Dřevoobráběcí stroje

Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů – koutočové pily, pásové pily, srovnávačky, tloušťkovačky, svislé spodní frézky, vrtačky, dlabačky.

Zásady bezpečnosti práce při obsluze dřevoobráběcích strojů

 • Stroje smí obsluhovat pouze osoby zaškolené nebo vyučené v oboru.
 • Musí být proškoleni a seznámení s návody k obsluze.
 • Stroje jsou kontrolovány v periodě určené výrobcem stroje.
 • Při jakékoliv závadě stroj nesmí pracovat.
 • Na stanovišti stroje se umístí vývěska s nejdůležitějšími pokyny pro bezpečnou práci.
 • Obsluha je povinna:
  • překontrolovat správnou funkci všech bezpečnostních zařízení,
  • prohlédnout obráběný materiál,
  • použít přiléhavý pracovní oděv,
  • použít předepsané OOPP,
  • při ručním posunu zaujmout pozici mimo osu případného zpětného vrhu.
 • Pro posun materiálu se nesmí používat kovových pomůcek.
 • Ruční odebírání výrobků musí být výhradně mimo nebezpečný prostor nástroje.
 • Obsluha se nesmí vzdálit od stroje, pokud není vypnut.
 • Obsluha musí dodržovat pořádek na pracovišti.
 • Nepoužívat tupé a poškozené nástroje.
 • Nesmí překračovat nejvyšší povolené otáčky.
 • Nástroje musí být spolehlivě upnuté, hladké a zbavené nečistot.
 • Pojízdné stroje a zařízení musí být zajištěny proti nežádoucímu pohybu při provozu.
 • Přisouvat materiál k nástroji se nesmí dříve, než nástroj dosáhl stanovené obráběcí rychlosti. Obráběný materiál se nesmí tlačit k nástroji přímo tělem.
 • Při dořezávání materiálu a řezání válcovitého materiálu se nesmí pracovat bez použití stanovených pracovních pomůcek nebo přípravků.
 • Piliny, třísky a jiný odpad se musí odstraňovat ze stolu stroje za chodu pouze vhodnou pomůckou.
 • Při obrábění materiálu delšího, než je délka pracovního stolu, se nesmí pracovat bez opěrných stojánků.
 • Doběh otáčejících se nástrojů se nesmí zkracovat po vypnutí stroje bržděním rukou, tlakem dřeva nebo jiným nevhodným způsobem.
 • V době pracovní činnosti nebo po jejím ukončení se nesmí pracovník vzdálit od stroje a strojního zařízení, pokud stroj nevypnul a nástroj se pohybuje. Dovoluje se, aby se pracovník v době pracovní činnosti vzdálil od stroje, jestliže je to součástí technologie výroby a jsou provedena příslušná bezpečnostní opatření.
 • Na stacionárních strojích, používaných trvale v uzavřených prostorách, musí být instalováno zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu.
 • Na každém řezném nástroji musí být trvale vyznačeny jeho nejvyšší dovolené otáčky.
 • Stroje s posunem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění obráběného materiálu.
 • Upínací příruby u jednoho pilového kotouče musí mít stejný průměr a stejné dosedací plochy.
 • Vodící pravítko musí být při řezání upnuté.
 • Řezné nástroje, u nichž se materiál do řezu posouvá rukou, musí být chráněny mimo činné části ochranným krytem.

Požadavky na stolařské dílny a rozmístění strojů Požadavky na stolařské dílny a rozmístění strojů

Zásady používání a údržby nástrojů pro strojní obrábění dřeva Zásady používání a údržby nástrojů pro strojní obrábění dřeva
 

Bezpečnostní pravidla při obsluze vybraných dřevoobráběcích strojů
 

Kotoučové pily Kotoučové pily

Pásové pily Pásové pily

Srovnávačky Srovnávačky

Tloušťkovačky Tloušťkovačky

Svislé spodní frézy Svislé spodní frézy

Vrtačky a vrtací dlabačky Vrtačky a vrtací dlabačky


Související legislativa

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Stroje musí být umístěny tak, aby byly od stěn, sloupů nebo sousedních strojů vzdáleny min. 600mm a v místech obsluhy min. 1 m. Tyto rozměry se měří od max. vysunutých částí stroje a obrobku. Rozmístění strojů musí vyloučit ohrožení ostatních pracovníků z provozu, zejména v případě zpětného vrhu materiálu, havárií nástroje a pod. Tam, kdy to není možné, je nutno učinit jiná opatření (zástěny). Mezi pásovými pilami musí být tyto šířky průchodu zvětšeny.

Stanoviště stroje, strojního zařízení a obsluhy musí být rovné, čisté a nesmí ohrožovat provoz a činnost obsluhy. Podlaha pracoviště obsluhy okolo strojů a na přechodech musí být rovná a čistá, nesmí být kluzká a zastavěná materiálem. Obslužný prostor musí mít šířku min. 1m a musí být udržován trvale volný.

Dřevěné rohože pod nohama obsluhy nejsou dovoleny, protože hrozí nebezpečí zakopnutí a pádu pracovníka.

Cesty a průchody nebo přechody nesmějí být zužovány materiálem, výrobky a pod. Musí být zřetelně označené ohraničujícími pruhy,udržované a nesmí být kluzké.

Jejich šířka musí být min. 1,1m. Stroje instalované v dílnách napevno musí být opatřeny účinným zařízením na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu. V zimním období musí být stolárny dostatečně vytápěny, aby pracovníkům neprokřehly ruce.

 • Nepřekročit při provozu strojů max. dovolený počet otáček.
 • Upínání šroubů a matic na nástrojích a držácích se provádí  s pomocí příslušných klíčů nebo momentových klíčů.
 • Upínací plochy nožů a jejich držáků se musí před upnutím  očistit od nečistot (pryskyřice, oleje apod.).
 • Při upínání nástrojů na upínací trn musí být výška vymezovacích  kroužků tak velká, aby všechny závity matice byly v záběru se  závity upínacího trnu.
 • Je zakázáno použití upínacích trnů s poškozeným nebo deformovaným upínacím zařízením a upínacím kuželem.
 • Nástroje musí mít zajištění proti uvolnění (posunutí) nožů. Nůž nesmí být v tělese nástroje držen pouze upínací silou.
 • Je zakázáno používat čtyřhranné nožové hlavy.
 • U frézek s ručním posunem je zakázáno používat dvouřezné  čepovací frézy (“Z” nože).
 • Je zakázáno používat ploché nože, které se upínají do upínacího  trnu s podélným otvorem u frézek s ručním posunem.
 • Nejmenší délka upínací části nože do nožových hlav musí být  větší než délka přečnívajících částí nože.
 • U nožových frézovacích nástrojů se musí používat bezpečné spojení uvolnitelných částí nástrojů (nožů, klínů, příložek atd.), šrouby o max. pevnosti v tahu 785 MP, min. délka závitu (jeho  nosné části) musí mít 5 stoupání.
 • Nástroje je nutno před uvedením do provozu nechat 2-3 minuty běžet naprázdno.
 • Provádět správně a včas kontrolu a údržbu nástrojů, zejména  jejich odborné broušení. Pracoviště pro údržbu nástrojů musí  být vybaveno potřebnými strojními zařízeními, měřícími a kontrolními pomůckami.
 • Staticky je nutno nástroje vyvažovat zejména při větším odebrání ostří nebo jakékoliv změně tvaru ostří nebo úpravy  tělesa.
 • Nástroje se značně poškozenými nebo vylomenými řeznými destičkami a nástroje podbroušené nebo hluboko zbroušené až do náboje  se nesmí používat.
 • Opravy nástrojů smí provádět jen výrobce nebo speciální opravna, kterým přísluší rozhodovat o opravách poškozených nástrojů.
 • U kombinovaných (sdružených) strojů musí být nepoužívané nástroje odstraněny nebo zakryty. Při výměně nástroje se musí  zajistit spínač proti nežádoucímu spuštění stroje.
 • Mimořádná celková nebo částečná kontrola stroje a strojního  zařízení se musí vykonat tehdy, když vznikne porucha nebo  selže některá část stroje, důležitá pro bezpečnost provozu, nebo když je poškozena některá důležitá část stroje.

Pilový kotouč na vahadle pily na výřezy musí mít ochranný kryt, z kterého se při sklopení vahadla vysouvá jen část pilového kotouče potřebného k řezu.

Pilový kotouč horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily musí být zabezpečen dvojdílným ochranným krytem, jehož vrchní pevný díl musí zakrývat celou vrchní část pilového kotouče a spodní, pohyblivý díl musí zamezit přístup k přední části pilového kotouče; v zadní výchozí poloze musí být pilový kotouč zajištěn z obou stran stěnami upevněnými ke stolu pily.

Pilový kotouč u horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily nesmí přejet přes přední okraj pracovního stolu a musí se samočinně vracet do výchozí polohy.

Kotoučové pily s ručním posunem pro podélné rozřezávání materiálu musí být opatřeny rozvíracím klínem.

Při řezání dlouhých desek a trámů se musí učinit opatření, aby se při jejich přísunu k pilovému kotouči nanamáhal kotouč na ohyb.

Při řezání válcových dřev, tyčí a podobného materiálu je nevyhnutelné používání pomůcek nebo přípravky, které zabraňují nežádoucímu pootočení nebo překlopení řezaného materiálu.

Řezaný materiál se nesmí tlačit k pilovému kotouči do řezu přímo tělem. Při řezání se nemá stát v rovině pilového kotouče a ruce nesmějí být při řezání v rovině řezu.

Při řezání se musí používat krátká vyztužená zástěra k ochraně břišní části těla. Při ručním posuvu je používání ochranných rukavic zakázáno. Při strojním posuvu a ve výjimečných případech i při ručním posuvu je dovoleno používat tříprsté a víceprsté rukavice.

Odstraňování pilin a odpadků dřeva ze stolu univerzální kotoučové pily za chodu pilového kotouče se dovoluje jen s použitím laťky nebo jinou vhodnou nekovovou pomůckou.

Pracovní operace, které nezaručuje vedení materiálu do řezu (např. řezání klínů, špalíků s úkosem apod.), nebo když při řezání materiálu svými rozměry převyšuje výšku řezu, jsou zakázány.

Přiřezání kulatého palivového dřeva nebo jiného dřeva na pilách kolébkou se může řezat vždy jen jeden kus.

Pásové pily musí mít pásovnice zakryté; část pilového pásu pod stolem nebo vozíkem i vratná část pilového pásu, pokud nejsou zakryty konstrukcí stroje, musí být opatřeny ochranným krytem.

Řezná větev pilového pásu musí být nad jeho vodítkem zakrytá ochranným krytem, který se dá ručně výškově přestavovat nebo se samočinně otvírá.

Univerzální pásové pily musí být opatřeny přestavitelným vodicím pravítkem, které musí být v nastavené poloze zajištěno proti posuvu.

V pracovním prostoru pilového pásu se nesmí vkládat materiál do přípravků a nesmějí se ručně odebírat obrobky.

Vodítka pilového pásu musí být při řezání co nejblíže k řezanému materiálu, proto musí být zhotoveny tak, aby se dalo nastavit podle tloušťky řezaného materiálu.

Zakazuje se používat natržené, vyštípnuté, zprohýbané, vyhřáté a jinak poškozené pilové pásy.

Obsluha pásové pily je povinna kontrolovat správné nabíhání pilového pásu a nastavení horní pásovnice pravidelně aspoň jedenkrát za 1 hodinu.

Pracovní část nožového hřídele musí být zabezpečena mechanickým posouvacím zařízením nebo ochranný krytem; nepracovní část nožového hřídele musí být chráněna krytem, který se samočinně posouvá s vodicím pravítkem.

Na srovnávacích frézkách se nesmějí opracovávat kratší materiály, než je vzdálenost osy hladkého válce od rýhovaného, a dále se nesmí vsouvat a vytahovat materiály násilím.

Při přenášení nože je třeba používat ochranná pouzdra ostří, která chrání pracovníka před zraněním.

Při frézování se musí stát bokem od vsunovaného materiálu.

Dřevo nesmí být posouváno příliš rychle (zvláště zubovité) a nesmí být ubírána příliš tlustá tříska.

Na přední vstupní straně musí být zachycovače proti zpětnému vržení obráběného materiálu.

Nožový hřídel, posouvací a přítlačné válce musí být opatřeny pevnými ochrannými kryty.

Obráběné kusy nesmí být kratší než je vzdálenost mezi předním a zadním válcem.

Současné obrábění více kusů materiálu nestejné tloušťky je zakázáno.

Na tloušťkovacích frézkách se nesmějí opracovávat kratší materiály, než je vzdálenost osy hladkého válce od rýhovaného, a dále se nesmí vsouvat a vytahovat materiál násilím. U tloušťkovacích frézek musí předák používat krátkou vyztužovací zástěrou k ochraně břišní části těla.

Při frézování se musí stát bokem od vsunovaného materiálu.

Při ručním podávání materiálu do řezu musí být nástroj zajištěn ochranným krytem a stroj musí být vybaven zařízením proti zpětnému vržení materiálu.

Při frézování krátkých kusů materiálu a při dokončování pracovního úkonu, není-li frézka vybavena zařízením na posuv materiálu, musí se používat vhodných přípravků s držadly pro posouvání materiálu.

Při použití přípravků se smí upínat jen jeden kus.

Na strojích s ručním posuvem je zakázáno používat dvouřezné frézovací nože.

Nástroje vhodně volené a bezchybné nástroje pro žádanou operaci, se správně nabroušenou řeznými částmi.

Materiál se může zpracovávat, až nástroj dosáhne stanovené řezné rychlosti.

Při frézování se musí stát bokem od vsunovaného materiálu.

Obrobek musí být upevněn nebo zabezpečen tak, aby nemohl způsobit úraz.

Používá-li se při upínání nástroje nebo pomocného upínacího zařízení unášecího klínu, klín nesmí vyčnívat z vřetena.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK