Svařování plamenem

Přídavným materiálem u svařování plamenem je poměděný drát. Teplo potřebné k natavení svařovaného materiálu se získává hořením směsi plynů, nejčastěji kyslíku a acetylenu.

Svářecí soustava obsahuje:

 • tlakové láhve,
 • redukční ventil,
 • hadice,
 • svařovací hořáky,
 • příslušenství.

Bezpečnostní pokyny pro svařování plamenem

Svařování s využitím hořlavých plynů

 • Při svařování plamenem se používají zejména kyslík, vzduch, acetylen, vodík, zkapalněný uhlovodíkový plyn, což je zpravidla propan, butan nebo jejich směs, zemní plyn a umělá plynná směs MAPP.
 • U tlakových lahví, rozvodů technických plynů a jejich příslušenství se netěsnosti spojů a uzávěrů zjišťují nehořlavými tekutinami (např. voda s pěnotvornými prostředky), které neobsahují tuky a jiné látky, které by mohly vyvolat reakci.
 • Při manipulaci se svářečským zařízením nesmí dojít k úniku nezapáleného plynu na pracoviště v množství představujícím nebezpečnou koncentraci.
 • Při odběru acetylenu z tlakové lahve se provádí kontrola případného zahřívání lahve nad 50 oC. Pro případ exotermické reakce v tlakové lahvi musí být písemně stanoven postup pro nakládání s tlakovou lahví, přičemž se vychází z podmínek daných výrobcem nebo dovozcem.
 • Po dopravě tlakové lahve s acetylenem na svářečské pracoviště lze s odběrem acetylenu započít nejdříve po uplynutí 1 hodiny. Tato podmínka nemusí být dodržena za předpokladu, že lahve byly dopravovány ve svislé poloze a před použitím nebyly položeny. Lahev při odběru acetylenu musí být v poloze svislé nebo nakloněna ventilem vzhůru pod úhlem nejméně 30o od vodorovné polohy.
 • V případě vzniku požáru na svářečském pracovišti, na kterém jsou umístěny tlakové lahve a jiné tlakové nádoby se svářečskými nebo jinými plyny nebo se v nebezpečné blízkosti pracoviště vyskytují, tyto se neodkladně odstraní na bezpečné místo. Přednostně se odstraní plné tlakové lahve a jiné plné tlakové nádoby. Pro stanovení konkrétního postupu se vychází z požadavků na požární bezpečnost stanovených výrobcem nebo dovozcem. Není-li možné takovou manipulaci provést, ohlásí se zásahové jednotce požární ochrany, jaké tlakové lahve a tlakové nádoby včetně jejich obsahu se nacházejí v hořícím nebo ohroženém prostoru.
 • Při manipulaci s tlakovými lahvemi pro kyslík a jejich příslušenstvím pro kyslík je nutno vyloučit
  • jejich znečištění tuky a látkami nebo materiály obsahujícími tuky,
  • použití materiálů neodpovídajících požárně bezpečnostním podmínkám dle druhu svářečské technologie.
 • Tlakové lahve se na svářečských pracovištích zabezpečují proti pádu, převržení nebo odvalení. Způsob zabezpečení se volí tak, aby umožnil jejich snadné a bezpečné uvolnění. Tlaková lahev se při svářečských pracích umístí na pevné místo tak, aby nedošlo k ohrožení dopravními nebo přepravními prostředky, pohybujícími se částmi zařízení nebo případným pohybem materiálu nebo k jejímu samovolnému posunu.
 • Na svářečském pracovišti v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem nelze skladovat tlakové lahve určené pro svářečské práce.
 • Tlakovou lahev s hořlavým plynem lze umístit pouze tam, kde při případném úniku plynu je vyloučen vznik nebezpečné koncentrace.
 • Vyprazdňování tlakových lahví a jiných tlakových nádob nelze urychlovat přímým ohříváním lahví otevřeným plamenem či jinými zdroji tepla, které nepřipouští návody výrobce nebo dovozce. V předpisech provozovatele se uvede, jaká forma ohřevu a jaké povrchové teploty jsou přípustné pro určitý obsah tlakových lahví a tlakových nádob.
 • Přepouštět zkapalněné uhlovodíkové plyny a acetylen rozpuštěný pod tlakem je dovoleno jen oprávněným organizacím.
 • Vznítí-li se plyn unikající netěsnostmi redukčního ventilu, lahvového ventilu, hadic a jiných armatur, lahvový ventil se neprodleně uzavře a plamen uhasí.
 • Při zpětném šlehnutí a hoření plamene uvnitř hořáku se ihned uzavřou ventily hořlavého plynu a kyslíku na hořáku a hořák se ochladí.
 • Vnikne-li plamen do hadice a redukčního ventilu, ihned se uzavře lahvový ventil na tlakové lahvi s hořlavým plynem a poté na lahvi s kyslíkem. Hořák lze zapálit až po odstranění příčiny a následků zpětného šlehnutí.
 • Požárně bezpečná vzdálenost mezi tlakovými lahvemi svářečského zařízení s využitím hořlavých plynů a zdrojem otevřeného ohně na pracovišti činí nejméně 3 m, pokud výrobce nebo dovozce pro konkrétní zařízení nestanoví jinou vzdálenost jako bezpečnou.
 • Jestliže se na svářečském pracovišti provádějí svářečské práce s využitím hořlavých plynů s více svářečskými zařízeními, umístí se tlakové lahve na vzdálenost nejméně 3 m od sebe nebo se oddělují nehořlavou pevnou stěnou, která přesahuje výšku soupravy nejméně o 0,2 m a šířku soupravy nejméně o 0,1 m.
 • Pro svářečské práce s využitím hořlavých plynů se používají svářečské hadice odlišené pro hořlavé plyny a kyslík. Nejkratší hadice, jakož i díl hadice je nejméně 5 m dlouhý bez nastavování spojkami; jiná délka je přípustná, jen stanoví-li tak výrobce nebo dovozce pro konkrétní zařízení.
 • Tlakové lahve pro svařování nelze umístit do pracovní jámy.
 • Odběrová místa acetylenu na acetylenových potrubích se vybavují suchou nebo vodní předlohou. Ochranná vzdálenost vodní předlohy od plamene činí nejméně 3 m a ochranná vzdálenost suché předlohy činí nejméně 1 m.
 • Při svařování se vyvíječe acetylenu považují za prostor s nebezpečím výbuchu s následným požárem.
 • Přenosné vyvíječe acetylenu určené pro svařování se mohou používat jen
  • v dobře větraných prostorech s minimálním objemem 100 m3; v případě jiného technického řešení je nutné prokázat, že bylo dosaženo minimálně stejné úrovně požární bezpečnosti,
  • s vyznačením umístění vyvíječe bezpečnostními tabulkami,
  • se zajištěním ochrany před nežádoucí manipulací se zařízením.
 • Manipulovat s otevřeným ohněm do vzdálenosti 3 m od přenosného vyvíječe není povoleno, pokud výrobce nebo dovozce nestanoví jinak.
 • Při opravách vyvíječe acetylenu svařováním se tyto vyvíječe považují za nádoby s nebezpečím výbuchu s následným požárem.
 • Po dobu svařování musí být tlaková lahev v dohledu svářeče, popřípadě jiné osoby zúčastněné na svařování.
 • Při svařování je z tlakové lahve odběr propan-butanu v plynné fázi možný jen tehdy, je-li lahev ve svislé poloze, uzávěrem nahoru. Odebírat propan-butan v plynné nebo kapalné fázi z tlakové lahve v jiné než svislé poloze lze pouze v případě, že tak v dokumentaci umožňuje výrobce nebo dovozce.

Pojízdné dílny a svařování

 • Svařovat smí jen osoba s platným svářečským oprávněním, řádně zacvičená a určená k této práci vedoucím.
 • Při svařování použij vždy osobní ochranné pracovní prostředky!
 • Trvalá pracoviště musí být vybavena účinným místním odsáváním.
 • Nesvařuj materiál znečistěný olejem, olovnatými barvami, zbytky odmašťovacích prostředků nebo podobnými látkami vyvíjejícími škodliviny!
 • Nesvařuj v blízkosti hořlavin a výbušnin!
 • Nádrže, ve kterých byly uskladněny pohonné látky a jiné hořlaviny, vždy před svařováním dobře propláchni a během svařování nechej otevřeny!
 • Při svařování použij zástěnu a chraň ostatní pracovníky před účinkem paprsků!
 • Měj vždy po ruce vhodný hasicí přístroj!
 • Odcházíš-li od svářecího agregátu, uzavři ventily lahví!
 • Netrp přítomnost jiných osob mimo své pomocníky, které při práci nezbytně potřebuješ!
 • Zabezpeč stálý dozor v případě svařování v uzavřeném prostoru.
 • Součásti výstroje kyslíkové láhve nesmí přijít do styku s tuky a oleji
 • Láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup.
 • Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod.; každá samostatně tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit.
 • Při dopravě lahví uzavřenými vozidly, např. pojízdná dílna, musí být láhve před svařováním nebo řezáním vyloženy, pokud nejsou splněny zvláštní podmínky.
 • Jsou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou.
 • Připevňování hadic musí být provedeno svorkami vyrobenými k tomuto účelu.
 • Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. Hadice a spoje musí být těsné.
 • Hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry.
 • Při svařování s několika soupravami musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou.
 • Při déle trvajícím přerušení svařování musí být lahvové ventily svářečem uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů.
 • Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

Tlakové lahve po dopravě na pracoviště uzavřenými vozidly se musí před zahájením svařování vyložit. V pojízdných dílnách nebo pojízdných laboratořích mohou tlakové lahve zůstat i po dobu svařování za podmínek, že:

 • ve vozidle nejsou více než 2 tlakové lahve, ze kterých se odebírá plyn, a 2 tlakové lahve zásobní,
 • jsou umístěny u vstupu do úložného prostoru vozidla,
 • jsou samostatně uchyceny zařízením, které lze snadno uvolnit,
 • při odběru plynu nesmí být v prostoru vozidla prováděny žádné práce,
 • u podlahy v prostoru umístění lahví je větrací neuzavíratelný otvor velikostí alespoň 0,01 m2 a další otvor o velikosti nejméně 0,01 m2 je ve střešní části vozidla nebo těsně pod ní,
 • ve skříni vozidla nejsou uloženy látky nebo materiály, které mají sklon k samovznícení,
 • ve skříni vozidla nejsou uloženy hořlavé látky nebo materiály společně se zdrojem zapálení,
 • vozidlo je vybaveno alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5kg umístěným tak, aby byl dostupný zvenku.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK