Zákon č. 373/2011 Sb. k 1. 11 2017

Novela 373/2011 Sb.

Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a v procesu schvalování je i nové znění Vyhlášky č. 79/2013 Sb. Co přinesla novela Zákona č. 373/2011 Sb?
Asi nejdůležitější je možnost zaměstnavatele, u kterého jsou vykonávány práce kategorie 1, zvolit, zda bude dohled na pracovištích zajišťovat poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

Zákon č.373/2011 ve znění k 1. 11 2017,
Důvodová zpráva k novelizaci Vyhlášky č 79/2013
Návrh novely Vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Změna § 42

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti se vydává na žádost posuzované osoby (pacienta) nebo jiné k tomu oprávněné osoby. Posudek vydává:

 1. registrující lékař (poskytovatel)
 2. poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost v případě, kdy nemá posuzovaná osoba registrujícího lékaře.

Změna § 42a

Výpis ze zdravotnické dokumentace lze pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání zjištěna změna zdravotního stavu – dále jen "potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. Pokud o výpis požádá stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek, a nedojde mezitím ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby.

Výpis nebo potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, registrující lékař vydá nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti.
Výpis nebo potvrzení lze použít nejdéle 90 dnů ode dne jeho vydání.

Změna § 43

Lékařský posudek musí být vydán:

 1. do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti posuzované osoby nebo jiné oprávněné osoby.
 2. do 45 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti posuzované osoby nebo jiné oprávněné osoby, podle jde-li o lékařský posudek o nemoci z povolání, nebo
 3. do 45 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti posuzované osoby nebo jiné oprávněné osoby, jde-li o lékařský posudek pro účely pracovněprávních vztahů a je-li nutné, aby posuzující lékař posoudil, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci.
  Písemná žádost uvedená nebo záznam o jejím ústním podání je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Záznam podepíše posuzující lékař a osoba, která ústní žádost podala.

Pro posouzení trvání zdravotní způsobilosti lze lékařskou prohlídku provést nejdříve 90 dnů před koncem platnosti dosavadního lékařského posudku. Platnost posudku se nemění, pokud posuzující lékař nezjistí změnu zdravotního stavu.

Obsah lékařského posudku stanovuje Příloha č. 1, Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, P9, Lékařský posudek:

Lékařský posudek obsahuje vždy:

a)identifikační údaje

 1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
 2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
 3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
 4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,
 5. účel vydání posudku,
 6. posudkový závěr,
 7. poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,
 8. datum vydání posudku,
 9. datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda posuzovaná osoba:

 1. je zdravotně způsobilá,
 2. je zdravotně nezpůsobilá,
 3. je zdravotně způsobilá s podmínkou,
 4. pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 5. splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována tj. její zdravotní stav.

Součástí lékařského posudku musí být:

 1. poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal,
 2. poučení o možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského,
 3. v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů odkladný účinek.

U lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci:

 1. lze posudkový závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, uvést v lékařském posudku pouze v případě vstupní lékařské prohlídky;
 2. v ostatních případech se uvede závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci.
  Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví. Tím není dotčeno vymezení dlouhodobého pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle zákona o státní službě.

Je-li lékařský posudek vydáván pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v posudku se uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu pro potřeby vydání lékařského posudku hradí ten, kdo o něj žádá, pokud z právních předpisu nevyplývá jinak.

Lékařský posudek se nevydá:

 1. jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí. Posuzující lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o této osobě.
 2. jestliže se posuzovaná osoba nepodrobila lékařské prohlídce za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu ve stanoveném termínu bez uvedení vážného důvodu hledí se na ni pro činnost, pro kterou měla být zdravotně posouzena, jako na zdravotně nezpůsobilou. Pokud o tento posudek požádala k tomu oprávněná osoba, poskytovatel jí tuto skutečnost písemně sdělí.

Změna § 44

Právní účinky lékařského posudku

 1. se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je stanovena poprvé, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem jeho prokazatelného předání,
 2. se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku, nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 3. o zdravotním stavu nastávají pro osobu, které byl předán, dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
 4. V případě, kdy se oprávněná osoba vzdá práva na přezkoumání lékařského posudku nastávají právní účinky tohoto posudku prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední z nich. To neplatí v případě závěru podle odst. 1
  Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta. Jestliže správní úřad, napadený lékařský posudek potvrdí, může tento posudek k tomu oprávněná osoba použít pro účely, pro které byl vydán, do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení potvrzeného posudku. To neplatí, pokud se jedná o posudek pro účast na škole v přírodě nebo na zotavovací akci podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Lékařský posudek pozbývá platnost:

 1. uplynutím doby, na kterou byl vydán,
 2. je-li vydán v rámci pravidelně se opakujících lékařských prohlídek prováděných za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem,
 3. dnem, kterým nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel, pokud z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů nevyplývá jinak,
 4. ukončením pracovněprávního vztahu ale: nepozbývá platnosti, je-li
  a. s posuzovanou osobou nejdéle do 3 měsíců ode dne ukončení pracovněprávního vztahu uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek, nebo
  b. dosavadním zaměstnancem agentury práce uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, ke kterému byl dříve přidělen jako k uživateli, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek, ke kterým byl posouzen, pokud nedošlo ke změně jeho zdravotního stavu; zaměstnavatel může požadovat před uzavřením pracovněprávního vztahu provedení vstupní lékařské prohlídky.

Změna § 45

Ošetřující lékař, který má důvodné podezření, že změnou zdravotního stavu pacienta došlo ke změně zdravotní způsobilosti anebo že pacientův zdravotní stav nesplňuje předpoklady, ke kterým byl posuzován, je povinen o této skutečnosti informovat pacienta a poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku, je-li mu poskytovatel znám. Nezná-li ošetřující lékař poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku, je povinen oznámit své důvodné podezření též osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, je-li mu tato osoba známa.

Změna § 46

Pokud posuzovaná osoba nebo např. zaměstnavatel usoudí, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání podat návrh na jeho přezkoumání.
ráva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát ústně nebo písemně. Záznam o vzdání se podepsaný osobou, která se tohoto práva vzdala a zdravotnickým pracovníkem, který záznam provedl, je součástí zdravotnické dokumentace.

byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí lhůty poskytovatel návrh odlož a sdělí to písemně:

 1. osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala,
 2. osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa,
 3. posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.
  Při prokázání závažných důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine.

Požádat o prominutí lze do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominul důvod, který bránil podání návrhu o přezkoumání
K žádosti o prominutí lhůty se připojí návrh na přezkoumání, jinak se jí poskytovatel nezabývá.
Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být podán návrh na přezkoumání, uplynulo 60 dnů.
Prominutím zmeškání lhůty nejsou dotčeny lhůty stanovené pro uplatnění lékařského posudku.

Poskytovatel odložení návrhu na přezkoumání lékařského posudku anebo prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání nebo neprominutí této lhůty včetně důvodů bezodkladně písemně sdělí:

 1. osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala,
 2. osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa,
 3. posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována,

 1. zdravotně nezpůsobilá,
 2. zdravotně způsobilá s podmínkou,
 3. pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost,
  nejde-li o podmínku, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku.

Změna § 47

Příslušný správní orgán při přezkoumání lékařského posudku zjišťuje, zda:

 1. bylo posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby provedeno a lékařský posudek vydán k tomu oprávněným poskytovatelem a vypracován posuzujícím lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí,
 2. byly provedeny lékařské prohlídky, které stanoví právní předpisy nebo které indikoval posuzující lékař,
 3. byl zdravotní stav posuzované osoby pro účely zdravotního posouzení zjištěn úplně v předepsaném rozsahu
 4. při ověření podmínek vzniku nemoci z povolání bylo postupováno v souladu s dotčenými právními předpisy
 5. závěr o posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu odpovídá zdravotnímu stavu posuzované osoby aktuálně zjištěnému v době vydání lékařského posudku.

Příslušný správní orgán do 30 pracovních dnů ode dne doručení spisu s návrhem na přezkoumání lékařského posudku

 1. tento návrh zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo
 2. napadený lékařský posudek zruší a vrátí věc poskytovateli k vydání nového lékařského posudku, nebo
 3. napadený lékařský posudek zruší.
  Lhůtu podle věty první může správní orgán ve zvlášť odůvodněných případech prodloužit o dalších 15 pracovních dnů. Proti rozhodnutí správního orgánu vydanému podle odstavce 1-3 se nelze odvolat.

Změna § 54

Zaměstnavatel, který vykonává pouze práce zařazené do kategorie 1 zajistit zdravotní prohlídky zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání u jejich registrujícího (obvodního) lékaře. To neplatí pro pracovní činnosti, pro které je třeba zvláštní zdravotní způsobilost viz příloha č. 2 Vyhlášky č. 79/2013 Další pracovnělékařské služby tj.:

 1. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 2. školení v poskytování první pomoci a
 3. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.
  Nemá-li tedy uzavřenou smlouvu o komplexním zajištění PLS zajišťuje pouze tehdy, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců – je to na rozhodnutí zaměstnavatele. Pokud ale má uzavřenou komplexní smlouvu o poskytování komplexních PLS, platí, že dohled na pracovištích v kategorii první provádí pravidelně v intervalu 1 x za 2 roky.

Změna § 59

Přestože se nejedná o změnu, přesto upozorňujeme, že: Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.
Novou povinností je zajistit vstupní lékařskou prohlídku vždy před vznikem pracovního poměru.
U prací konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) se vstupní lékařská prohlídka provádí pouze pro rizikové práce (2R-4) a pro pracovní činnosti, pro které je zdravotní způsobilost vyžadována tj. příloha č. 2 Vyhlášky 79/2013 Sb. Zaměstnavatel ji ale může požadovat, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti pracovníka

Uchazeč o zaměstnání hradí vstupní lékařskou prohlídku. Zaměstnavatel uchazeči následné tyto náklady uhradí, pokud s ním uzavře pracovněprávní vztah nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. To neplatí, dohodne-li se uchazeč o zaměstnání s případným zaměstnavatelem o úhradě i v případě, že spolu pracovněprávní či jiný vztah neuzavřou.
Vstupní lékařskou prohlídku pro práci v noci hradí případný zaměstnavatel vždy.

Další změny přinese novela Vyhlášky č. 79/2013 Sb. vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Návrh si můžete prohlédnout zde. 79_2013 návrh.pdf http://test.guard7.cz/files/aktuality/Novela 79_2013 návrh.pdfTyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK