Požadavky na zajištění staveniště

Základní požadavky na zajištění staveništi stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Stavby a zařízení staveniště musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob:

  • souvislým oplocením do výšky nejméně 1,8 m v zastavěném území,
  • zábradlím 1,1 m vysokým se střední tyčí na stabilních sloupcích nebo zábranou na liniových stavbách a krátkodobých pracovištích,
  • řízením provozu nebo střežením, pokud nejde na pozemních komunikacích zřídit ohrazení nebo zábrany.

Nepoužívané otvory a jiná místa s nebezpečím pádu osob musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Na všech vjezdech a přístupech musí být vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaných osob. Pro místní úpravy provozu na staveništi se vjezdy pro vozidla označí dopravními značkami.

Během provádění všech prací na staveništi se musí zajistit bezpečný stav pracovišť. Na jakoukoliv nedostatečně únosnou plochu lze vstupovat až po zajištění bezpečného pohybu a práce. Činnost, materiál a stroje na stavbě nesmí ohrožovat bezpečnost osob na staveništi ani v jeho bezprostřední blízkosti.

Ochranná pásma Ochranná pásma

Zařízení pro rozvod energie Zařízení pro rozvod energie

Venkovní pracoviště na staveništi Venkovní pracoviště na staveništi

Zhotovitel musí před i při práci v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení plnit podmínky stanovené provozovateli těchto zařízení. Nadzemní elektrická vedení na staveništi se musí pokud možno odpojit nebo přemístit mimo staveniště. Pokud to není možné, během stavby musí být zabráněno vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nejde-li to vyloučit, musí zde být umístěny závěsné zábrany a výstražné tabulky.

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.


Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na očekávané zatížení (osobami, materiálem,..) a povětrnostní vlivy. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením.

Pracoviště musí být zhotovitelem pravidelně odborně prohlížena způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí (nepříznivé povětrnostní vlivy, nevyhovující technický stav konstrukce nebo stroje apod.)

Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.

Zhotovitel proveden nezbytné změny technologických postupů bezodkladně, dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK