Koupaliště, bazény a sauny

Základní požadavky na koupaliště a sauny stanoví § 6 zákona č. 258/2000 Sb. Zákon rozděluje koupaliště na koupaliště ve volné přírodě a umělé koupaliště. Další požadavky stanovuje Vyhláška č. 238/2011 Sb.

Provozovatel, tj. osoba, která provozuje koupaliště ve volné přírodě, umělé koupaliště nebo saunu, je povinna zajistit aby koupající se osoby nebyly vystaveny zdravotním rizikům plynoucím ze znečištění vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování.

Provozovatel koupaliště nebo sauny je povinen zpracovat provozní řád zařízení a zaslat ho ke schválení místně příslušné krajské hygienické stanici. Provoz koupaliště nebo sauny lze zahájit až poté, kdy byl provozní řád uvedeným orgánem ochrany veřejného zdraví schválen. Provozovatel je následně povinen s provozním řádem seznámit své zaměstnance a další osoby, které pracují na jejich pracovištích, a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.

Základní povinnosti provozovatele

 • Základní povinností provozovatele je maximální péče o bezpečnost a zdraví návštěvníků.
 • Provozovatel je povinen v rámci provozního řádu vypracovat pravidla pro zajištění prevence bezpečnosti provozu a pro řešení mimořádných událostí (Plán pro normální provoz, Plán pro nebezpečí).
 • Provozovatel je povinen v rámci návštěvního řádu koupaliště stanovit pravidla bezpečnosti užívání bazénu a koupaliště, zvláště pak pro využívání technických zařízení na koupališti. Návštěvní řád na viditelných místech vyvěsit. U zvlášť rizikových míst se vyvěšuje výňatek z návštěvního řádu pro speciální technická zařízení.
 • Provozovatel je povinen zajistit trvalou kontrolu dodržování ustanovení provozního i návštěvního řádu.
 • Provozovatel je povinen zajistit dostatečné materiálově-technické vybavení k zajištění bezpečnosti provozu koupaliště a provádět jeho pravidelnou kontrolu.
 • Provozovatel je povinen k bezpečnosti provozu bazénu a koupaliště zajistit kvalifikované personální zajištění v souladu s dalšími body Bezpečnostního standardu, a to buď vlastními zaměstnanci a příslušným kvalifikačním stupněm, nebo zajistit tento dozor odbornou firmou. V takovém případě je povinen uzavřít s dodavatelem řádnou dodavatelskou smlouvu. Provozovatel je nadále oprávněn provádět kontrolu kvality této dodavatelské služby.
 • Osoba zajišťující dozor musí být oblečena tak, aby se barevně výrazně odlišovala od návštěvníků zařízení.

Koupaliště ve volné přírodě Koupaliště ve volné přírodě

Umělá koupaliště Umělá koupaliště

Sauny Sauny

Materiálové zajištění provozu

 
Provozovatel koupaliště je povinen zajistit materiálové a technické zabezpečení jakéhokoliv typu bazénu, koupaliště nebo aquaparku. Pro tento účel zřizuje místnost pro poskytování první pomoci Místnost pro poskytování první pomoci

Záchranné pomůcky Záchranné pomůcky

Minimální vybavení lékárničky Minimální vybavení lékárničky

Personální zajištění provozu

 
Personální zajištění bezpečnosti provozu koupališť, bazénů a souvisejících provozů je zajištěna osobami se záchranářským minimem pro bazény a koupaliště Osoby se záchranářským minimem pro bazény a koupaliště, plavčíky Plavčík a mistry plavčími Mistr plavčí (v potřebném počtu dle velikosti bazénu nebo množství návštěvníků koupaliště), což jsou kvalifikovaní pracovníci provádějící kontrolu bezpečnosti povozu plováren a koupališť. Personální zabezpečení provozu bazénů může být doplněno technickým bezpečnostním kamerovým dohledem, popřípadě podhladinovým systémem, který je schopen registrovat podhladinové situace a automaticky spouštět poplachový systém.

Hlavní náplní práce těchto osob je:

 • Dozor nad koupajícími i nad celým provozem plovárny, koupaliště či pláže.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob.
 • Zachraňování tonoucích
 • Poskytování první pomoci.
 • Kontrola hygienického stavu vody a čistoty bazénu.
 • Provádění dezinfekce.
 • Kontrola teploty vody, její případná regulace.
 • Výuka plavání.
 • Zajišťování pořádku a bezpečnosti ve svěřeném úseku.

Osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje pro obsluhu koupališť Osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje pro obsluhu koupališť

Informační systém bazénu, koupaliště a aquaparku Informační systém bazénu, koupaliště a aquaparku


Související legislativa

 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Místnost pro poskytování první pomoci je zřetelně označena (nápisem: „Ošetřovna“, „místnost první pomoci“, případně logem červeného kříže v bílém pruhu, vlajkou apod.). Označení musí být nezaměnitelné. Tato místnost by měla být vybavena:

 • lékárničkou,
 • přenosnou lékárničkou pro ošetření mimo místnost první pomoci,
 • nosítky nebo páteřní deskou,
 • krčními límci pro fixaci při podezření na poranění krční páteře,
 • samorozpínacím křísícím vakem, nebo alespoň resuscitační maskou,
 • lehátkem pro položení postiženého,
 • tekoucí vodou a umyvadlem,
 • telefonem,
 • automatickým zevním defibrátorem AED (doporučeno).


Dále v této místnosti musí být k dispozici kniha ošetření, kde je každé ošetření zaznamenán (jméno a adresa postiženého, popis události, stav postiženého, poskytnutá pomoc, doporučení postiženému a zda byla přivolána zdravotnická záchranná služba).

Plavecké zařízení by mělo být vybaveno základními záchranářskými pomůckami pro případ tonutí. Těmi jsou:

 • záchranný kruh na laně nebo podkovou s plovoucím lanem odpovídajícím délkou potřebám zařízení,
 • záchranný pás nebo plovák nebo teleskopická tyč – osobní pomůcka záchranáře,
 • páteřní deska,
 • loďka – v případě otevřené vodní plochy.


Tyto základní pomůcky mohou být doplněny dalšími speciálními záchrannými pomůckami dle povahy plaveckého zařízení a možného nebezpečí pro návštěvníky.

Obsah lékárničky by měla být následující:

 • nůžky chirurgické 1 ks,
 • gázové kompresy sterilní 2 ks,
 • teploměr lékařský 1 ks,
 • náplast cívková (2 druhy) á 1 ks,
 • pinzeta anatomická 1 ks,
 • náplast s polštářkem (rychloobvaz) 6 ks,
 • rouška resuscitační 2 ks,
 • dezinfekce na kůži (Betadine) 1 ks,
 • šátek trojcípý 2 ks,
 • obinadlo elastické šíře 8 ,10 (12) cm á 2 ks,
 • zaškrcovadlo šíře 6cm 1 ks,
 • obvaz hotový sterilní č. 2 2 ks,
 • rukavice pryžové v obalu 2 páry,
 • obvaz hotový sterilní č. 3 2 ks,
 • špendlík zavírací 2 ks,
 • Ophtal oční voda 1 ks,
 • Peroxid vodíku 2 balení,
 • Sada ústních vzduchovodů – doporučené vybavení.

Osoba se záchranářským minimem pro bazény a koupaliště je pracovník provozovatele se školením základů první pomoci a záchrany tonoucího v rozsahu min. 16 hodin. Doškolení si zajišťuje provozovatel, případně prostřednictvím školícího pracoviště minimálně 1 x za 2 roky.

Plavčík je pracovník koupaliště odpovědný za bezpečnost na bazénu s oprávněním k výkonu funkce na základě kvalifikačního kurzu „Plavčík“ v rozsahu min. 70/120 hodin (bez započítání závěrečných zkoušek) zajišťovaný školícím zařízením s akreditací MŠMT. Povinné přezkoušení min 1 x za 2 roky.

Mistr plavčí je pracovník koupaliště odpovědný za prevenci a bezpečnost v příslušném zařízení s oprávněním k výkonu funkce na základě absolvování kurzu „Mistr plavčí“. Minimální rozsah kurzu 150/200 hodin (bez započítání závěrečných zkoušek) v akreditovaném zařízení MŠMT. Povinné přezkoušení min. 1 x za 5 let. Povinné doškolení z první pomoci min 1 x za 2 roky.

Osobám pracujícím na koupalištích, bazénech a v saunách se poskytuje především pracovní obuv chránící proti uklouznutí na mokré podlaze. Z tohoto důvodu musí mít obuv podešev z měkké pryže s dostatečným hlubokým vzorkem. V případě plavčíků by obuv měla být bez pevné paty, aby ji mohl pracovník před skokem do bazénu za tonoucí osobou rychle vyzout. Obuv musí být z dobře čistitelného materiálu, a proto se doporučují plastové nebo gumové nazouváky schválené pro použití coby OOPP. V případě koupališť ve volné přírodě nebo venkovních bazénů je zaměstnancům provádějícím dozor nad bezpečností provozu nutné vydávat prostředky proti oslnění, úpalu či úžehu (pokrývky hlavy, trička apod.) a poskytovat jim v potřebném množství také ochranné nápoje.

Pro zajištění bezpečného pohybu návštěvníků po areálu a využívání prostor koupaliště je provozovatel povinen vytvořit informační systém, který zahrnuje:

 • Návštěvní řád koupaliště; musí být viditelně umístěn u vstupu a popřípadě na dalších viditelných místech, obsahuje mimo jiné:
  • zakázané činnosti (běhání, skákání, kouření apod.),
  • pravidla pro používání potravy a nápoj, místa pro kouření, apod.,
  • povinnost návštěvníků se před vstupem do bazénu důkladně osprchovat,
  • zákaz přítomnosti zvířat na koupališti.
 • Navigační pokyny (bezbariérové, návštěvní a nouzové trasy, prostor pro bezpečné uložení věcí, pitná voda, WC, telefon vč. tísňových čísel, zdroje elektrického proudu, ošetřovna a stanoviště plavčíka – výrazně označené);
 • Vyznačení nebezpečných míst, kluzkých povrchů, označení technických zařízení (vodních atrakcí), vyznačení hloubky v bazénech, vyznačení prostor pro skoky do vody a dojezd skluzavek s výškou od hladiny větší než 2 m;
 • Vyznačení hřišť, dětských hřišť a brouzdališť, půjčovny pomůcek a vybavení;
 • Prostory, kde není povolen přístup nepovolaným osobám, sklady chemikálií a nebezpečných látek.


Je vhodné, aby uvedené informace byly zpracovány nejen v národním jazyce, ale také v anglickém jazyce popř. jiných jazycích (předpokládají-li se návštěvníci z jiných zemí). Upozornění na možná nebezpečí (především u atrakcí) a informace, jak se chovat, resp. co je zakázáno, by měly být zpracovány také v podobě piktogramů, kterým porozumí cizinci nebo i malé děti.

Prostory, kam není přístup návštěvníkům, musí být v době provozu koupaliště zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob. Provozovatel musí zajistit také zprostředkování informací veřejnosti, týkajících se jakosti vody ke koupání podle vyhlášky č. 238/2011 Sb.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK