Zásady bezpečné práce u jednotlivých druhů elektromechanického nářadí

Zásady bezpečné práce při používání elektrické vrtačky, elektrické kotoučové pily, elektrické úhlové brusky, elaktrické pájky a akunářadí.

Zásady bezpečné práce s elektrickou vrtačkou Zásady bezpečné práce s elektrickou vrtačkou

Zásady bezpečné práce s elektrickou kotoučovou pilou Zásady bezpečné práce s elektrickou kotoučovou pilou

Zásady bezpečné práce s elektrickou úhlovou bruskou Zásady bezpečné práce s elektrickou úhlovou bruskou

Zásady bezpečné práce s elektrickou pájkou Zásady bezpečné práce s elektrickou pájkou

Zásady bezpečné práce při používání akunářadí Zásady bezpečné práce při používání akunářadí

 • Vrtaný předmět, zejména menší a s malou hmotností musí být při vrtání spolehlivě zajištěn proti nežádoucímu pohybu (např. pootočení), např. svěrkou.
 • Klička sklíčidla nesmí být připevněna k vrtačce (řetízkem, uvázáním provázku apod.).
 • Je zakázáno zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou. Zakázáno je také rukou odstraňovat třísky a odpad.
 • Vrták se musí do čelisťovaného sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky, a to řádným utažením ve všech třech polohách.
 • Při vrtání krátkotřískového materiálu (třísky vznikající při vrtání jsou krátké) je nutno používat ochranné brýle.
 • Větší průměry vrtáků mají ve stopce šestihran, který je třeba při utahování do sklíčidla pečlivě nastavit ploškami proti čelistem, aby nedošlo k uvolnění vrtáku.
 • Při použití různých nástavců a přídavných nástrojů musí být u vrtačky vyřazen příklep (tlačítko příklepu nesmí být zatlačeno).
 • Vypínač vrtačky musí být v naprostém pořádku, aby nesepnul po sejmutí ruky obsluhy z tlačítka; po ukončení práce s vrtačkou je nutno vypnout aerační tlačítko novým stisknutím.

 • Dbejte, aby vaše ruce byly v bezpečné vzdálenosti od místa řezu a od pilového kotouče. Druhou rukou svírejte přídavnou rukojeť nebo skříň motoru. Držíte-li pilu oběma rukama, ruce nemohou být pořezány kotoučem. V případě kotoučových pil o průměru kotouče 140 mm nebo menším může být výstraha „Druhou rukou svírejte přídavnou rukojeť nebo skříň motoru“ vynechána.
 • Nesahejte pod materiál, který řežete. Ochranný kryt vás nemůže ochránit před dotykem kotouče pod řezaným kusem.
 • Pilu nepoužívejte bez příslušného ochranného krytu. Jeho případnou demontáž, jakož i seřízení kotouče, či jiné opravárenské nebo udržovací práce, lze provést až po odpojení nářadí od zdroje elektrického napětí.
 • Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Viditelná část zubů pilového kotouče pod obrobkem musí být menší než výška jednoho zubu.
 • Nikdy nedržte řezaný kus v ruce nebo přes koleno. Upevněte obrobek na pevnou základnu. Je důležité, aby byl řezaný kus řádně podepřen a nebezpečí dotyku některé části těla, uváznutí kotouče nebo ztráty kontroly bylo sníženo na nejmenší možnou míru.
 • V případě, že pilový kotouč může při nějaké činnosti přijít do styku s elektrickým vedením pod povrchem nebo s přívodem pily, držte nářadí za úchopové části z izolačního materiálu. Kontakt s „živým“ vodičem může způsobit, že také kovové části nářadí se stanou „živými“ a způsobí úraz uživatele elektrickým proudem.
 • Při podélném řezání vždy používejte vodicí pravítko nebo vodítko s rovnou hranou. Zlepšuje se tak přesnost řezání a snižuje se nebezpečí uváznutí kotouče.
 • Vždy používejte kotouče s upínacími otvory správné velikosti a tvaru (kosočtverečnými nebo kruhovými). Pilové kotouče, které přesně neodpovídají upínacím součástem pily, mohou házet a způsobit ztrátu kontroly.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky nebo upínací matice kotouče. Podložky a matice k upínání kotouče.

 • Upínací rozměry kotoučů, přírub, opěrných destiček nebo všeho ostatního příslušenství musí být vhodné k upevnění na vřeteno nářadí. Příslušenství s upínacími otvory, které neodpovídají montážním rozměrům elektromechanického nářadí, bude nevyvážené, může nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu kontroly.
 • Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství: u brousicích kotoučů odštípnutí a praskliny, u opěrných podložek trhliny, roztržení nebo nadměrné opotřebení, u drátěných kartáčů uvolněné nebo prasklé dráty. Pokud příslušenství nebo nářadí upadlo, zkontrolujte poškození nebo namontujte nepoškozené příslušenství. Po zkontrolování a namontování příslušenství se vy i okolostojící postavte tak, abyste se nacházeli mimo roviny rotujícího příslušenství a nechte nářadí běžet při nejvyšších otáčkách naprázdno po dobu jedné minuty. Během této zkušební doby se poškozené příslušenství obvykle rozlomí nebo rozpadne.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. V závislosti na použití, používejte obličejový štít, bezpečnostní ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle. V přiměřeném rozsahu používejte prachovou masku, chrániče uší, rukavice a pracovní zástěru, schopnou zadržet malé úlomky brusiva nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zadržet odlétající úlomky vznikající při různých pracovních činnostech. Prachová maska nebo respirátor musí být schopny odfiltrovat částečky vznikající při vaší činnosti. Dlouhotrvající vystavení hluku o vysoké intenzitě může způsobit ztrátu sluchu.
 • Udržujte okolostojící v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo poškozené příslušenství mohou odlétnout a způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.
 • Při práci, kdy by se mohl řezací nástroj dotknout skrytého vedení nebo vlastního pohyblivého přívodu, držte nářadí pouze v místech izolovaného uchopovacího povrchu. Řezací nástroj při dotyku s „živým“ vodičem může způsobit, že přístupné kovové části nářadí se stanou „živými“, a tím dojde k úrazu uživatele elektrickým proudem.
 • Umístěte pohyblivý přívod mimo dosah rotujícího nástroje. Ztratíte-li kontrolu, může dojít k přeříznutí nebo přebroušení pohyblivého přívodu, a vaše ruka nebo paže může být vtažena do rotujícího nástroje.
 • Nikdy nepokládejte elektromechanické nářadí, dokud se nástroj úplně nezastaví. Rotující nástroj se může zachytit o povrch a vytrhnout nářadí z vaší kontroly.
 • Nikdy nespouštějte elektromechanické nářadí během přenášení na vaší straně. Náhodný dotyk s rotujícím nástrojem může zaseknout váš oděv, přitáhne nástroj k vašemu tělu.
 • Pravidelně čistěte větrací otvory nářadí. Ventilátor motoru vtahuje prach dovnitř skříně a nadměrné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
 • Nepracujte s elektromechanickým nářadím v blízkosti hořlavých materiálů. Mohlo by dojít ke vznícení těchto materiálů od jisker.
 • Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou. Použití vody, nebo jiných chladicích kapalin může způsobit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem atd.

 • Před použitím je nutno mechanicky (mokrou hubkou, filcem) nebo chemicky očistit čelo pájecího hrotu od nečistot.
 • Pájku je nutno odkládat na stojánek nebo na nehořlavou podložku.
 • Pájku je třeba chránit před nárazy a stříkající vodou.

 • Baterie a nepoužívané akunářadí vhodně uskladněte. Nepoužívané akunářadí a baterie musí být uloženy na suchém, výše položeném místě nebo uzamčeném místě mimo dosah dětí. Ujistěte se, zda svorky nebo kontakty nemohou být zkratovány jinými kovovými částmi, jako např. šrouby, hřebíky apod.  
 • Odpojujte nářadí. Pokud to konstrukce dovoluje, odpojte od nářadí bateriový komplet, není-li nářadí používáno, před opravami a při výměně příslušenství nebo nástrojů jako vrtáky nebo frézy.
 • Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači.
 • Ujistěte se, zda používáte správný bateriový komplet, který je pro příslušné akunářadí určen. Před zasunutím bateriového kompletu nebo nářadí do nabíječe zkontrolujte, zda je jeho povrh čistý a suchý.
 • Ujistěte se, že k nabíjení baterií používáte správný nabíječ doporučený výrobcem. Nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo únik korosivní tekutiny z baterie.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK