Hluk

Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Problematiku a ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

 • ustálenému (Ustáleným hlukem je hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě nemění v závislosti na čase o více než 5 dB.)! nebo proměnnému (Proměnný hluk je hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5 dB.)! hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h je v rozmezí od 80 do 84,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 85 dB nepřekračuje, nebo
 • impulsnímu (Impulsní hluk je vytvářen jednotlivými zvukovými impulzy s dobou trvání do 200 ms, nebo sledem takových impulzů, následujících po sobě v intervalech delších než 10 ms.)! hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h jev rozmezí od 80 do 84,9 dB, avšak přípustný expoziční limit Přípustný expoziční limit je limit, vyjadřující expozici zaměstnance hluku přepočtenou na osmihodinovou směnu.)! 85 dB nepřekračuje, a jehož hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak (Hladina špičkového akustického tlaku Lpeak je nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu.)! je v rozmezí od 130,0 do 139,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 140 dB nepřekračuje.

Kategorie třetí

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

 • ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 85 dB, avšak nepřekračuje 105 dB, nebo
 • impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 85 dB, avšak nepřekračuje 105 dB, a jehož hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 140 dB, avšak nepřekračuje 150 dB.

Kategorie čtvrtá

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

 • ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí, nebo
 • impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h nebo hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí.

Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku

Osobní ochranné pracovní prostředky Osobní ochranné pracovní prostředky

Bezpečnostní přestávka Bezpečnostní přestávka

Způsob měření hodnocení hluku Způsob měření hodnocení hluku

Související legislativa

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zaměstnavatel je povinen:

 • Poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku při překračování ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu jako přípustný expoziční limit 80 dB nebo pokud průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa.
 • Zajistit používání osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně sluchu při překročení přípustného expozičního limitu 85 dB, resp. Nejvyšší přípustné hodnoty 200 Pa.
 • Pravidelné preventivní lékařské prohlídky.

Používané chrániče sluchu jsou posledním řešením a používají se tehdy, nelze-li jinak docílit snížení hluku pod 85 dB.


Doporučeno:

 • 85-95 dB – zátkové chrániče sluchu
 • 95-100 dB – chrániče sluchátkové (mušlové)
 • Nad 100 dB – protihlukové přilby (chrání část lebky a omezuje kostní vedení zvuku)

Bezpečnostní přestávka se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku překračující přípustný expoziční limit.

První přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.

Po dobu trvání bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny exponován hluku překračující přípustný expoziční (hygienický) limit.

Při měření a hodnocení hluku se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. Pokud takto nelze postupovat, musí být u použité metody doložena její přesnost a reprodukovatelnost.

Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření. Nejistoty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná hladina maximálního akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.

Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK