Uvádění OOPP na trh

Zásady pro uvádění osobních ochranných pracovních prostředků na trh jsou definovány v harmonizovaných normách.

Výrobci a dovozci jsou povinni dodávat na evropský trh pouze bezpečné výrobky. V České republice je tato povinnost zakotvena v Zákoně č. 22/1997 Sb., Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů přičemž technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky V tomto nařízení vlády jsou ochranné prostředky rozděleny do tří kategorií, podle závažnosti rizika, proti němuž chrání. Pro každou kategorii jsou stanoveny postupy posouzení shody, jimiž musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU prokázat bezpečnost svého výrobku. V řadě případů musí výrobek nechat posoudit u nezávislé zkušebny, která je označována jako notifikovaná osoba (Notified Body). Tato instituce pak vystaví potřebný certifikát ES přezkoušení typu.
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. bylo zrušeno, požadavky však platí pro OOPP uvedené na trh do 20. 4. 2019.

Nařízení vlády, které je kompatibilní s příslušnou evropskou směrnicí, obsahuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, které musejí OOPP bez výjimky splnit. Požadavky jsou formulovány pouze obecně. Konkrétní údaje o úrovních ochrany, způsobu jejich ověřování a další požadavky jsou pak uvedeny v tzv. harmonizovaných normách, což jsou technické normy, které jsou přiřazeny ke směrnicím vyhlášeným v Úředním věstníku EU. Všechny harmonizované normy jsou v České republice zavedeny a uplatňovány.

ES prohlášení o shodě a označení CE ES prohlášení o shodě a označení CE

Návod k používání – informace poskytované výrobcem Návod k používání – informace poskytované výrobcem


Související legislativa
 


Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

ES prohlášení o shodě musí vypracovat každý výrobce nebo zplnomocněný zástupce, není to tedy úlohou notifikované osoby. Vzor prohlášení je v příloze nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Prohlášení je určeno pro Českou obchodní inspekci, která plní úlohu dozoru nad trhem, výrobce není povinen poskytovat prohlášení o shodě všem zákazníkům.Společně s ES prohlášením o shodě musí výrobce umístit na výrobek značku CE. Tato značka informuje uživatele, že výrobek splňuje základní požadavky směrnice v tom rozsahu, jak je výrobce stanoví v návodu a dalších dokumentech dodávaných s výrobkem. Značka CE je grafickým ekvivalentem ES prohlášení o shodě.

Informace poskytované výrobcem, tj. návod k používání (dále jen návod), jsou velmi důležitým dokumentem, který musí uživateli přesně a srozumitelně vysvětlit ochranné vlastnosti výrobku, podmínky, které tuto ochranu podmiňují, požadavky na nošení, údržbu, skladování, životnost apod. Výrobce je povinen poskytovat návod v jazyce státu, kde je výrobek prodáván. Požadovaný obsah návodu bývá uveden v příslušných harmonizovaných normách. Zde mohou být rovněž uvedeny požadavky na označení výrobku např. číslem normy, vysvětlujícími piktogramy apod. Návod také výrobci zajišťuje omezení možností nesprávného používání. Pokud totiž uživatel návod nedodrží, nemůže na výrobci uplatňovat žádné nároky/náhrady (např. v případě poškození výrobku, lidského zdraví apod.)

Ze všech těchto důvodů proto patří návod k používání k nejdůležitějším dokumentům, s nimiž je potřeba pracovat při výběru OOPP.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK