Křovinořezy

Požadavky na bezpečný provoz křovinořezů stanovuje ČSN EN ISO 11806 – Zemědělské a lesnické stroje a Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Křovinořez je jednotka vybavená rotujícím kovovým nebo plastovým řezacím nástrojem na řezání plevele, křovin, malých stromků a podobné vegetace.
Při práci s křovinořezy jsou obsluhy ohroženy především hlukem a vibracemi.. Konkrétní hodnoty zátěže se u jednotlivých typů liší, ale velmi často překračují přípustný expoziční limit a práce je nutné zařadit jako rizikové do kategorie 3.
Vibrace způsobené vibrujícími nástroji způsobují poškození kostí, kloubů, šlach a svalů, onemocnění cév, a postižení nervů.
Každý zaměstnanec, který bude s křovinořezem pracovat musí mít odpovídající zdravotní způsobilost – zdravotní prohlídku pro práci s křovinořezem.

Skupiny nebezpečí Části křovinořezu

Základní povinnosti zaměstnavatele

 • Stanovit pracovní postupy a organizaci práci při používání křovinořezů s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, klimatické podmínky, povětrnostní situaci aj.
 • Seznámit zaměstnance před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce.
 • Seznámit se způsobem zajišťování první pomoci a vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky umožňující přivolat rychlou lékařskou pomoc.
 • Zaměstnavatel zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.
 • Pracovní a technologické postupy pro práce s křovinořezy upravit tak, aby z nich vyplývaly pracovní přestávky vedoucí k přerušování expozice vibracemi a hlukem (střídání pracovních činností, aj.)
 • Určit ohrožený prostor při práci s křovinořezy a rotačními sekačkami, ve kterém je osoba vystavena zvýšenému nebezpečí.
 • Zajistit potřebná opatření k vyloučení přístupu a pohybu osob v ohroženém prostoru – dle potřeby, zejména na frekventovaných prostorách, umístit výstražné bezpečnostní značky s upozorněním na zákaz vstupu do ohroženého prostoru, vymezení ohroženého prostoru červenobílými nebo žlutočernými plastovými páskami, střežením apod.

Skupiny nebezpečí Rizika/nebezpečí vznikající při provozu křovinořezů

Skupiny nebezpečí Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem

Skupiny nebezpečí Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupiny nebezpečí Zásady použití stroje

Skupiny nebezpečí Údržba křovinořezu

Skupiny nebezpečí Značení křovinořezu

Sškolení obsluhy křovinořezu Školení obsluh křovinořezů


E-learningové školení pro obsluhu křovinořezů

Objednat školení v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Související legislativa

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 • Používání nebezpečných pracovních postupů, nedodržování stanovených pracovních postupů, zákazů práce a zákazu vstupu do ohroženého prostoru.
 • Hluk a vibrace přesahující stanovené limity.
 • Pořezání pracovním nástrojem (montáž, doběh apod.)
 • Uvolnění a zasažení řezným nástrojem.
 • Zasažení osob zdržujících se v blízkosti odraženým předmětem.
 • Zasažení a poranění při zpětném vrhu křovinořezem.
 • Pád v důsledku nerovnosti terénu, zakopnutí o větve či kmeny.
 • Vznícení pohonných hmot či popálení.
 • Nadměrné namožení paží, ramen a zad při dlouhodobém výkonu práce v nevhodné poloze.
 • Používání křovinořezu v nevyhovujícím technickém stavu.
 • Vdechování škodlivin obsažených ve výfukových plynech, zejména při práci v prostorech s nedokonalou výměnou vzduchu (např. v hustých stromových porostech, v uzavřených prostorách bez odvětrávání výfukových zplodin apod.).
 • Přímý nebo nepřímý dotyk s částmi pod napětím.
 • Přímý kontakt s horkými částmi stroje.
 • Nevyhovující stav povrchu pracoviště, který je příčinou uklouznutí, zakopnutí, s následným úrazem.
 • Nepříznivé klimatické podmínky pro výkon práce (silný vítr, déšť, mráz, mlha).
 • Pověřování obsluhou křovinořezu zaměstnance bez odpovídající kvalifikace (bez zajištění školení a praktického zácviku odpovídajícího činnostem, které provádějí).
 • Pověřování obsluhy křovinořezu prací, při které je na pracovišti osamocena.
 • Nepoužívání OOPP a/nebo používání OOPP, které dostatečně nechrání obsluhu těchto zařízení před působením rizik.

 • Dodržovat při práci s křovinořezem stanovené pracovní postupy a pokyny k zajištění bezpečnosti práce včetně těch, které uvádí výrobce v návodu k jejich používání. V souvislosti s tím neprovádět práce a pracovní postupy:
  • které představují zvýšené ohrožení života nebo zdraví obsluhy křovinořezu a to zejména zakázané postupy a způsoby prací (např. práce na skalnatých, zledovatělých a strmých svazích, kde je nebezpečí uklouznutí, apod.),
  • za nepříznivé povětrnostní situace (za silného větru, deště, mrazu pod -15 °C, mlhy snižující přehlednost/viditelnost po pracovišti).
 • Před zahájením prací vyčistit okolí pracovního místa od překážek, které by mohly způsobit prasknutí řezného nástroje s následným zraněním obsluhy.
 • Používat jen křovinořez, jehož technický stav je v pořádku, odpovídá požadavkům předpisů, s funkčními bezpečnostními prvky (ochrannými kryty, s funkčním rychlovypínáním nosných popruhů atd.).
 • Neprovádět startování křovinořezu a pracovat s ním v uzavřených prostorách, kde není zajištěno odsávání spalin, na místě kde se doplňují pohonné hmoty a v okruhu min. 2 m od tohoto místa.
 • Neplnit palivovou nádrž křovinořezu v blízkosti otevřeného ohně (dodržovat rovněž zákaz kouření při této činnosti).
 • Provádět ruční čištění, opravu a výměnu jednotlivých částí včetně nastavení ochranného krytu nebo jiné práce na řezném nástroji, jen při vypnutém chodu motoru.
 • Používat k přepravě a k přenášení benzínu po pracovišti pouze nádoby, které jsou k tomuto účelu určeny (z materiálu omezujícím vznik statické elektřiny).
 • Zastavit chod motoru křovinořezu při přecházení po pracovišti na větší vzdálenost než 50 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti. (zastavit chod motoru také v případě, kdy do ohroženého prostoru vstoupí nepovolané osoby).
 • Nepracovat s křovinořezem, pokud při volnoběhu motoru dochází k pohybu řezného nástroje.
 • Nepoužívat řezný kotouč křovinořezu s vylámanými nebo nadměrně zbroušenými zuby, naprasklé nebo jinak poškozené.
 • Při práci používat osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují stanovené podmínky a odpovídají druhu vykonávané činnosti.
 • Častou příčinou vzniku pracovního úrazu je zdržování se při práci s křovinořezem v ohroženém prostoru. Při práci s křovinořezem se za ohrožený prostor považuje kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce v návodu k obsluze konkrétního typu křovinořezu jinak.

Obsluhu křovinořezu je nutné vybavit zejména:

 • ochranným oděvem odolným proti odletujícím částicím (drobné dřevěné úlomky, kamenivo, části rostlin apod.),
 • obuv splňující podmínku proti propíchnutí a proseknutí (pracovním nástrojem křovinořezu)
 • antivibračními pětiprstými nebo alespoň tříprstými rukavicemi s volným palcem a ukazovákem,
 • ochranná přilba,
 • ochrana sluchu – mušlové chrániče sluchu, akustické přilby (tzv. protihlukové přilby), aj.
 • ochrana očí a obličeje – ochranné obličejové štíty, ochranné brýle, aj.


Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. V souvislosti s tím musí stanovit způsob kontroly jejich používání, údržby, (výměny) a likvidace již nefunkčních OOPP.

Bližší požadavky na poskytování, používání a kontrolu OOPP stanovuje Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.

 • Před použitím stroje si pozorně přečíst návod k používání.
 • Při používání stroje nesmí být obsluha pod vlivem alkoholu, trpět vyčerpáním nebo například nedostatkem spánku.
 • Nikdy nestartujte motor v uzavřené místnosti nebo budově. Výfukové plyny obsahují nebezpečný kysličník uhelnatý.
 • Nikdy křovinořez nepoužívejte:
  • Když je terén klouzavý nebo když nemůžete udržet stabilní pozici.
  • V noci, při mlze nebo kdykoliv, kdy vaše zorné pole je omezeno a je obtížné získat jasný přehled o pracovní ploše.
  • Během deště, bouřky, silného větru, a v době, kdy povětrnostní podmínky nejsou bezpečné pro použití výrobku.
 • Před prvotním použití, je nutné teoretické a praktické proškolení obsluhy.
 • Nedostatek spánku, únava a fyzické vyčerpání může oslabit vaši pozornost a vest k nehodě nebo zranění.
 • Omezte dobu, kdy je křovinořez používán nepřerušeně na 30 – 40 minut, poté udělejte pauzu 10 – 20 minut. Snažte se, aby nepřetržitá doba použití během jednoho dne nepřesáhla 2 hodiny.
 • Uschovejte manuál pro případ pozdějších dotazů. Vždy se přesvědčte, zda stroj při koupi, zapůjčení nebo prodeji tento manuál obsahuje.
 • Nikdy nedovolte dětem nebo někomu neznalému používat tento stroj.
 • Před začátkem práce překontrolujte podmínky pracovního území, aby se předešlo nehodě nárazu do skrytých překážek.
 • Okolí 15 metrů by mělo být bráno jako nebezpečné a nikdo by do něho neměl vstupovat.
 • V případě nutnosti ohraničte celou oblast žlutou, bezpečnostní páskou nebo umístěte varovnou značkou v okruhu oblasti.
 • Pokud práci provádí více lidí současně, dbejte zvýšené opatrnosti, aby byla dodržena potřebná vzdálenost k zajištění bezpečnosti.
 • Překontrolujte celý stroj – těsnění, spony a palivové těsnění. Ujistěte se, zda řezací zařízení je řádně instalováno a bezpečně upevněno
 • Nikdy nepoužívejte nůž, který je ohnutý, zkroucený, prasklý nebo nějak poškozený.
 • Překontrolujte upevnění nože a ujistěte se, že nůž se otáčí plynule bez abnormálního hluku.
 • Při přepravě se ujistit, zda je příslušný kryt nože na správném místě.
 • Při přepravě autem, upevnit křovinořezy pomocí lana. Nepřeváže na kole nebo motocyklu.

Denní údržba

 • Očistění křovinořezu na povrchu.
 • Přezkoušení nosného popruhu, zda není poškozen.
 • Kontrola ochranného krytu, při zjištění jeho mechanického poškození, vzniku trhlin apod. musí být kryt vyměněn.
 • Kontrola stavu pilového kotouče, musí být vycentrovaný, s ostrými zuby, bez trhlin (špatně vycentrovaný kotouč způsobuje vibrace, které obtěžují obsluhu a mohou křovinořez poškodit).
 • Kontrola pevného usazení matky vřetena a utažení všech matek a šroubů.
 • Obsluha musí dbát na to, aby chránič ostří byl při přepravě v bezvadném stavu a mohl být správně upevněn.


Týdenní údržba

 • Přezkoušení startovacího zařízení, lanka a vratného pera.
 • Očistění zapalovací svíčky na povrchu, po vyšroubování překontrolování vzdálenosti elektrod, upraví se na předepsanou vzdálenost (0,5 mm), popř. se našroubuje nová svíčka.
 • Očistění chladících žeber válce a kontrola zda není ucpán přístup vzduchu u startování.
 • Kontrola, zda je úhlový převod naplněn do 3/4 mazacím tukem, popř. jeho doplnění.
 • Vyčištění čističe vzduchu.


Měsíční údržba

 • Nádrž pohonných hmot se vyčistí benzinem, očistí se povrch karburátoru a jeho okolí, očistí se větrák a jeho okolí.

Všechny křovinořezy musí být zřetelně a trvanlivě označeny minimálně těmito informacemi:

 • název a adresa výrobce,
 • rok výroby,
 • označování série nebo typu,
 • výrobní číslo, pokud existuje.


Kromě toho musí být na křovinořezech uvedeny i tyto informace:

 • přečíst si návod k používání a dodržovat všechna výstražná upozornění a bezpečnostní instrukce,
 • používat ochranné prostředky hlavy tam, kde je riziko zranění padajícími předměty,
 • používat ochranné prostředky očí (ochranné brýle nebo ochranný štít),
 • používat ochranné prostředky uší,
 • používat ochrannou obuv a ochranné rukavice,
 • vzdálenost mezi strojem a nepovolanými osobami musí být alespoň 15 m,
 • nepoužívat kovové řezací nástroje (pokud je to vhodné),
 • dávat pozor na padající předměty,
 • označení ovládače zapnutí/vypnutí, uzávěru palivové nádrže, ovládače sytiče, vypínače vyhřívání rukojeti (pokud existuje),
 • maximální otáčky hnacího hřídele řezacího příslušenství v min-1, jak uvádí výrobce,
 • směr otáčení pilového kotouče na součásti blízko pilového kotouče.


Řezací příslušenství musí být označeno těmito informacemi:

 • maximální jmenovité otáčky v min-1,
 • směr otáčení, pokud je to vhodné,
 • název nebo obchodní značka výrobce.


Značky by měly odpovídat příslušným značkám ISO a musí být vysvětleny v návodu k používání.

Úvodní školení obsluh křovinořezů doporučujeme provádět jako včetně praktického výcviku pod vedením zkušeného odborníka. Opakované školení je možné provádět jen teoreticky. Periodu opakování školení určuje zaměstnavatel především na základě identifikace a zhodnocení rizik (zpravidla v organizační směrnici), ale musí vždy předcházet zahájení vlastní práce s křovinořezem.


Legislativní požadavky pro školení obsluh křovinořezů: • Nařízení vlády č. 28/2001 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. §2 – Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce podle odstavce 1 seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky. Při práci vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.

 • Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce § 103, odst. 1. písm. f) – Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů), zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště a odst.2)Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce …..
 • Perioda opakování školení – Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce § 103, odst. 3 Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; ….Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK