosti. O školení i přezkušování musí být sepsán zápis podepsaný školitelem a osobou, která byla poučena.

Při stanovení lhůt revizí elektrických zařízení se vychází z ČSN 33 1500, kde jsou stanoveny termíny revizí. Termíny revizí jsou podle umístění elektrických zařízení v druzích objektů a podle prostředí. Při dvou různých lhůtách podle obou tabulek platí kratší lhůta.Konec lhůty pravidelné revize je konec kalendářního roku, ve kterém uplynul uvedený termín.

Termíny revizí pro hromosvody (dle ČSN 33 1500)Revize elektrických zařízení může provádět pouze pracovník s kvalifikací podle §9 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. (revizní technik EZ) s oprávněním pro příslušný druh a třídu elektrického zařízení.

Pro kontroly a revize elektrických spotřebičů platí ČSN 33 1600 ed.2

Rozdělení spotřebičů

Za elektrické spotřebiče se považuje spotřebiče pro domácnost, průmysl a řemeslné činnosti umístěné ve veřejných prostorách a objektech (nemocnice, školy, hotely) a v administrativně. Jedná se o:

 • nepřipevněná svítidla,
 • zařízení informační techniky (počítače, skenery, kopírky, tiskárny apod.),
 • přístroje spotřební elektrotechniky,
 • přístroje používané v laboratořích,
 • prodlužovací a odpojitelné přívody,
 • elektrické ruční nářadí.


Elektrické spotřebiče jsou podle způsobu ochrany neživých částí před nebezpečným dotykem rozděleny na třídy:Podle pracovního využití spotřebičů se dělí na skupiny:Podle připevnění spotřebičů a způsobu manipulace s nimi rozlišujeme:

 • nepřipevněný elektrický spotřebič držený v ruce (žehlička, fén, elektrické ruční nářadí atd.),
 • nepřipevněný elektrický spotřebič ostatní (stolní lampa, stolní počítač, varná konvice atd.),
 • připevněný elektrický spotřebič (vysoušeč rukou, kamerový systém,…).


Termíny revizíZpráva o revizi je dokladem o provedení pravidelné revizi. Ve zprávě musí být uvedeno, co bylo předmětem revize, kdo revizi provedl (včetně evidenčního čísla revizního technik), provedená měření a zjištěné nedostatky. V závěru revizní zprávy se uvádí, jestli je elektrické zařízení schopné bezpečného provozu. Při zjištění závad, se kterými nelze elektrické zařízení provozovat, následuje návrh na opatření.

Provedení opatření je zcela v kompetenci provozovatele elektrického zařízení – ne revizního technika.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK