Kotelny

Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a Vyhláška č. 91/1993 Sb.

Rozdělení kotelen

 
Dle ČSN 07 0703 se kotelny dělí do tří kategorií. Do kategorií se dělí podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů:

 • kotelny III. kategorie – kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně,
 • kotelny II. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW včetně,
 • kotelny I. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW. Kotelna I. kategorie (jmenovitý výkon nad 3,5 MW) se zřizuje v samostatném objektu nebo samostatné části objektu.

Nízkotlaké kotelny Nízkotlaké kotelny

Povinnosti provozovatele
 

 • zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem Provozní řád kotelny,
 • provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů,
 • zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,
 • dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
 • zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky – topiči Topiči,
 • zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,
 • zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit topiče s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,
 • zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,
 • označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem “KOTELNA – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN”, popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy,
 • odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen Odborné prohlídkyh kotelen a při revizích,
 • zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným provozním řádem,
 • uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let.

Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu kotelen Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu kotelen

Větrání kotelen Větrání kotelen

Projektová dokumentace kotelny Projektová dokumentace kotelny

Vybavení kotelny Vybavení kotelny


Související legislativa

 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Pro provoz zařízení kotelny musí být zpracovaný provozní řád. Jeho součástí jsou návody k obsluze kotlů. Nelze-li u některých kotlů zajistit návody dodavatele (výrobce), zpracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotů do provozního řádu provozovatel. Provozní řád stanoví:

 • popis zařízení kotelny a zabezpečovacích systémů,
 • způsob obsluhy, při občasné obsluze i způsob signalizace do místa trvalého pracoviště,
 • lhůty a způsob kontrol zabezpečovacích zařízení,
 • způsob, rozsah a termíny údržby kotlů,
 • povinnosti obsluhy kotelny,
 • způsob, jak vést zápisy do provozního deníku kotelny,
 • určení osoby pověřené vedením deníku kotelny,
 • určení osoby oprávněné vstupovat do kotelny,
 • četnost a způsob kontrol přítomnosti oxidu uhelnatého v kotelně a souvisejících prostorech,
 • určení únikových cest a východů.


Provozní řád musí řešit i provoz za mimořádných podmínek zejména při:

 • výpadku napájecích a oběhových čerpadel,
 • selhání signalizace, regulace,
 • poruchách teploměrů, tlakoměrů,
 • selhání funkce vzduchových a spalinových cest,
 • úniku plynného paliva,
 • poruše detektoru úniku plynného paliva,
 • poruše doplňování vody,
 • při poruše měření chemické kvality vody a zhoršení její kvality.


Provozní řád musí být obsluze zařízení trvale k dispozici!

Odborné prohlídky kotelny může provádět ten, kdo zná předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelen a kotelního zařízení a související předpisy (např. tepelný technik, energetik, revizní technik kotlů). O odborné prohlídce se provede zápis.

Při odborné prohlídce se posoudí stav kotelny a kotlů, hořáků, čerpadel, zabezpečovacích zařízení, úpraven vod, zauhlování a odpopílkování kouřových kanálů a komínů. Přihlédne se i ke zprávám o revizích technických zařízení.

Odborné prohlídky se provádí:

 • před uvedení kotelny do provozu:
 • po rekonstrukci kotle nebo generální opravě,
 • při změně druhu paliva,
 • opakovaně po jednom roce provozu kotelny,
 • před zahájením sezóny (při sezónním provozu).

V kotelnách na plynná paliva musí být následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

 • v kotelnách III. kategorie
  • přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B,
  • pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů,
  • lékárnička pro první pomoc,
  • bateriová svítilna,
  • detektor na oxid uhelnatý;
 • v kotelnách II. kategorie
  • přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B,
  • stabilní hasicí zařízení stanovené projektem,
  • pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů,
  • lékárnička pro první pomoc,
  • bateriová svítilna,
  • detektor na oxid uhelnatý;
 • v kotelnách I. kategorie, kromě vybavení předepsaného pro kotelny II. kategorie, ještě:
  • analyzátor spalin (může sloužit pro více kotelen jednoho provozovatele),
  • detektor na zjišťování přítomnosti plynného paliva (může sloužit pro více kotelen jednoho provozovatele),
  • nosítka.


Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu k hořákům nebo sání vzduchových ventilátorů.

Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilí zaměstnanci.

Provozní revize zařízení se provádějí nejméně ve lhůtách 3 let.

V kotelnách se provádí kontrola funkce zařízení kotlů nejméně 1x ročně, též i kontrola funkce detektorů a pojistek plamene 1x měsíčně

Do kotelny musí být zřízen dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání. Otvory pro přirozené větrání nesmějí být uzavíratelné. Otvory se zřizují u podlahy kotelny. Odvod vzduchu zajišťuje alespoň jeden otvor u stropu kotelny nebo odváděcí potrubí do venkovního prostoru. Proudění vzduchu musí být dostatečné, nesmí negativně ovlivňovat hořák, tah kotle a odvod spalin. Při nuceném větrání kotelny s přirozeným tahem kotlů musí být do kotelny vzduch vháněn.

Projektová dokumentace kotelny musí řešit:

 • množství vzduchu pro spalování a zajištění tahu kotle (výpočtem),
 • účinné větrání kotelny a souvisejících prostor a navrhnout technické řešení,
 • technické provedení zabezpečovacího zařízení a jeho výpočet,
 • způsob obsluhy.


Projektovou dokumentaci kotelny I. a II. kategorie je zpracovatel v rámci stavebního řízení povinen předložit i příslušnému orgánu státního odborného dozoru k posouzení.

Ke každému kotli musí být dodán technický návod k montáži a návod k obsluze, provozu a údržbě.

Kotelna se vybavuje:

 • na vchodu značkou se zákazem vstupu nepovolaných osob,
 • provozním deníkem,
 • na kouřovém nástavci zařízením pro měření tahu a teploty spalin,
 • tepelnou izolací všech ploch teplejších než 60°C (mimo uzavírací prvky a výhřevné plochy),
 • provozuschopnou ruční svítilnou.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK