Sklady hořlavých kapalin

Požadavky na sklady hořlavých kapalin obsahuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Tato ČSN je závazná vzhledem k tomu, že je uvedena v příloze č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Příloha, bod. 11 Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv.

 • Provedení skladu musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně). Ve skladu, popřípadě na vstupu do něj, musí být viditelně umístěn seznam osob, oprávněných manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem) ve skladu, a místní řád skladu.
 • Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně.
 • Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv musí mít nepropustnou podlahu, chemicky odolnou proti skladované látce či přípravku.
 • K umělému osvětlení skladu smí být použito pouze pevně umístěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazně označený vypínač se umísťuje vně skladu.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

 • Otvor v obvodové konstrukci uzavřeného skladu musí svým provedením a zabezpečením zamezit vhození předmětu (Vyhl. č. 23/08 Sb.Příl.7/C 1.2).
 • Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené (§ 44, odst. 3, vyhláška č. 246/2001 Sb. a vyhláška č. 23/2008 Sb. příl. 7/C1.10).
 • Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být zabezpečeny před nebezpečnými účinky statické elektřiny (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C1.11.).
 • Obaly a nádrže, v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, musí být opatřeny bezpečnostním značením upozorňujícím na jejich obsah a nebezpečí z hlediska požární ochrany. Jedná-li se o originální balení, lze pro označení využít i jiný způsob než značení každého obalu, například označení části skladu. U nádrží podzemních a zapuštěných se bezpečnostní značení umístí
  v bezprostřední blízkosti nádrže (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C1.1).
 • Pro přechodné označení obalů s hořlavými kapalinami lze použít tabulku nebo visačku (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, F1.2).
 • Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být v okruhu do 5 m od vyústění větracích potrubí nádrží, nebo od technologických zařízení,nebo od šachet podzemních nádrží označeny bezpečnostním značením upozorňujícím na zákaz kouření a manipulace s plamene (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C1.5).
 • Ve vstupu a výstupu z prostor s výskytem hořlavých kapalin a v jejich bezprostřední blízkosti nesmí být umístěn žádný předmět(vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C1.7).
 • Předměty umístěné v prostoru s výskytem hořlavých kapalin nebo v jeho blízkosti musí být umístěny způsobem, který zamezí, aby při jakékoliv změně jejich polohy nedošlo k omezení možnosti použití stupů nebo výstupů z prostor(vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C1.8).
 • Prostor s výskytem hořlavých kapalin musí být zabezpečen proti:
  a) úniku, roztečení a prosakování hořlavých kapalin uchovávaných v obalech s objemem 200 litrů a více netěsnostmi objektu,
  b) nekontrolovatelnému kontaktu těchto kapalin a jejich pars možným iniciačním zdrojem,
  c) nekontrolovatelnému kontaktu hořlavé kapaliny jinou hořlavou látkou nebo hoření podporující látkou, s výjimkou vzdušného kyslíku, nebo s látkou, pokud by v důsledku tohoto kontaktu došlo k vývinu tepla jako možným zdrojem vznícení. (Vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C1.9).
 • Záchytné jímky musí být provedeny tak, aby zachytily hořlavou kapalinu unikající v důsledku netěsnosti příslušného zařízení, a musí být napojeny na jímku havarijní (záchytnou jímku může tvořit podlaha skladu za podmínek stanovených čl. 6.2.7 ČSN 65 0201)(ČSN 65 0201, čl. 4.10).
 • Dno havarijní jímky musí být vyspádováno do sběrné jímky. Havarijní jímky nesmějí mít spodní výpusť a nesmějí být přímo napojeny na veřejnou kanalizaciČSN 65 0201, čl. 4.110).
 • Ve skladech hořlavých kapalin současně nesmí být jiné látky a výrobky, pokud přímo nesouvisejí se skladovanými hořlavými kapalinami a jsou způsobilé:
  a) iniciovat vznik požáru v těchto skladech,
  b) šířit požár nebo urychlit šíření požáru nebo ztížit evakuaci osob nebo požární zásah.
  V těchto skladech nesmí být umístěny výbušniny včetně pomůcek k iniciování výbuchu výbušnin, zápalky, pyrotechnické výrobky nebo jejich součásti a látky se sklonem k samovznícení. Látky, které by po nasáknutí hořlavou kapalinou mohly zvýšit nebezpečí samo vznícení hořlavé kapaliny, musí být uloženy tak, aby nemohly být potřísněny rozlévající se kapalinou (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C3.1).
 • Tuhé hořlavé látky a hořlavé kapaliny musí být odděleny tak, aby bylo zabráněno rozlití hořlavých kapalin do místa uložení tuhých hořlavých látek (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C3.2).
 • Obaly musí být zajištěny proti pádu a ohrožení přepravním nebo jiným zařízením (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C2.1).
 • Celková skladovací výška volného uložení obalů s hořlavými kapalinami nesmí být vyšší než 2 m (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C2.2).
 • Ve skladech s přepravními obaly a kontejnery uvnitř objektu musí být vzdálenost vrchní části přepravního obalu anebo kontejneru od svítidel umístěných na stropu nebo stěně, nejméně 0,8 m (vyhláška.č.23/08 Sb., příloha č. 7, C2.3).

ČSN 65 0221

 • Ve skladu musí být zajištěno dostatečné, zpravidla přirozené větrání (CSN 65 0201
  čl. 7.3.1).
 • Svítidla ve skladech s přepravními obaly musí být vybavena kryty proti mechanickému poškození (ochranné mřížky, ochranné koše) (ČSN 65 0201, čl.F.24).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, bod. 11 Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv.

11.1 Provedení skladu musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně). Ve skladu, popřípadě na vstupu do něj, musí být viditelně umístěn seznam osob, oprávněných manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem) ve skladu, a místní řád skladu.
11.2 Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně.
11.3 Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv musí mít nepropustnou podlahu, chemicky odolnou proti skladované látce či přípravku.
11.4 K umělému osvětlení skladu smí být použito pouze pevně umístěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazně označený vypínač se umísťuje vně skladu.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK