Podmínky pro zahájení svařování

Podmínky pro zahájení svařování stanovuje § 3 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, v nichž se bude svařovat a v prostorech přilehlých, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Hodnotí se i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích. Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, může se v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění příslušných opatření (zvláštní požárně bezpečnostní opatření a jejich zajištění se prokazuje písemně).

Při stanovení zvláštních požárně technických opatření se vychází i z podkladů týkajících se požární bezpečnosti technického vybavení a technologického procesu, které se vyskytují na svářečském pracovišti i v přilehlých prostorech a nejsou součástí svářečské technologie.

Před zahájením svařování se:

 • stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečnostních opatřeních,
 • vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho skončení,
 • stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý,
 • stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů,
 • zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim,
 • určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu (např. odstávky, omezení provozu),
 • stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti popřípadě specifické riziko svářečského pracoviště.

Příklady požárně bezpečnostních opatření

Provádí-li se svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření opakovaně a na stavebně nebo konstrukčně obdobných svářečských pracovištích, pro něž lze stanovit požárně bezpečnostní opatření jednotně, může se tak provést v pracovním nebo technologickém postupu.
Při svařování je třeba zabránit takovému ohřátí svařovaných a dalších materiálů na teploty, které by vedly ke ztrátě těsnosti (roztavené, spálené těsnění, vytavená těsnící hmota, vliv tepelné roztažnosti apod.).

Při svařování vyžadujícím zvláštní požárně bezpečnostní opatření musí být zajištěna účast nejméně dvou osob – z toho jedna je svářeč. Jednou osobou lze takovéto pracoviště obsadit pouze tehdy, jedná-li se o svařování, kdy svářeč je schopen všechny úkony spojené s vlastním svařováním i požárně bezpečnostními opatřeními obsáhnout sám.

Svařování se nesmí zahájit, pokud:

 • nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo prací,
 • svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti,
 • svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v ČR.

  • odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek,
  • překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým materiálem (nesmí dojít k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu),
  • vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování,
  • měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace (nebezpečná koncentrace je koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachů s oxidovadlem od 25 % hodnoty dolní meze výbušnosti pro plyny, páry a prachy),
  • ochlazování konstrukce,
  • provětrávání pracoviště,
  • rozmístění technického vybavení proti rozstřiku.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK