Tvářecí stroje

Tvářecí stroj je uměle vytvořená dynamická soustava k realizaci technologických tvářecích procesů. Energie k přetvoření od energetického stroje (motoru, akumulátoru) je přenesena do pracovního procesu nástrojem a je přeměněna na přetvárnou práci a další formy energie.

Základní požadavky na tvářecí stroje

 • Výrobce zaručuje, že dodávaný stroj odpovídá platným technickým normám a předpisům a vyhovuje ustanovení této normy, pokud mezi výrobce a kupujícím není dohodnuto jinak.
 • Konstrukce, provedení a vybavení stroje musí odpovídat bezpečnostním předpisům.
 • Zkoušky tvářecích strojů a kontroly za účelem dodržování bezpečnostních požadavků musí být prováděny min. 1x za rok.
 • Ke každému tvářecímu stroji musí být veden záznamník (karta) pro údržbu a kontrolu se zvláštním zřetelem na BOZP.
 • Vadný stroj nesmí být provozován, musí být zajištěn tak, aby jej nepovolaná osoba nemohla spustit.
 • Závady zjištěné a nahlášené obsluhou stroje musí být zaznamenány, musí být proveden záznam i o jejich odstranění.
 • Tvářecí stroj musí být obsluhován způsobem, který byl předveden a označen za správný a bezpečný.
 • Tvářecí stroj, nástroj a bezpečnostní zařízení musí být překontrolovány alespoň jedenkrát za směnu.

Každý stroj musí být čitelně a nesmazatelně označen a označení musí obsahovat minimální následující údaje:

 • název a adresa výrobce, případně dodavatele,
 • označení série a typu stroje,
 • výrobní číslo,
 • rok výroby,
 • hlavní parametry (včetně hmotnosti stroj),
 • maximální rozměry a hmotnost tvářecího stroje.

Požadavky na lisy a nůžky
 

Lisy Lisy

Nůžky Nůžky
 

Provozní dokumentace

Dokumentace musí být úplná, přehledná a srozumitelná. S každým strojem se musí dodat:

 • návod k používání,
 • přejímací protokol,
 • osvědčení o jakosti a kompletnosti stroje,
 • protokol o zatěžovací zkoušce stroje,
 • strojní karta,
 • seznam náhradních dílů, speciální nářadí a příslušenství,
 • pasporty pro tlakové nádoby,
 • štítek,
 • seznam provozní dokumentace (obsah a místo uložení).

Související legislativa

 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 • Lisovací nástroje a jejich seřízení musí vylučovat možnost vsunutí prstů do nebezpečných míst.
 • Nástroje, které nezajišťují bezpečnost obsluhy v plném rozsahu, musí být jako nebezpečné trvanlivě označeny na přední straně výrazným písmenem “N” a smějí být používány jen na lisech s ochranným zařízením v pracovním prostoru lisu, popřípadě nástrojů; lisovací nástroje o hmotnosti vyšší 20 kg musí být opatřeny vhodnými držadly, čepy nebo obdobným zařízením.
 • Každý lis, na němž se manipuluje ručně v nebezpečném pracovním prostoru lisovacího nástroje, musí být seřízen jen pro jednotlivé zdvihy.
 • Lisy určené k práci jednotlivými zdvihy, pokud nejde o lis hydraulický nebo třecí vřetenový lis, musí mít spojku provedenou tak, že vyloučí nebezpečí úrazu při jejich poruše nebo jejich samovolné spouštění v době, kdy je stroj v klidu.
 • Při práci s lisy nesmí řidič lisu opustit pracoviště, pokud nemá za sebe rovnocennou náhradu. Jinak se práce na lisy musí přerušit.
 • U ohraňovacích lisů, při kterých musí být ohýbaný materiál přidržován alespoň jednou rukou, lze použít ovládání jednou rukou. Toto zařízení však nechrání ruku, která materiál přidržuje, a proto se ho smí použít jen pro práce, při kterých se materiál přidržuje tak daleko, aby ruka pracovníka nemohla vniknout do nebezpečného prostoru nástroje.
 • U hydraulických nůžek na šrot musí být učiněno opatření, aby se zabránilo při stříhání riziku poranění obsluhy vymrštěnými předměty (přidržení stříhaného šrotu, zakrytování nebezpečného prostoru apod.)

 • Nůžky musí být opatřeny na místě viditelném ze stanoviště obsluhy štítkem označujícím největší dovolenou tloušťku stříhaného materiálu nebo střižnou sílu.
 • Nůžky musí být opatřeny pojistkou proti opakovanému zdvihu, kromě nůžek zařazených v automatických linkách a ovládaných dálkově.
 • Strojní tabulkové, pásové a okrajovací nůžky musí být opatřeny spojkou a brzdou.
 • Ruční a nožní tabulové a pákové nůžky, u kterého není zabráněno samovolnému sklopení ovládací páky, musí být opatřeny zajišťovacím (záchytným) zařízením páky.
 • Nůžky musí být opatřeny pevnými ochrannými a podle potřeby průhlednými kryty tak, aby byly trvale uzavřeny vylehčovací a průhledové otvory v přidržovači.
 • Bočními kryty otočnými v pevných závěsech musí být zabráněn přístup do nebezpečného pracovního prostoru, pokud není z boku nůžek tento přístup zamezen již jejich bočnicí.
 • Stoly nůžek musí mít drážky pro snížení možnosti poranění rukou při manipulaci se stříhaným materiálem.
 • Nůžky s úzkým stolem musí být doplněny pro spolehlivé uložení a vedení stříhaného materiálu dostatečným počtem podpěrných ramen nebo zvláštním podávacím stolem nebo podobným zařízením.
 • Na zadní stranu nůžek se nesmí vstupovat v době, kdy jsou v chodu nebo kdy je v chodu hnací motor.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK