Odborová organizace a BOZP a PO

Účast odborové organizace (a zaměstnanců jejich prostřednictvím) při zajišťování BOZP v podniku stanoví zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

Odborová organizace působící u organizace má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň tři její členové jsou zaměstnání u organizace.

U organizace může působit i více odborových organizací.
Zaměstnavatel a odborová organizace uzavírají kolektivní smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou. V kolektivní smlouvě je možné například sjednat zvýšené příplatky za noční práci, práci ve svátek; zvýhodněné stravování zaměstnancům apod.
Organizace s odborovou organizací rozhoduje o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a o jeho čerpání.
Organizace může vydat nebo změnit pracovní řád jen s předchozím souhlasem odborové organizace.

Zákoník práce a odborová organizace

V dalším textu jsme oblast BOZP rozšířili i o požární ochranu a “zaměstnavatel” nahradili “organizace”.

Odborová organizace je povinna spolupracovat s organizací a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci rizik a požární ochraně tak, aby organizace mohla zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy a dalšími dokumenty.

Organizace:
1. projedná s odborovou organizací opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
2. vyšetří a objasní příčiny pracovního úrazu a okolnosti jeho vzniku za účasti odborové organizace.
3. umožní odborové organizaci účast při jednáních týkajících se BOZP a PO nebo jí poskytne informace o tomto jednání.
4. projedná připomínky a návrhy odborové organizace týkajících se BOZP a PO,
5. projedná s odborovou organizací:
5.1. podstatná opatření týkající BOZP a PO,
5.2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií,
5.3. organizaci školení o BOZP a PO,
5.4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik a požární ochraně.
6. informuje odborovou organizaci o:
6.1. zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců,
6.2. výběru a poskytování pracovnělékařských služeb,
6.3. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik a požární ochraně,
6.4. každé záležitosti, která může podstatně ovlivnit BOZP a PO,
7. zajistí členům odborové organizace školení BOZP a PO potřebné pro výkon jejich funkce,
8. zpřístupní odborové organizaci právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a doklady o:
8.1. vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci BOZP a PO,
8.2. evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání,
8.3. výkonu kontroly a opatřeních orgánů státního odborného dozoru
9. umožní odborové organizaci přednést své připomínky při kontrolách státního odborného dozoru.
10. provede ve spolupráci s odborovou organizací nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních.
11. poskytne bez zbytečného odkladu odborové organizaci informace o rizicích a přijatých opatřeních vzniklých při práci více zaměstnavatelů na jednom pracovišti.

Související legislativa
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce,

§ 99:
Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací.

§ 101
(3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
(4) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

§ 105, Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech
z povolání

(1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci

(1) Zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(2) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit

a) účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání,
b) vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit,
c) projednat:

1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií podle zvláštního právního předpisu,
3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(3) Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance informovat o

a) zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců,
b) výběru a poskytování pracovnělékařských služeb,
c) určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
d) každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(4) Odborová organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zaměstnanci jsou povinni spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů

(5) Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

(6) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklady o

a) vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
b) evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání,
c) výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle zvláštních právních předpisů.
(7) Zaměstnavatel je povinen umožnit odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů), přednést své připomínky.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK