Bezpečnost v tělocvičnách a při sportovních aktivitách

Provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz daného sportovního zařízení s ohledem na právní předpisy a technické normy.

U výrobků uváděných na trh předkládá dodavatel:

 • návod pro montáž – uvedení do provozu,
 • návod k užívání – vymezení prostředí užívání, údržby, kontroly a likvidace,
 • u stanovených výrobků prohlášení o shodě (nebo kopii certifikátu),
 • dodací list,
 • záruční list,
 • dodavatel zajišťuje uvedení do provozu odbornou firmou,
 • označení výrobku dle příslušných ČSN.

Provozovatel má za povinnost:

 • zabezpečit pověřeným pracovníkem přejímku výrobků a dokladů k nim,
 • provozovat a udržovat prostory a výrobky v bezpečném stavu podle vypracovaných provozních předpisů k danému prostoru v souladu s ustanoveními příslušných ČSN a s pokyny dodavatele,
 • určit prostřednictvím revizního technika bezpečnostní rizika u výrobků, které byly uvedeny do provozu před platností současné ČSN,
 • zajistit provedení odpovídajících úprav výrobků k odstranění bezpečnostních rizik, pro další možné užívání s ohledem na omezení doby životnosti,
 • zpracovat provozní řády se stanovením náležitostí pro úklid, údržbu, péči o zeleň, kontroly a další (provozní předpis slouží provozovateli k řádnému provozování a přináší přehled kontrolním orgánům),
 • zajistit údržbu provozovaných zařízení (náročnější údržbu mohou provádět pouze proškolení pracovníci seznámeni s charakterem výrobku a povinnostmi údržby v souladu s pokyny výrobce),
 • zabezpečit opravu vyžadující odborné znalosti, které musí provádět revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a zařízení dětských hřišť u oprav běžného charakteru zabezpečující okamžitý bezpečný provoz zařízení nebo servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť u oprav a montáží vyžadující vyjmutí zařízení, seřizování a výměnu náhradního dílu, sestavení zařízení včetně kotvení a kotevních prvků, osazování montážních souborů zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť,
 • vést knihu (evidenční kartu) oprav závad a další nezbytnou dokumentaci o provádění kontrol, řešení závad, oprav či výměně náhradních dílů – se zakládáním revizních zpráv a zjištění závad a jejich odstranění včetně evidence výsledků prohlídek kontrolních a odborných orgánů,
 • dodržovat podmínky hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Kontrola sportovního zařízení a náčiní Kontrola sportovního zařízení a náčiní

Preventivní úkony před započetím cvičení a během cvičení Preventivní úkony před započetím cvičení a během cvičení

Provozovatel v trámci provozních podmínek zabezpečuje provádění kontrol – revizí provozovaných herních a sportovních výrobků nezávislou certifikovanou osobou – revizním technikem. Pokud při kontrole revizní technik zjistí na místě neopravitelnou závadu, je nutné zařízení/nářadí ihned vyřadit z užívání a zajistit technicky tak, aby nemohlo být do opravy používáno. Totéž platí u dětských hřišť, kdy je provozovatel povinen provést zabezpečení zabraňující přístup na zařízení/nářadí (do doby opravy). Na základě odborné technické kontroly, by měla být zjednána náprava a závady by měly být opravené tak, aby byl opět zajištěn bezpečný provoz. Zvlášť je nutno dbát na případy, kdy revizní technik označí zařízení/nářadí za nevyhovující a neopravitelné. Dojde pak k vyřazení z užívání a odstranění zařízení/nářadí z tělocvičny či hřiště (oprava není ekonomická, vykazuje vysoká rizika úrazu a nevyhovuje ČSN, prošlá životnost atd.)

Revizní technik v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť je fyzická osoba s příslušnou certifikací nezávislá na výrobci či provozovateli, která posuzuje celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z provedené montáže, oprav a případně dodatečně vestavěných a vyměněných prvků a částí. Revizní technik zabezpečuje odborné technické kontroly se zpracováním závěrečné zprávy a revizního protokolu s detailním popisem závad k odstranění. Výstup prohlídek a odborných technických kontrol s podkladem o provedených opravách je nutnou evidencí, kterou uschovává provozovatel k prokázání péče o vybavení.

Postup při provádění kontrol:

 • běžná vizuální kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba) v prováděcích cyklech, které stanovuje provozovatel podle frekvence užívání (týden – měsíc); o provádění kontrol je proveden jednorázově zápis v knize provozu, při zjištění závady je proveden zápis vždy,
 • provozní kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba), která je proškolená a seznámená s charakterem výrobku a povinnostmi údržby; četnost provozních kontrol závisí na frekvenci užívání daného zařízení s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení výrobce (zpravidla čtvrtletně); o provozních kontrolách se vždy vedou písemné záznamy; provozovatel může provozní kontrolou pověřit též odbornou firmu,
 • odborná technická kontrola – je prováděna výhradně revizním technikem minimálně 1x ročně v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním podmínkám; o provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.

Odpovědná osoba musí před započetím cvičení nebo během ní:

 • zkontrolovat stav nářadí,
 • zajistit stálou přítomnost dospělé osoby, která dbá na udržování kázně a organizuje danou tělovýchovnou činnost,
 • při cvičení zajistit pro každého cvičence dostatek volného prostoru,
 • děti smějí použít pouze to nářadí, u něhož je dávána záchrana,
 • dbát na vhodné cvičební oblečení a nedovolit cvičit bez příslušné obuvi,
 • dbát na prevenci úrazů o hrany, rohy nářadí, kluzkou podlahu a stav parket, neupevněné nářadí apod.,
 • míčové hry hrát pouze v případech, kde je na ně tělocvična uzpůsobena (okna a osvětlovací tělesa jsou opatřena odrazovými kryty),
 • vědět kde je umístěna lékárnička,
 • dohlížet na dodržování pitného režimu cvičenců (krátké pauzy využít a připomenout cvičencům, že se mají napít).Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK