OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou určeny k tomu, aby chránily pracovníky před riziky.

Základní pravidla stanovuje Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků je v příloze č. 1. Tuto tabulku je nutné zpracovat pro každou pracovní pozici v organizaci.
Přednost před použitím OOPP mají vždy organizační, technická a kolektivní opatření.

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP
 

 • Poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky v případě, že nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.
 • Zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům.
 • Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti (týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.).
 • Poskytovat pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem, neohrožují zdraví zaměstnance, nebrání při výkonu práce.
 • Udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu.
 • Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky bezplatně (jejich poskytování nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním).
 • Stanovit způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
 • Seznámit zaměstnance s používáním ochranných prostředků a kontrolovat jejich používání.
 • V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
 • Použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Pro vyhodnocení rizik se používá tabulka Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků, která je přílohou Nařízení vlády č.495/2001 Sb.

Povinnosti zaměstnanců
 

 • Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
 • Používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení.
 • Seznámit se s návodem na používání a údržbu přidělených OOPP a dodržovat pravidla, která jsou v něm uvedena.
 • Provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků.
 • Používat ochranné prostředky pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 • Nakládat s přidělenými ochrannými prostředky šetrně a hospodárně.

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky – MČDP a ochranné nápoje

Zaměstnavatel je povinen:


Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Jednotlivé druhy OOPP

Používání OOPP – bližší informace

Značení a další požadavky kladené na OOPP

Uvádění OOPP na trh

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky

Ochranné nápoje


Související legislativa
 


Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků



Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK