Dočasné stavební konstrukce

Jako dočasné stavební konstrukce označujeme především lešení. Tyto konstrukce nejsou trvalou součástí stavby, a proto nepatří mezi stavební výrobky

Povinnosti výrobců a dovozců

Výrobce nebo dovozce musí prokázat, že příslušné lešení je bezpečné. V této souvislosti musí:

 • pořídit příslušnou technickou dokumentaci, tj. výkresy, statické výpočty, výsledky zkoušek, apod.
 • posoudit shodu s požadavky příslušných norem a předpisů a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudit, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky.
 • přijmout taková opatření, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci.

Výrobce tedy může zkoušky a posouzení provést sám nebo jejich provedení zadat. V případě lešení představuje druhá možnost určitě vhodnější řešení. Shoda parametrů lešení s požadavky norem je potom provedena profesionálním a řádně dokumentovaným postupem. Výsledkem je pak potvrzení (certifikát) o tom, že lešení potřebné požadavky splňuje.

Bezpečná dočasná stavební konstrukce

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud:

 • jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,
 • nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení. Pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,
 • jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,
 • jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům. Jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,
 • rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vodné pracovní poloze,
 • podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,
 • pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,
 • pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy).
   

Dokumentace lešení Dokumentace lešení

Odborné prohlídky Odborné prohlídky

Montáž lešení Montáž lešení

Pro pojízdná lešení platí řada společných požadavků s lešeními fasádními. V některých ohledech se ale liší. Pojízdná lešení jsou v naprosté většině nekotvená. Jejich stabilita se proto musí zajistit jinými způsoby, které musí být uvedeny v návodu.

Příznivý vliv na stabilitu má zvětšení základny. Vždy je vhodnější použít široké lešení – v půdorysu mívají osazeny dva podlahové dílce. Stabilita může být zvýšena použitím rozšiřujících stabilizátorů nebo pojezdových nosníků. Pokud nelze zvětšit základnu lešení, je možno použít stabilizující zátěž, ukládanou ve spodní části lešení. Nesmí to být sypký nebo tekutý materiál, velikost potřebné zátěže je opět nutno hledat v návodu.

Zábradlí musí být i na těchto konstrukcích dvoutyčové se zarážkou u podlahy. Pouze na pomocných podlahách, sloužících jen pro výstup, které se osazují každé 4 metry, postačí zábradlí jednotyčové bez zarážky. Při přemisťování nesmí být na lešení žádné osoby. Po přemístění lešení je nezbytné znovu zkontrolovat všechna opatření pro zajištění stability a zabrzdit pojezdová kola.

Ke každému lešení musí být k dispozici uživatelská dokumentace, která stanoví, jak se lešení staví, užívá, udržuje, skladuje, apod. Uživatelská dokumentace může být buď individuální, tj. zpracovaná pro konkrétní provedení lešení, typová, která se používá opakovaně pro obdobné podmínky nasazení a nebo je možno v některých případech využít i normové podklady nebo kombinaci uvedených možností. Základní typové provedení je uvedeno v návodu na montáž a používání příslušného typu lešení, který zpracovává výrobce lešení.

Dokumentace musí být k dispozici nejen při montáži, ale po celou dobu, kdy je lešení postaveno. Pro svou práci ji totiž potřebuje i uživatel, aby podle ní mohl kontrolovat, zda na lešení nedošlo ke změnám, ale také například kontrolní orgány.

V intervalech stanovených v průvodní dokumentaci dočasné konstrukce se provádějí pravidelné odborné prohlídky. Prohlídky musí být neodkladně provedeny i po mimořádných okolnostech (nepříznivá povětrnostní situace).

Lešení mohou montovat, demontovat a přestavovat podle návodu v průvodní dokumentaci školení zaměstnanci (lešenáři) pod vedení osoby k tomu odborně způsobilé (dříve lešenář – instruktor). Pro tuto práci musí být vyškoleni, jejich znalosti a dovednosti ověřeny. Zaměstnavatel stanoví obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a dovedností, jakož i způsob vedení dokumentace o školení.

Obsahem školení znalostí a dovedností lešenářů je:

 • porozumět návodu na montáž a demontáž používaného lešení,
 • osvojit si zásady bezpečné práce při montáži a demontáži lešení,
 • znalost opatření k zabránění pádu osoba předmětů,
 • znalost opatření při nepříznivých okolnostech ovlivňujících bezpečnost,
 • přípustné zatížení lešení,
 • jiná rizika spojená se stavbou lešení.


Žebříky používané pro výstup a sestup mezi podlahami lešení mohou být dřevěné, sbíjené do délky 3,5 m. Příčle musí být vsazeny do dvojitých postranic. Pevnost se dokládá výpočtem.



Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK